Miziaforum's Blog

JESTEŚ WSCIEKŁY NA ZŁODZIEJSTWA I AFERY W III R.P – kliknij nic nie kosztuje !!


paragraf2

twój głos jest ważny !!! i potrzebny sprawa jak najbardziej poważna !!

Jeśli będzie duże poparcie to na serio złożymy ten projekt po kosmetycznym unowocześnieniu słownictwa i dostosowaniu do istniejących realnie instytucji na które nałożyła by ta ustawa OBOWIĄZEK EGZEKWOWANIA

NA RĘCE MARSZAŁKA SEJMU 😉 W ŚWIETLE FLESZY I KAMER , NIECH ŚWIAT SIĘ DOWIE O NICH 

ONI WSTYDZĄ SIĘ I BOJĄ TYLKO TEGO CO W PARYŻU  CZY BERLINIE POWIEDZĄ ….

twój głos jest ważny !!! i potrzebny sprawa jak najbardziej poważna !!

3 możliwości wyrażenia poparcia dla tej inicjatywy 

PETYCJA ! link …

http://www.petycjeonline.com/czy_popar_by_przywrocenie_ustawy_z_dnia_18_marca_1921_roku_o_zw#form

SONDAŻ !

WYDARZENIE NA F.B

https://www.facebook.com/events/1528084837448026/?ref_newsfeed_story_type=regular&pnref=story

============

TREŚĆ USTAWY + KOMENTARZ NA KOŃCU

Ustawa
z dnia 18 marca 1921 roku
o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez
urzędników.

Art 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniemi z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:
1. kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże(art.51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k. k. z r.1671), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczon (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego: Z oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, §5 austr. u. k. z r.1852, §§ 47-49 niem. k.k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządzili innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcenia lub ukrywania prawdziwych , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 2. Urzędnik winny:
1. przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia -obowiązków urzędowychlub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej ;
2.innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zyskui z pogwałceniem, obowiązków urzędowych lub służbowych w b.dzielnicach rosyjskiej pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku ,będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia(domu karnego) od lat 4 do 15.

Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art.2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 do15 lat; kto zaś dopuszcza się udziału w tych przestępstwach zawodowo, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 -art. 2 niniejszej ustawy-będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 – do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo-będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wpadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sąd wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ,ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1- 4 i cz. 1 art. 5niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5, za występek.Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem. Karom za udział, przewidzianym w Art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub – wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa(art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).
Art. 9.Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903 § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k.k. z r. 1871)

Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób,’ które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz.2 art. 5 ustawy niniejszej.

Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosuje sie do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków . przewidzianych w art. 151 cz. 3 k. k. ros. z r. 1903 i w § 9 austr. u. k z r. 1852

Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) albo w inny sposób wynagrodził szkodę , zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, – wolny będzie od kary.

Art. 13. Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej,o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co go winy i kary, we wszystkich instancjach przez sąd karny w składzie3 sędziów państwowych
W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sądu pierwszej instancji we wszystkich- sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji. Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczy oskarżonemu
obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru W b. dzielnicy austriackiej stosuje sie odpowiednio przepis § 341 proc. kar.

Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.

Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować ustawą z dn.1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. No 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z 1921 r. No 2, poz. 4). Przepisy ustawy niniejszej stosują sie odpowiednio i w wypadkach,gdy. przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5, dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sądownictwu wojskowemu.

Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swoim działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.

Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust No 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust No 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na niem rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust No 18, poz. 101)

Art.18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości,
a w b. dzielnicy pruskiej – do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

USTAWA ZOSTANIE OCZYWIŚCIE PRZYSTOSOWANA DO DZISIEJSZYCH CZASÓW W FORMIE BRZMIENIA NIE ZMIENIAJĄC POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH !!!

Komentarzy 21 to “JESTEŚ WSCIEKŁY NA ZŁODZIEJSTWA I AFERY W III R.P – kliknij nic nie kosztuje !!”

 1. miziaforum said

  Od razu uprzedzę pytania i słuszne wątpliwości

  oczywiście że projekt takiej ustawy zostanie odrzucony !!

  ALE CHODZI O TO ŻEBY TAKI PROJEKT POPARTY PETYCJĄ ZŁOŻYĆ W ŚWIETLE FLESZY I KAMER

  CHODZI O TO ŻEBY ZWRÓCIĆ UWAGĘ MEDIÓW ŚWIATOWYCH PYTANIEM ” CO SIĘ W TEJ POLSCE WYRABIA DO K….. NĘDZY , SKORO SĄ TAKIE PETYCJE ”

  SAMO ISTNIENIE TAKIEJ PETYCJI MA OGROMNY WYDŹWIĘK PROPAGANDOWY I TO TANIM KOSZTEM !!

  ZRÓBMY IM SKANDAL !!! I WSTYD !!

  Polubienie

  • miziaforum said

   My się borykamy w Europie z barierą niewiedzy o Polsce. Nasi koledzy z innych krajów, jeśli wiedzą coś o Polsce, to głównie z mediów zachodnich. A one albo nie piszą o Polsce nic, albo podają jakieś gładkie wiadomości, że Tusk jest ok, bo pani kanclerz powiedziała, że jest ok. Widoczny w Polsce poziom dekompozycji państwa to jest informacja dla polityków Zachodu trudna do pojęcia. My musimy jednak tę informację wciąż uporczywie powtarzać, przebijać się z nią.

   Polubienie

  • Trak said

   Art. 12 jest szczególnie fajny i logiczny, gdyż przestępstwo urzędnicze nie jest tym samym co np. kradzież dokonana przez zwykłego obywatela; urzędnik państwowy jest szczególnym obywatelem, szczególnie chronionym, szczególnie wynagradzanym i dlatego szczególnie karanym. Jego przestępstwa można interpretować, jako zamach na państwo. I tak być powinno. Nawet sułtan przed wiekami, to dostrzegał wymierzając za to samo, karę batów zwykłemu poddanemu i karę na gardle urzędnikowi.

   Polubienie

  • Polak zasmucony brakiem perspektyw said

   Tylko wtedy zda to egzamin, jeśli zrobi się koło takiej petycji medialny hałas i koniecznie z udziałem zagranicznych korespondentów. Inaczej zmielą w niszczarce, zamiotą pod dywan i w ścierwomediach oficjalnych nie będzie nawet wzmianki.

   Polubienie

  • Li. said

   glos o przywrocenie kary smierci, obojetnie w jakiej iinicjatywie i z jakich pobudek, nawet jako wyraz desperacji – bedzie zawsze wykorzystany przeciwko. Nie powinno sie prowadzic takich inicjatyw. Sa szkodliwe.

   Polubienie

 2. jamek said

  Zapraszam na znakomity film, który pokazuje prawdę o destrukcyjnych działaniach Ameryki.

  Dla utrzymania dolara, jako waluty transakcyjnej, ludzie kierujący mocarstwem zdolni są zabijać miliony ludzi.

  Madeleine Albricht zgadza się na morderstwa

  Madeleine Albricht pochodzenia żydowskiego, sekretarz stanu za prezydenta Clintona na pytanie o śmierć dzieci w wyniku inwazji i sankcji USA na Irak:

  „Słyszeliśmy, że ponad pół miliona dzieci zmarło, to przecież więcej, niż w Hiroszimie. Ale czy było warto ?”,

  odpowiedziała:

  „Wydaje mi się, że to trudna decyzja, lecz nasz cel…że cel jest tego wart”.

  Niesamowite słowa amerykańskiego polityka. Twierdzi, że USA może bezkarnie zabić pół miliona dzieci, nie wspominając dorosłych dla własnych celów. Tym celem jest utrzymanie każdym kosztem petrodolara.
  Za takie słowa pani Albricht powinna trafić do więzienia.

  Wesley Clark wyjawia plany USA

  Generał Wesley Clark wyjawił plany USA względem roponośnych państw. Już w 2007 roku istniał plan zdobycia siedmiu krajów w przeciągu pięciu lat.
  Planowali obalić rządy i zainstalować marionetkowych polityków w następujących krajach:

  Irak,
  Syria,
  Liban,
  Libia,
  Somalia,
  Sudan,
  Iran.

  Proszę zwrócić uwagę, jak konsekwentni są Amerykanie. Jeżeli sprawdzisz sytuacje w tych krajach, to okazuje się, że nigdy nie chciałbyś/nie chciałabyś w nich mieszkać. Mieszkańcy tych krajów już dawno zapomnieli, co to jest spokojna przyszłość.

  Wszystkie te okropności dzieją się za sprawą utrzymania petrodolara na światowym piedestale. Rosja i Chiny przeciwstawiają się polityce amerykańskiej, dlatego są i będą niszczone.

  Prawdę o Ameryce powinny uświadomić sobie osoby, które chcą opieki tego kraju w Polsce. Oczywiście, należy współpracować z USA, tak samo, jak z Rosją, ale tylko na tych polach, w których mamy korzyści. Jeżeli będzie to współpraca na zasadzie „tresury psa”, to zostaniemy wykorzystani i zniszczeni. Ponieważ chorzy ludzie, którzy sterują polityką USA nie wiedzą co to jest honor i partnerstwo.

  Kto rządzi Ameryką ?

  Rodziny żydowsko-amerykańskie, które wygrały w 1913 roku walkę o dolara. Tylko im zależy na utrzymaniu dolara tak długo, dopóki nie wdrożą kolejnego systemu monetarnego w postaci elektronicznej waluty. Na pewno nie będzie to waluta papierowa, ponieważ na zniszczenie nowego systemu monetarnego potrzeba kilkudziesięciu lat.

  Oni nie mają tyle czasu.

  wiadomosci.robertbrzoza.pl/…/film-ameryka-niesie-smierc

  Polubienie

 3. NarodowyRojalista said

  Moim zdaniem karę śmierci na dożywotnie łagry, niech w nich powoli zdychają z wycieńczenia.

  Polubienie

  • NarodowyRojalista said

   Łagry,wysiedlenia(i banicja). Z żydowskimi ścierwami i szabesgojami tylko w ten sposób należy rozmawiać.

   Polubienie

   • miziaforum said

    albo zakuć łapy na raczkach tachek sztylach łopat i praca od 4.00 do 23,00 – rowy , drogi odśnieżanie dożywotnio

    Polubienie

 4. Agencji kosmicznej sie bezmózgom zachciało. Dziura budżetowa już większa od przyrodzenia prostytutki z 50 letnim stażem, a oni kosmos chcą badać.

  Najpierw niech sie nauczą poprawnej polszczyzny.

  Dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne nie ma, na służbę zdrowia nie ma, na pomoc dla najbardziej potrzebujących nie ma, na leki nie ma, na szkolnictwo nie ma, ale za to jest na stadiony, duże obrzydliwe architektonicznie drapacze chmur, na ołtarzyki dla świętych”, na niepolskie muzea, a teraz kosmos ich zaczął rajcować.

  Ale cóż sie dziwić tej sejmowej bezmyslnej, a nawet chyba niepolskiej sitwie, skoro sam prezydent stwierdził, „że zmierzamy w dobrym kierunku, gdzie dobro zwycieża zło, a życie zwycieża śmierć”

  http://telewizjarepublika.pl/budzet-na-2015-r-przyjety-nieoczekiwane-pieniadze-dla-agencji-kosmicznej,15070.html

  Polubienie

 5. Świetny teledysk „Do prostego człowieka”

  Polubienie

 6. Sir Julian Rose napisał świetną książkę, zatytułowaną „W obronie życia”. Anglik mieszkający już od jakiegos czasu w Polsce, uświadamia ludzi, Polaków odnośnie GMO, ale nie tylko. Jednak dokładnie tłumaczy jak działa GMO na ludzki organizm i jak zmienia nasze DNA.
  Pisze również o tym, że sytuacja na swiecie doszła dzisiaj do ekstremalnego punktu, gdzie wszystkie rzeczy ważne w życiu są zagrozone i robi to niewielka grupa ludzi, tzw elity: baniekrzy, agenci farmaceutyczni, ludzie z górnych półek wielkich korporacji

  Polubienie

  • popieram i aż szkoda, że to nie polak nas uswiadamia a i zapraszam na http://x-plus.pl staram sie uświadamiać

   Polubienie

 7. Patroszenko – świetne nazwisko od PATROSZENIA, toteż dlatego na Ukrainie patroszyli ludzi z organów oraz częsci ciała.

  http://xportal.pl/?p=18037

  Polubienie

 8. Polak zasmucony brakiem perspektyw said

  I co to da? Zmielą to w niszczarce tak, jak ostatnio zmielili 2,5 miliona podpisów pod wnioskiem o referendum. Ta władza ma w dupie obywateli, ich podpisy i papierki, chyba że są to papierki wrzucane do urny wyborczej, ale i co do tego można mieć po ostatnich „wyborach” wielkie wątpliwości.

  Polubienie

 9. czytelnik said

  http://prawylas.pl/2014/12/27/lasy-a-sprawa-zydowska/comment-page-1/

  Polubienie

 10. mmm said

  [no chyba dotarlo do zydoskich lbow z rzadu
  MPiPS: Od 2016 r. 1 tys. zł dla wszystkich rodzin, którym urodziło się dziecko

  http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/mpips-od-2016-r-1-tys-zl-dla-wszystkich-rodzin-ktorym,2074494,4199#iwa_item=7&iwa_img=0&iwa_hash=15988&iwa_block=business_news

  Polubienie

  • mironik said

   O to po wyborach zapomną.

   Polubienie

 11. ochociamim said

  Zgn ochota Jan k. To pierwsZy kandydat

  Polubienie

 12. Kaśka said

  Tak! walić ten cały system mafijny!

  Polubienie

 13. babel said

  bez kary śmierci, to ustawa nie miała by sensu. chyba że zamienić na dożywotnią karę pozbawienia wolności bez możliwości jej „ułaskawienia” w jakikolwiek wszelki sposób.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: