Miziaforum's Blog

BRAVO NA RESZCIE ! PiS tworzy „AGENCJE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO” super służba z uprawnieniami do wszystkiego. 50 funkcjonariuszy będzie podlegać Błaszczakowi

Posted by miziaforum w dniu Marzec 12, 2017


Minister spraw wewnętrznych i administracji nie ufa służbom i dlatego ma zamiar stworzyć własną jednostkę – tzw. Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Na początek będzie do 50 osób z uprawnieniami do wszystkiego – podsłuchiwania, żądania numeru IP komputera czy wyciągu z banku.Nowo powołane służby mają pomóc w „skuteczniejszym nadzorze nad służbami podległymi ministrowi”. O powołaniu do życia służb resor poinformował w piątek. Pomijając kwestię nadzwyczaj szerokich uprawnień biura na przykład do wglądu w akta spraw prowadzonych przez policję czy stosowanie podsłuchów na szeroką skalę.

Biurem będzie kierować dyrektor powołany przez Mariusza Błaszczaka, którego minister będzie mógł zwolnić w dowolnym momencie – kiedy tylko utraci jego zaufanie.

– Służby muszą działać w sposób przejrzysty, a minister musi mieć nad nimi realny, a nie teoretyczny nadzór. Nowe przepisy pozwolą na lepszą kontrolę i zarazem usprawnią funkcjonowanie formacji podległych MSWiA – stwierdził minister.

Trudno zrozumieć, dlaczego Błaszczak zdecydował się na powołanie tej jednostki, skoro formacja analogiczna – Centralne Biuro Antykorupcyjne – już istnieje.

Upodobanie do tworzenia własnych superformacji jest najwidoczniej w PiS powszechne. Antonii Macierewicz kilka miesięcy temu planował przywileje dla Obrony Terytorialnej, 100-osobowej, uzbrojonej kompanii, odbywającej cykliczne ćwiczenia pod czujnym okiem resortu obrony.

Źródło: oko.press

CAŁYMI LATAMI PISAŁEM AŻ DO OBRZYDZENIA ŻE :

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POTRZEBNA – Miziaforum …

10 mar 2013 – AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POTRZEBNA !!! Posted by

CZYM JEST „INTERES NARODOWY”

I DLACZEGO JEST PILNA POTRZEBA UTWORZENIA DODATKOWEJ SŁUŻBY SPECJALNEJ O UPRAWNIENIACH NAJWIĘKSZYCH MOGĄCA SPRAWOWAĆ NADZÓR I KONTROLĘ NAD WSZYSTKIMI SŁUŻBAMI JUŻ ISTNIEJĄCYMI.

niema obawy ani Tusk ani inne pookrąglostołowe ścierwa takiej służby nie powołają na własny pohybel….

Rozpoczynając rozważania nad pojęciem interesu narodowego odwołam się do nauki o stosunkach międzynarodowych, gdzie niestety wielu badaczy niezbyt jasno i różnorodnie definiuje pojęcie „interesu narodowego”. Z wielu definicji pozwoliłem sobie wybrać jedną, wypracowaną przez grupę autorów amerykańskich (Staff of the International Studies Group of the Brookings Institution) i opublikowaną w 1950 r. w pracy pod tytułem Major problems of U.S. Foreign Policy. Prezentowana przeze mnie definicja mówi, że interes narodowy stanowi „zespół ogólnych i stałych celów (ends) na rzecz, których naród działa”. Te cele obejmują „potrzebę zjednoczenia się dla zabezpieczenia się przed agresją, do podnoszenia standardu życia i dla utrzymania narodowej i międzynarodowej stabilności”, czyli szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Bezpieczeństwu właśnie chciałbym się przyjrzeć bliżej.

Na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych, szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb i interesów uczestników życia międzynarodowego, a więc nie tylko do państw. W związku z tym możemy wyodrębnić ze względu na kryterium podmiotowe:

 • bezpieczeństwo narodowe (państwa)
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

Podział ten jest jednak czysto umowny, gdyż bezpieczeństwo państw w stosunkach międzynarodowych, obiektywnie rzecz biorąc, ma zawsze charakter międzynarodowy, a to z powodu coraz gęstszej sieci współzależności, jakie występują między państwami w większości dziedzin życia.

Jak twierdzi Prof. Ryszard Zięba (UW), bardzo często stosowanym kryterium w typologiach bezpieczeństwa jest kryterium przedmiotowe, na podstawie, którego możemy wyodrębnić wiele rodzajów bezpieczeństwa, m.in.: bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne.

Przyjmując kryterium przestrzenne analizowania zjawiska, bezpieczeństwo może być ujmowane jako: lokalne, subregionalne, regionalne, ponadregionalne i globalne.

Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa zwraca uwagę na interesy jednostek i społeczeństwa, a nie państwa, jako instytucji. Często występuje konflikt między bezpieczeństwem państwa a bezpieczeństwem i potrzebami jednostki – np. im więcej państwo wydaje na zbrojenia, tym mniej pomocy socjalnej może zaoferować obywatelom.

Wobec wszelkiego rodzaju zagrożeń, państwa prowadzą swoje narodowe polityki bezpieczeństwa (security policies) Pojawia się pytanie o wartości jakie powinna chronić polityka bezpieczeństwa. Uznaje się, że są to wartości takie jak:

 • jednostka, jej prawa i wolności,
 • społeczeństwo,
 • państwo jako instytucja,
 • szanse rozwojowe, warunki życia obywateli,.

Amerykańscy badacze i politycy są skłonni rozszerzać ten krąg na wartości takie jak: dostęp do surowców energetycznych, bezpieczeństwo obywateli zagranicą, wolność handlu, ideologia, kultura. Musimy jednak wziąć pod uwagę mocarstwową pozycje USA i duże możliwości tego państwa w realizacji narodowej polityki bezpieczeństwa. Przyjmuje się, że nie powinno się zbytnio rozszerzać kręgu wartości chronionych,  ponieważ pojęcie bezpieczeństwa mogłoby ulec rozwodnieniu i każde działanie można by podciągnąć pod politykę bezpieczeństwa.

Moim zdaniem, zakres wartości chronionych najtrafniej określił w latach 70-tych badacz jugosłowiański, Serb o nazwisku Dymitriewicz. Jego teorię doprecyzował Prof. Józef Kukułka (UW), w ten sposób, że zbiór wartości chronionych objąłby, poczynając od wartości najważniejszych, kończąc na najmniej ważnych:

 1. Przetrwanie, wartość najważniejszą, rozumianą jako:
 2. a)     przetrwanie państwa jako jednostki geopolitycznej;
 3. b)     przetrwanie narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej;
 4. c)     przetrwanie społeczeństwa w sensie biologicznym;
 5. Integralność terytorialną,  szczególnie istotną w warunkach europejskich (W Afryce, gdzie granice państw najczęściej nie pokrywają się z granicami etnicznymi, państwa nie przywiązują aż tak wielkiej wagi do integralności terytorialnej)
 6. Niezależność polityczną, której przejawami są: swoboda wyboru ustroju i ideologii, swoboda decydowania o sobie i stowarzyszania się;
 7. Jakość życia, która obejmuje takie kategorie jak: standard życia, szczebel rozwoju gospodarczego, zakres swobód i praw obywatelskich, możliwości dalszego rozwoju, dostęp do surowców (zwłaszcza energetycznych).

W miarę upływu czasu zmieniają się środki i metody zachowywania bezpieczeństwa. O ile dawniej zagrożenia miały głównie charakter wojskowy, o tyle dziś występuje różnorodność zagrożeń. Dawniej państwo wysyłało armię przeciw nadciągającej armii wroga, dziś musi dbać o bezpieczeństwo obywateli wobec zagrożeń godzących w interesy jednostek

DLACZEGO POLACY POTRZEBUJĄ ABN – PRZEDE WSZYSTKIM DLATEGO ZE ISTNIEJĄCE SŁ. MUNDUROWE I SŁUŻBY SPECJALNE 

NIE OCHRANIAJĄ SZEROKO POJĘTEGO INTERESU NARODOWEGO ORAZ NIE CHRONIĄ NARODU PRZED NADUŻYCIAMI I AGRESJĄ ZEWNĘTRZNĄ JAK I WEWNĘTRZNĄ W KRAJU KTÓRĄ STOSUJĄ W FORMIE TERRORU I SABOTAŻU EKONOMICZNO GOSPODARCZEGO AGENCI ZARÓWNO OBCYCH PAŃSTW JAK I SILNYCH GRUP INTERESÓW 

ISTNIEJĄCE DZIŚ W POLSCE SŁ. SPECJALNE NIE OCHRANIAJĄ NARODU OCHRANIAJĄ OBYWATELI 

ICH DZIAŁALNOŚĆ SKUPIA SIĘ NA ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA GRUPIE RZĄDZĄCEJ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY RZĄD DZIAŁA NA SZKODĘ NARODU …

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – MA ZA ZADANIE OCHRANIANIE I ZAPEWNIANIE SWOBODNEGO I NIE SKRĘPOWANEGO DZIAŁANIA GRUPIE POLITYKÓW ZWANEJ RZĄDEM SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z OBYWATELI

NA PRZYKŁAD POMOC W UKRYWANIU AFER PRZESTĘPSTW POPEŁNIANYCH PRZEZ TAK ZWANY RZĄD – CZYLI ZAPEWNIAĆ TEJ GRUPIE REALIZACJE SWOICH INTERESÓW PRYWATNYCH 

I NIC POZA TYM – ICH CEL TO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ELIMINOWANIE I USUWANIE PRZESZKÓD, LUDZI , ORGANIZACJI ANTY RZĄDOWYCH  ROZBIJANIE TWORZĄCYCH SIĘ GRUP KONKURENCYJNYCH DLA AKTUALNIE RZĄDZĄCEJ KLIKI BEZ WZGLĘDU NA TO CZY SA PRZESTĘPCAMI CZY NIE

POLICJA PAŃSTWOWA – TYLKO CZĘŚCIOWO SPEŁNIA ROLĘ SŁUŻEBNĄ  WOBEC NARODU ZWALCZANIE POSPOLITYCH PRZESTĘPSTW – TO TYLKO 40% ICH ZAKRESU DZIAŁANIA

RESZTA TO DZIAŁANIA REPRESYJNE WOBEC NARODU – EGZEKWOWANIE KAR I GRZYWIEN DLA FISKUSA , ASYSTY PRZY EKSMISJACH , ORAZ DZIAŁANIA ZBROJNE PRZECIW LUDNOŚCI CYWILNEJ 

CBA , CBŚ,  NIE WARTE SĄ WSPOMINANIA PONIEWAŻ SĄ CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ POLICJI PAŃSTWOWEJ…

WSZYSTKIE WYMIENIONE SŁUŻBY SĄ NAKIEROWANE NA OCHRONĘ RZĄDU I JEGO INTERESU !!!!

A GDZIE MAMY INTERES NARODOWY W TYM WSZYSTKIM – NIKT SIĘ OCHRANIANIEM INTERESU NARODOWEGO NIE ZAJMUJE 

BO DLA W/W SŁ RZĄD = POLSKA !!!!

NIEZBĘDNA JEST ZATEM NOWA SŁUŻBA NADRZĘDNA NAD W/W 

PILNUJĄCA WE WSZYSTKICH ASPEKTACH POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH 

INTERESU NARODOWEGO POLAKÓW – CZYLI KAŻDEGO Z NAS !!!!

 1. Przetrwanie, wartość najważniejszą, rozumianą jako:
 2. a)     przetrwanie państwa jako jednostki geopolitycznej;
 3. b)     przetrwanie narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej;
 4. c)     przetrwanie społeczeństwa w sensie biologicznym;
 5.     Integralność terytorialną,  szczególnie istotną w warunkach europejskich.
 6. Niezależność polityczną, której przejawami są: swoboda wyboru ustroju i ideologii, swoboda decydowania o sobie i stowarzyszania się;
 7. Jakość życia, która obejmuje takie kategorie jak: standard życia, szczebel rozwoju gospodarczego, zakres swobód i praw obywatelskich, możliwości dalszego rozwoju, dostęp do surowców (zwłaszcza energetycznych).

PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI CZYLI ODESŁANIU DO DIABŁA „ELYT” POOKRĄGŁOSTOŁOWYCH

NALEŻY POWOŁAĆ TAKĄ SUPER SŁUŻBĘ 

KTÓRA ROZLICZY OSTATNIE 23 LATA DZIAŁALNOŚCI NA SZKODĘ INTERESU NARODOWEGO

ORAZ STANIE NA STRAŻY ZABEZPIECZENIA 

POLSKIEGO INTERESU NARODOWEGO W PRZYSZŁOŚCI

( szczegóły na temat A.B.N na życzenie jeśli temat kogoś zainteresuje)

p.s

Naród- jest to grupa ludzi, których łączy kultura,język,religia,historia,terytorium,pochodzenie etniczne oraz poczucie wspólnoty i odrębności od innych narodów.Jednym z istotnych wyróżników narodu, jest kwestia istnienia świadomości narodowej, czyli kwestia postrzegania własnej zbiorowości jako narodu..

Naród – wspólnota ludzi zamieszkujących teren, o wspólnej przeszłości historycznej, wspólnym języku, własnej kulturze.

ABY SKUTECZNIE ZABEZPIECZAĆ INTERESY W/W NALEŻY WŁAŚNIE POWOŁAĆ DO ŻYCIA

AGENCJE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

czy to jest ważne tak bardzo ważne przypomnij sobie nawet jak wydają ci dokument

jakikolwiek

PASZPORT, PRAWO JAZDY , DYPLOM, DOWÓD OSOBISTY i tp..

ZAWSZE KWESTIONARIUSZ WYMAGA ODPOWIEDZI NA PYTANIE O NARODOWOŚĆ I OBYWATELSTWO

NARODOWOŚĆ I OBYWATELSTWO TO DWIE KRAŃCOWO RÓŻNE SPRAWY !!!

NALEŻY DODAĆ ŻE W POLSCE MIESZKA NARÓD I OBYWATELE

NARÓD POWINIEN ZA POŚREDNICTWEM A.B.N PRZYJRZEĆ SIĘ LOJALNOŚCI PEWNYCH OBYWATELI POLSKICH – CZY PRZYPADKIEM OBYWATELE NIE FORSUJĄ SWOJEGO INTERESU NARODOWEGO ….
KOSZTEM INTERESU NARODOWEGO POLAKÓW

i dodam że jeśli to spierdolą albo służba ta zostanie użyta przeciw NARODOWI 

bo taka możliwość również wchodzi w grę to będzie to ich koniec a w niedługim czasie koniec Polski ……

Komentarzy 7 to “BRAVO NA RESZCIE ! PiS tworzy „AGENCJE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO” super służba z uprawnieniami do wszystkiego. 50 funkcjonariuszy będzie podlegać Błaszczakowi”

 1. miziaforum said

  właśnie taka ABN zajmuje się przedewszystkim korupcją szpiegostwem zdradą i też islamizacją , !!!!

  TYLKO SIE IM DZIWIĘ DLA CZEGO NIE NAZWAĆ TEJ SŁUŻBY W PROST AGENCJĄ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO i to mnie trochę niepokoi …… żeby to nie okazało się w wydaniu PIS kolejnym partyjnym ORMO ……….

  kierunek dopbry ale mam wątpliwości co do wykonawców i intencji …………. bo taka służba źle kierowana może być bardzo dla POLSKI I POLAKÓW GROŹNA a nawet śmiertelnie groźna

  Polubienie

 2. tteis77 said

  moim zdaniem przydała by się „super jednostka, która była by uprawniona do wszystkiego. Ale chodzi już o cały świat, dobry motyw z filmu, S.H.I.E.L.D” xD. tu gdzież każde państwo zgadza się na coś takiego, tu gdzież „elysium” i poniekąd „Mass Effect” xD.

  Polubienie

 3. KnUR1 said

  Polubienie

 4. nieustraszona said

  Niestety dajecie się znowu nabierać na „bezpieczeństwo” w wydaniu mafii „państwowej” , która nadal przykręca śrubę do totalnego zniewolenia i kontroli ! Jeśli pierdolą o „bezpieczeństwie narodowym”, to chodzi tu o „naród wybrany”, a nie o „kapitał humanitarny” wyposażony w niewolniczą licencję zwaną dowodem osobistym.

  Kiedy Polacy nauczą się liczyć tylko i wyłącznie na siebie zamiast gapić się w pudło z „wiarą” w „prawo” w wydaniu aktorskiego gangstera o ksywie Kaczyński vel Kalkstein wraz z jego braciszkiem, który zagrał trupa i zniknął ze sceny politycznej zostawszy dla picu po „królewsku” „pochowany” na Wawelu.

  Blog, z którego pochodzą nie tylko te rewelacje został zamknięty przez inkwizycję !

  https://zalukaj.com/zalukaj-film/4021/o_dwoch_takich_co_ukradli_ksiezyc_1962_.html

  Podaję tu przeglądarkę podaną przez niemieckich towarzyszów niedoli, która szybko wyszukuje i ponoć jest niezależna :

  peekier.com

  Polubienie

 5. Eryka said

  Nieustraszona,odleciałaś na całego.Z tym gangsterem przesadziłaś.Na swoje życzenie, prosisz się o kłopoty.
  Na Wawel trzeba sobie zasłużyć.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: