Miziaforum's Blog

PIS PRZEWODNIĄ SIŁĄ NARODU W BUDOWIE BANDEROWSKIEJ UKRAINY – koszta Polski w miliardach zł dane rządowe.

Posted by miziaforum w dniu Lipiec 15, 2017


Witam dziś dzięki czytelnikowi bloga Miziaforum p. 🙂 „KRAB” 🙂 mozecie się zapoznać z wydatkami Polaków na budowanie 1 i jedynego kraju na świecie z legalną rządową polityką NAZISTOWSKĄ , FASZYSTOWSKĄ W WYDANIU UKRAIŃSKIM CZYLI BANDERYZMOWI ..

DANE RZĄDOWE Z OFICJALNEJ STRONY !!

Ukraina

Wprowadzenie

W 2015 r. Ukraina zajmuje 81 pozycję w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. Jest to drugi rok zmian polityczno-gospodarczych, jakie zostały zapoczątkowane przez wydarzenia na kijowskim Majdanie. Jednocześnie jest to rok konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w regionie DONBASu.

Bliskie sąsiedztwo, znaczenie geopolityczne Ukrainy oraz sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna powodują, że kraj ten pozostaje ważnym partnerem Polski w regionie, w tym w ramach polskiej pomocy rozwojowej. W 2015 polska oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) na rzecz Ukrainy wyniosła 25,87 mln euro i była niemal dwukrotnie większa niż w 2014 r. oraz ponad trzykrotnie większa niż w latach poprzednich.

powrót

Działalność w 2015 r.

Rok 2015 był ostatnim rokiem wdrażania „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej 2012-2015”, zgodnie z którym działania MSZ na rzecz Ukrainy koncentrowały się na następujących priorytetach tematycznych:

1.   Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami

2.   Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

3.   Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Dodatkowo, MSZ kontynuowało wsparcie kluczowych reform rządu Ukrainy, w tym związanych
z wdrażaniem Umowy Stowarzyszeniowej UE – Ukraina oraz z zapotrzebowaniem zgłoszonym rządowi RP dotyczącym wsparcia reformy samorządowej, dostarczało pomoc humanitarną, finansowało stypendia dla ukraińskich studentów i szkoliło przedstawicieli ukraińskiej administracji w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. W 2015 r. w ramach pomocy dwustronnej MSZ przeznaczyło 31,60 mln zł na rzecz Ukrainy.

Priorytety polskiej pomocy rozwojowej na rzecz Ukrainy

Polska pomoc rozwojowa na rzecz Ukrainy w 2015 r. koncentrowała się na trzech priorytetach:

1.   Priorytet 1: Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami (3 projekty na kwotę 0,4 mln zł)

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu koncentrowały się na podniesieniu kompetencji służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności.

2.   Priorytet 2: Rozwój regionalny oraz budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (22 projekty na kwotę 4,7 mln zł)

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu koncentrowały się na:

 • wsparciu samorządów w zakresie zarządzania usługami komunalnymi, w tym zagospodarowaniu odpadów,
 • wdrożeniu rozwiązań w zakresie energooszczędności oraz poprawie efektywności energetycznej na poziomie obwodów i gmin, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • usprawnienia mechanizmów reagowania i redukowania ryzyka katastrof i sytuacji nadzwyczajnych, w tym podczas powodzi.

3.   Priorytet 3: Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy(9 projektów na kwotę 2,29 mln zł):

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu koncentrowały się na:

 • wzmocnieniu przedsiębiorczości i podniesieniu konkurencyjności małych firm poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii czy narzędzi (np. grupy zakupowe)
 • wdrażaniu innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz lokalne surowce
 • wzmacnianiu mikroprzedsiębiorczości na terenach wiejskich, na bazie lokalnych zasobów
 • wprowadzeniu edukacji biznesowej w szkolnictwie.

W ramach powyższych priorytetów wdrożono 34 projekty, w tym 14 projektów wyłonionych w konkursiePolska pomoc rozwojowa 2015 (na kwotę 4,1 mln PLN, zobacz pełną listę), a osiem realizowanych z udziałem organów polskiej administracji centralnej (na kwotę 1,8 PLN, zobacz pełną listę). Ambasada RP w Kijowie zrealizowała 12 projektów w ramach systemu małych grantów o łącznej wartości 1,5 mln PLN (zobacz pełną listę). Po raz pierwszy pojawiły się projekty skierowane do osób przesiedlonych wewnętrznie.

Pozostałe działania pomocy rozwojowej na rzecz Ukrainy

Wsparcie demokracji

Zadania dotyczące wsparcia demokracji na Ukrainie zostały zlecone Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która realizowała Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji. Jego celem było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.
W ramach programu wybrano do realizacji 27 projektów, których okres realizacji przewidziany został na lata 2015-2016.

Program Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW)

Ukraińscy urzędnicy brali udział w szkoleniach organizowanych w ramach programu Akademii Administracji Publicznej PW realizowanego we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Program służył kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. W 2015 r. ukraińscy urzędnicy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej z UE oraz Umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA), przeciwdziałania korupcji oraz stażach z zakresu służby cywilnej.

Programy stypendialne i szkoleniowe

W roku akademickim 2014/2015 r. studiowało w Polsce ponad 14 tysięcy studentów z Ukrainy (na ponad 32 tysiące zagranicznych studentów, czyli stanowili oni ok. 44% zagranicznych studentów). Ok. 11 tysięcy osób studiowało na warunkach komercyjnych, ok. 3 tys. otrzymywało różnego rodzaju dofinansowanie studiów (zwolnienia z opłat, stypendia).

Stypendyści studiowali w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Wszyscy mieli zapewnione bezpłatne kształcenie (finansowanie dla uczelni z dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną) oraz stypendium Rządu RP. Łącznie w roku akademickim 2014/2015 MSZ sfinansowało koszty kształcenia i pobytu w Polsce około 150. Dodatkowo sfinansowano koszty pobytu i kształcenia w Kolegium Europejskim w Natolinie dla 5 obywateli Ukrainy.

Misje obserwacyjne wyborów

MSZ sfinansowało wyjazd polskich obserwatorów w ramach misji OBWR/ODiHR w wyborach lokalnych na Ukrainie (26 października 2015 r.) a jego organizację zleciło Fundacji Solidarności Międzynarodowej. MSZ przeznaczyło na powyższe działanie 200 tys. zł.

Wsparcie reform

Reforma decentralizacji

Wsparcie realizowane jest w oparciu o Memorandum o współpracy w zakresie wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie podpisane 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy (MRRBMiUKZ). Na jego podstawie został powołany Zespół doradczy ds. reformy samorządowej na Ukrainie przy MRRBMiUK Ukrainy kierowany przez wiceministra Wiaczesława Negodę. W 2015 r. nadzór nad pracami polskich członków Zespołu, MSZ powierzyło Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM).
W Kijowie powstało biuro FSM, którego celem była obsługa zespołu ekspertów ds. reformy samorządowej na terenie UA, koordynacja przygotowania szkoleń, staży i wizyt studyjnych, a także realizacja innych zadań zlecanych przez MSZ. Równocześnie FSM wspólnie ze Szwajcarią organizowało szkolenia, wizyty studyjne, wymianę informacji pomiędzy władzami polskimi a ukraińskimi, samorządami, międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz partnerami niepublicznymi zaangażowanymi w reformę decentralizacyjną.

Reforma oświaty

Od 2015 r. Na mocy Porozumienia o współpracy w dziedzinie oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej wdrażało projekt „Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie”. Opracowane były rekomendacje w czterech obszarach tematycznych: wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, decentralizacji systemu oświaty i finansowania zadań oświatowych, systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz systemu egzaminów zewnętrznych z języków obcych nowożytnych.

Reforma antykorupcyjna

W 2015 r., w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, MSZ zorganizowało szkolenia antykorupcyjne dla ukraińskich urzędników i funkcjonariuszy odpowiedzialnych za wdrażanie programów antykorupcyjnych. W szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicieli ministerstw ukraińskich.

Wpłaty wielostronne

W 2015 r. środki na rzecz Ukrainy przekazane zostały także poprzez instytucje międzynarodowe na łączną kwotę 8,36 mln PLN. MSZ dokonało wpłaty wysokości 7 mln PLN na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z przeznaczeniem na finansowanie Funduszu Osłony w Czarnobylu (ang. Chernobyl Shelter Fund, CSF), który służy zabezpieczeniu osłony radioaktywnego rdzenia reaktora (5 mln PLN) oraz Funduszu Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account (2 mln PLN). Ponadto wsparcie otrzymał Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. United Nations Development Programme, UNDP), który koordynuje projekt skierowany do ludności przesiedlonej wewnętrznie – Promoting entrepreneurship among conflict – affected population in Ukraine (0,92 mln PLN). Ponadto przekazano wpłaty na rzecz OHCHR, UN OCHA, UNDEF, ODHIR, NATO, Rady Europy z przeznaczeniem na rzecz działań realizowanych na Ukrainie.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy:

powrót

Działalność w 2014 r.

Ze względu na sytuację polityczną na Ukrainie w 2014 r., Polska zwiększyła, zarówno finansowo, jak i pod względem zakresu, wsparcie na rzecz społeczeństwa ukraińskiego. Poza realizacją dotychczasowych form współpracy w postaci głównie projektów rozwojowych oraz programów stypendialnych, zorganizowano obserwację wyborów, pomoc humanitarną (patrz zakładka Pomoc humanitarna) oraz rozpoczęto wsparcie przeprowadzenia kluczowych reform, w tym szczególnie decentralizacji. MSZ przeznaczyło na wsparcie Ukrainy ponad dwukrotnie większą kwotę w porównaniu do lat poprzednich – wyniosła ona 21,15 mln zł.

Priorytety polskiej pomocy rozwojowej na rzecz Ukrainy

W 2014 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Ukrainy realizowana była w ramach następujących priorytetów:

 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami (1 projekt – 0,21 mln PLN)
  Projekt dotyczył przygotowania jednostek ukraińskiej straży pożarnej z obwodu lwowskiego do reagowania i minimalizowania skutków awarii i katastrof z udziałem materiałów chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych.
 • Rozwój regionalny oraz budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej(17 projektów – 4,26 mln PLN)
  Działania dotyczyły szczególnie wzmocnienia samorządu w obszarze nowoczesnego zarządzania usługami komunalnymi, zarządzania nieruchomościami i energooszczędnością oraz zwiększenia atrakcyjności ukraińskich miast.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (7 projektów – 2,29 mln PLN)
  Działania koncentrowały się na wzmocnieniu mikroprzedsiębiorczości i podniesieniu konkurencyjności małych firm, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych źródeł finansowania ich działalności a także wprowadzaniu edukacji biznesowej w szkolnictwie oraz stymulowaniu rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości

W 2014 r. MSZ wdrożyło na rzecz Ukrainy 25 projektów, w tym 18 wyłonionych w konkursie Polska pomoc rozwojowa 2014 (na kwotę 5,02 mln PLN) (zobacz opisy), a 7 realizowanych z udziałem organów polskiej administracji centralnej (na kwotę 1,74 PLN) (zobacz pełną listę).

Pozostałe działania pomocy rozwojowej na rzecz Ukrainy

System Małych Grantów (SMG) – współpraca rozwojowa realizowana przez polskie placówki dyplomatyczne

W ramach SMG wdrażane są głównie projekty niskobudżetowe, mające duże znaczenie dla lokalnych społeczności i przyczyniające się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. W 2014 r. Ambasada RP w Kijowie zrealizowała 9 projektów o łącznej wartości 0,97 mln PLN (zobacz pełną listę). Projekty dotyczyły efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wsparcia małego i średniego biznesu, podniesienia kwalifikacji służb ratowniczych czy prac remontowych
w budynkach publicznych (m.in. przedszkole, szkoła).

Wsparcie demokracji

Od 2011 MSZ zleca zadania z zakresu wsparcia demokracji Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która nadzoruje realizację projektów na rzecz Ukrainy z zakresu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, w tym liderów lokalnych, rozwoju prasy lokalnej oraz edukacji obywatelskiej. W 2014 r. FSM koordynowała wdrażanie 11 projektów na kwotę ponad 2 mln zł.

Ponadto, w 2014 roku Fundacja rozpoczęła realizację Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Celem programu jest wsparcie prodemokratycznych przemian w Ukrainie. Ma on przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

Program Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW)

Od 2011 roku ukraińscy urzędnicy mają możliwość wzięcia udziału w programie Akademia Administracji Publicznej PW realizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. W tym czasie 29 przedstawicieli ukraińskiej administracji publicznej uczestniczyło w 6 szkoleniach w ramach Akademii.

W 2014 roku trzech przedstawicieli administracji ukraińskiej wzięło udział w szkoleniu z zakresu służby cywilnej. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, standardów rekrutacji oraz oceny w służbie cywilnej.

Programy stypendialne i szkoleniowe

W roku akademickim 2013/2014 r. w Polsce studiowało ponad 14 tysięcy studentów z Ukrainy (na ponad 32 tysiące zagranicznych studentów, czyli stanowili oni ok. 44% zagranicznych studentów). Ok. 11 tysięcy osób studiowało na warunkach komercyjnych, a ok. 3 tys. otrzymywało różnego rodzaju dofinansowanie studiów (zwolnienia z opłat, stypendia).

W ramach polskiej pomocy rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansowało pięć następujących programów stypendialnych:

 1. Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich.
 2. Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych.
 3. Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się.
 4. Program stypendialny im. Stefana Banacha.
 5. Program stypendialny dla studentów rocznych studiów oraz uczestników praktyk zawodowych – absolwentów Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie organizowany przez Uniwersytet Jagielloński

Stypendyści studiowali w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Wszyscy mieli zapewnione bezpłatne kształcenie (finansowanie dla uczelni z dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną) oraz stypendium Rządu RP. Łącznie w roku akademickim 2013/2014 MSZ sfinansował koszty kształcenia i pobytu w Polsce 129 obywatelom Ukrainy, w tym 59 studentom studiów I i II stopnia, 45 doktorantom oraz 25 stażystom.

Misje obserwacyjne wyborów

Polska uczestniczyła w misji obserwacyjnej OBWE w wyborach prezydenckich na Ukrainie (25 maja 2014 r.), na co przeznaczono 1 mln zł. MSZ zapewniło udział 18 obserwatorów krótkoterminowych spośród pracowników resortu oraz powierzyło Fundacji Solidarności Międzynarodowej zadanie polegające na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdu 90 obserwatorów krótkoterminowych i 8 długoterminowych.

Wsparcie reformy samorządowej

Wiosną 2014 r. nowe ukraińskie władze zwróciły się do Polski z prośbą o pomoc w przygotowaniu założeń i wdrożeniu reformy samorządowej. Strona polska zdecydowała, że pomoc skupi się na wsparciu kolejnych etapów budowy samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim na:

 • przygotowaniu rozwiązań prawnych i ustawowych, tworzących ramy prawne nowego systemu
 • stworzeniu ram instytucjonalnych i systemu zarządzania podziałem terytorialnym kraju oraz przeszkoleniem urzędników i samorządowców
 • wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzeniu na poziomie lokalnym poczucia odpowiedzialności za tworzące się zręby samorządności

Z punktu widzenia potrzeb zaprezentowanych przez stronę ukraińską, kluczowe stało się stworzenie zespołu ekspertów i praktyków, mających doświadczenie w takich dziedzinach jak zagadnienia ustawowe i prawne, finansowanie i nadzór nad finansami samorządów, rozwój regionalny, zarządzanie podziałem terytorialnym kraju na poziomie centralnym. Byli to z jednej strony przedstawiciele polskiej administracji, z drugiej niezależni eksperci zatrudnieni do realizacji konkretnych działań. W 2014 roku zrealizowano:

 • wizytę ekspertów RP na Ukrainie,
 • opracowanie ekspertyzy z planem wdrażania reformy samorządowej,
 • kilkumiesięczny pobyt doradczy polskich ekspertów z zakresu samorządności w Kijowie,
 • szkolenie dla przedstawicieli ukraińskich mediów.

Na powyższe działania przeznaczono 800 tys. zł ze środków polskiej pomocy rozwojowej.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy:

powrót

Działalność w 2013 r.

W 2013 r. na rzecz Ukrainy podjęto 21 projektów, w tym 13 projektów wyłonionych w konkursie Polska pomoc rozwojowa 2013 (na kwotę 3,7 mln PLN), a 8 realizowanych z udziałem organów polskiej administracji centralnej (na kwotę 1,9 PLN). W ramach systemu małych grantów ambasada RP w Kijowie realizuje 8 projektów o łącznej wartości 193 525 EUR (zobacz pełną listę).

W 2013 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na Ukrainie (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana jest w ramach następujących priorytetów:

 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami  (4 projekty – 0,62 mln PLN)
  Działania związane w szczególności z podniesieniem kompetencji służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności, zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska naturalnego.
 • Rozwój regionalny oraz budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej(9 projektów – 2,42 mln PLN)
  Działania dotyczące szczególnie wzmocnienia samorządu w obszarze nowoczesnego zarządzania usługami komunalnymi, zarządzania nieruchomościami i energooszczędnością oraz zwiększenia atrakcyjności ukraińskich miast.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (8 projektów – 2,56 mln PLN)
  Działania służące między innymi rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP, ułatwianiu dostępu do informacji wspomagających osoby zakładające i prowadzące działalność gospodarczą, inicjowaniu tworzenia i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm oraz aktywizacji zawodowej kobiet.

Program „Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego” (AAPPW)

W 2013 roku planuje się, że ukraińscy urzędnicy wezmą udział w kolejnej edycji programu Akademii Administracji Publicznej PW, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.

Szkolenie zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w 2013 r. poświęcono tematyce służby cywilnej.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy:

powrót

Działalność w 2012 r.

Zrealizowanych zostało 26 projektów (zobacz pełną listę) na łączną kwotę 6 691 251 PLN, w tym 19 projektów wyłonionych w konkursie Polska Pomoc Rozwojowa 2012, a 7 realizowanych z udziałem organów polskiej administracji centralnej (na kwotę 1 514 594 PLN). W ramach programu małych grantów ambasada RP w Kijowie zrealizowała 7 projektów o łącznej wartości 805 tys. PLN. Dodatkowo w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej wdrożono 21 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 2 398 994 PLN.

W 2012 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na Ukrainie realizowana była w ramach następujących priorytetów:

 • bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami (8 projektów – 1 922 513 PLN)
  Działania związane były w szczególności ze wsparciem podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności i ochronę środowiska przyrodniczego.
 • rozwój regionalny oraz budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej(9 projektów – 2 294 780 PLN),
  Działania dotyczyły szczególnie wzmocnienia dialogu pomiędzy terenowymi organami administracji centralnej i samorządem a organizacjami pozarządowymi, wzmocnienia samorządu w obszarze nowoczesnego zarządzania usługami komunalnymi, zarządzania nieruchomościami i energooszczędnością oraz profesjonalizacji systemu zarządzania terytorialnego oraz wsparciu w tworzeniu polityki rozwoju regionalnego.
 • małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (9 projektów – 2 473 958 PLN)
  Działania służyły między innymi rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP, ułatwianiu dostępu do informacji wspomagających osoby zakładające i prowadzące działalność gospodarczą, inicjowaniu tworzenia i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm oraz aktywizacji zawodowej kobiet.

W 2012 roku 14 ukraińskich urzędników wzięło udział w drugiej edycji programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, którego celem było wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Szkolenia zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej dotyczyły zarządzania przez wartości, ekonomii sektora finansów publicznych oraz polityki bezpieczeństwa i obrony.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało także we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, szkolenie SENSE (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise), w którym wzięło udział m. in. 10 przedstawicieli ukraińskiej administracji rządowej oraz sektora prywatnego. SENSE jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację funkcjonowania państwa z gospodarką rynkową. Głównym celem programu jest wzmocnienie administracji rządowej w krajach beneficjentów, promowanie reform oraz zasad dobrego rządzenia na szczeblu krajowym i lokalnym.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy:

Wysłuchaj audycji radiowych o polskiej pomocy dla Ukrainy:

powrót

Działalność w 2011 r.

W ramach pomocy rozwojowej 2011 na terenie Ukrainy zrealizowano 37 projektów (w tym 4 projekty realizowane wspólnie dla kilku krajów, tj. Mołdawii, Armenii, Białorusi, Gruzji i Ukrainy) wdrażane przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz administrację rządową na kwotę8 734 636 PLN, a także 8 projektów wdrażanych przez Ambasadę RP w Kijowie w ramach Programu Małych Grantów, na kwotę 330 625,05 PLN.

Projekty były realizowane w ramach następujących priorytetów:

 • Dobre rządzenie (good governance), w szczególności: zapobieganie i zwalczanie korupcji, inicjatywy na rzecz harmonizacji prawa z prawem unijnym (w obszarze wymiaru sprawiedliwości, służb celnych i granicznych; prawodawstwo dot. obrotu ziemią i kataster), reforma systemu emerytalnego, zarządzanie obszarami miejskimi w zakresie usług komunalnych oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW (25 projektów na kwotę 5 927 939 PLN),
 • Rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: wsparcie służb doradztwa rolniczego, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz poprawy jakości życia na wsi (9 projektów na kwotę: 2 019 647 PLN),
 • Mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: programy na rzecz efektywności energetycznej oraz utylizacji odpadów, aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających MSP (3 projekty na kwotę: 787 050 PLN).

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy:

powrót

Działalność w 2010 r.

Projekty realizowane w ramach programu Pomoc zagraniczna 2010 odpowiadały głównym obszarom wsparcia dla Ukrainy określonym w programie polskiej pomocy zagranicznej i obejmowały m.in. działania z zakresu rozwoju instytucjonalnego i promocji dobrego rządzenia (good governance), współpracy samorządowej, integracji europejskiej oraz euroatlantyckiej (w tym reformę wymiaru sprawiedliwości, służb celnych i granicznych, rozwój rolnictwa) oraz oszczędzania energii.

W 2010 roku wdrażane były na Ukrainie 44 projekty pomocowe realizowane przez organizacje pozarządowe, administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Ponadto Ambasada RP w Kijowie we współpracy z Towarzystwem Niemiecko-Polsko-Ukraińskim realizowała projekt „Dać dzieciom dom – rekonstrukcja budynku nr 2 w Centrum ‘Nasze Dzieci'”. Celem projektu było stworzenie i popularyzacja na Ukrainie alternatywnego modelu opieki nad dziećmi, które są jej pozbawione.  Budżet projektu wyniósł 649 850 PLN.

Całkowity koszt działań prowadzonych w ramach polskiej pomocy zagranicznej w 2010 roku na Ukrainie wyniósł ok. 11,9 mln PLN. Lista projektów w załączniku.

powrót

Działalność w 2009 r.

W 2009 roku polska pomoc rozwojowa na rzecz Ukrainy koncentrowała się na następujących obszarach:

 • reforma samorządowo-terytorialna,
 • wzmocnienie instytucji administracji centralnej i wspieranie procesów dostosowawczych do standardów UE (w szczególności reforma wymiaru sprawiedliwości, służb celnych i granicznych),
 • reformy gospodarcze (zwłaszcza pomoc w opracowaniu rozwiązań prawnych dotyczących obrotu ziemią, w tym katastru, wdrażanie programów oszczędzania energii, wsparcie w negocjacjach FTA i Układu Stowarzyszeniowego),
 • rozwój rolnictwa (w tym kwestie fitosanitarne, specjalistyczne szkolenia i staże dla pracowników instytucji oraz organizacji odpowiedzialnych za rolnictwo),
 • wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej i euroatlantyckiej.

W 2009 roku zrealizowano na rzecz Ukrainy 75 projektów; kwota ich dofinansowania wyniosła ponad 9 mln PLN. Dodatkowe środki przekazano w ramach wpłat na projekty realizowane przez OECD i NATO.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2009 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju” (zob. Dokumenty i Publikacje).

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy:

powrót

Działalność w 2008 r.

W 2008 r. polska pomoc kierowana była do następujących sektorów:

 • reforma samorządowo-terytorialna (w tym współpraca regionalna i transgraniczna),
 • wzmocnienie instytucji administracji centralnej,
 • reformy systemowe w gospodarce,
 • reformy społeczne (zmiany w systemie edukacji, wymiana młodzieży, reforma systemu emerytalnego oraz opieki zdrowotnej, pomoc dla bezdomnych, pomoc dla niepełnosprawnych),
 • rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego,
 • pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

W 2008 roku zrealizowano na rzecz Ukrainy 96 projektów; kwota ich dofinansowania przekroczyła 17 mln PLN.  Dodatkowe wsparcie dla Ukrainy zostało przekazane w ramach pomocy humanitarnej (powódź – 1,5 mln PLN) i wpłat na sfinansowanie projektów realizowanych przez UNIDO, OECD, OBWE i NATO.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2008 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju” (zob. Dokumenty i Publikacje).

powrót

w górę

ŹRÓDŁO 

Komentarze 62 to “PIS PRZEWODNIĄ SIŁĄ NARODU W BUDOWIE BANDEROWSKIEJ UKRAINY – koszta Polski w miliardach zł dane rządowe.”

 1. miziaforum said

  DODATEK DLA FILOBANDEROWCÓW NEOBANDEROWCÓW I UCZCIWYCH LUDZI

  Polubienie

 2. miziaforum said

  CO JEST Z NOWU COĄ NIE DZIAŁA ? Z KOMENTARZAMI

  Polubienie

 3. llubię said

  Co to się znowu dzieje ??? 😦 😦 😦

  Polubienie

 4. miziaforum said

  Polubienie

 5. llubię said

  Polubienie

 6. kukula said

  jtes hooojem nie przepuszczasz komentarzy

  Polubienie

 7. Magda said

  Trzeci raz zamieszczam ten materiał:
  Jak Niemcy stworzyli Ukrainę i w jakim celu — Roman Dmowski – “Kwestia ukraińska” – Źródło: Archiwum MSWiA, sygn. K-458. |POLECAM!!! Bardzo ważny tekst, szczególnie od punktu III.
  https://forumemjot.wordpress.com/2015/02/07/jak-niemcy-stworzyli-ukraine-i-w-jakim-celu-roman-dmowski-kwestia-ukrainska-zrodlo-archiwum-mswia-sygn-k-458-polecam-bardzo-wazny-tekst-szczegolnie/

  Czy Ukraińcy są narodem?
  http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/70-czy-ukraincy-sa-narodem

  Polubienie

 8. llubię said

  ~Lech tu Ci daję film-odpowiedź, bo tam juz jest za ciasno 😉 😛

  Polubienie

 9. […] Magda o PIS PRZEWODNIĄ SIŁĄ NARODU W B… […]

  Polubienie

 10. wolnieblog said

  Polubienie

 11. wolnieblog said

  Polubienie

 12. wolnieblog said

  27 Wołyń pamiętamy, LUDOBÓJSTWO OUN-UPA na Polakach podczas okupacji niemieckiej; STALKING, satelitarny. na Górze

  Polubienie

 13. wolnieblog said

  Polubienie

 14. 1 said

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: