Miziaforum's Blog

A.V PREZENTACJA MORDERCY KTÓREGO MACIE W DOMU ŻRĄCY TRUJĄCY RAKOTWÓRCZY, TO WIADOMO ALE ŻE JEST W TYM … NIKT NIE WIE !!!

Posted by miziaforum w dniu Luty 1, 2017


Witam dziś około 18,00 film na którym zaprezentuje wam e skali makro substancje którą w domu posiada 70% Polaków i stosuje chętnie z powodu NIEWIEDZY I NIE SWIADOMOŚCI substancja znana powszechnie że jest śmiertelnie trująca , rakotwórcza, i silnie żrąca NA A.V ZAPREZENTUJE WAM JAK W KILKA SEKUND ROZPUSZCZA CIAŁO LUDZKIE , DREWNO A NAWET SUBSTANCJE WYKONANE Z KWASOODPORNYCH METALI I ZASADO ODPORNYCH ….

KAŻDY Z WAS DOBROWOLNIE MA KONTAKT Z TĄ SUBSTANCJĄ KAZDEGO DNIA MINIMUM 3 GODZINY MAXIMUM 24 NA DOBĘ CO DNIA

WŁOS WAM SIE ZJEŻY A NAWET MOŻNA OSIWIEĆ GDY DOTRZE DO WAS TO ŻE NARAŻACIE SIEBIE I DZIECI !!! A.V NAGRANIE DZIŚ 18,00

A TU DODATEK PRZYGOTOWUJĄCY TEMAT

Głównymi przyczynami śmierci Polaków są choroby układu krążenia i nowotwory. Odpowiadają za ponad 70 proc. wszystkich zgonów – wynika z opublikowanych we wtorek danych Głównego Urzędu Statystycznego. Kolejnymi istotnymi przyczynami zgonów są – jak wskazano w informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r. – choroby układu oddechowego oraz urazy i zatrucia, stanowiące przyczynę ok. 5–6 proc. wszystkich zgonów. (http://www.tvn24.pl)

 

OTO MORDERCA 

odświeżacz powietrza w aerozolu

Prawie wszystkie odświeżacze powietrza zawierają dwuchlorobenzen, związek chemiczny składający się z chloru i benzenu. Związek jest rakotwórczy.

KRÓTKI WSTĘP , WIELU Z WAS NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY Z TEGO CZYM SĄ AEROZOLOWE ŚRODKI ODŚWIEŻANIA POWIETRZA DOSTĘPNE SWOBODNIE W HANDLU

WIELU Z WAS UWAŻA ŻE WAS TO NIE DOTYCZY BO NIE STOSUJECIE I NIE KUPUJECIE

ZATEM MYŚLICIE ZE WY NIE JESTEŚCIE NARAŻENI !!

NIC BŁĘDNIEJSZEGO , OTÓŻ NAWET JAK WY SAMI NIE STOSUJECIE TAKIEGO ŚRODKA W DOMU NIE ZNACZY ŻE NIE JESTEŚCIE NIM TRUCI , W JAKI SPOSÓB ?

PRZYNAJMNIEJ 8 GODZIN DZIENNIE WDYCHACIE TĄ TRUCIZNĘ BĘDĄC NIEŚWIADOMYMI ZUPEŁNIE , NAWET JEŚLI MACIE ŚWIADOMOŚĆ ŻE AEROZOLOWE ODŚWIEŻACZE POWIETRZA SĄ TRUCIZNAMI PORÓWNYWALNYMI Z GAZAMI BOJOWYMI !!!!  UPS JEDEN Z GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW JEST BOJOWYM ŚRODKIEM TRUJĄCYM UŻYWANYM NA POLU WALKI PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ … ZOSTAŁ ZAMIENIONY NA IPERYT Z TEGO POWODU ŻE GAZ MUSZTARDOWY IPERYT NIE BYŁ ŚRODKIEM TAK RADYKALNYM JAK CHLOR !! NIEDAJĄCY SZANSY NIKOMU NA PRZEŻYCIE TAK JAK HUMANITARNIEJSZY GAZ MUSZTARDOWY …..

ALE WRACAJĄC DO TEMATU GDZIE I KIEDY WAS TRUJĄ NA RATY , OTÓŻ SĄ TO :

BIURA URZĘDÓW , POCZEKALNIE PRZYCHODNI , TOALETY , AUTOBUSY , POCIĄGI ,SALE WYKŁADOWE UCZELNI, SALE LEKCYJNE SZKÓŁ , SALE PRZEDSZKOLNE A NAWET ŻŁOBKÓW , SKLEPY !! SZCZEGÓLNIE TE Z ODZIEŻĄ GDZIE ŁADNY ZAPACH N.P RÓŻ MA ZNACZENIE MARKETINGOWE I PRZEKŁADA SIĘ NA WYNIKI SPRZEDAŻY

KTO TO ROBI ???

PRACOWNICY FIRM FIRM SPRZĄTAJĄCYCH POPULARNIE OSOBY KTÓRE DBAJĄ O HIGIENĘ I CZYSTOŚĆ W/W MIEJSC W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ PRACOWNICY , KLIENCI , PETENCI , UCZNIOWIE

PRZYJRZYJCIE SIĘ KIEDYŚ MOŻE NAWET JUTRO PANI LUB PANU SPRZĄTACZOWI CO ON MA W SWOIM ASORTYMENCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI …. KAŻDY Z NICH MA

AEROZOLOWY ŚRODEK ODŚWIEŻAJĄCY POWIETRZE A TAK NA SERIO PRZENOŚNY ROZPYLACZ TRUCIZNY …….. TAK TAK TO ONA TAK ŁADNIE PACHNIE W W/W MIEJSCACH GDY RANO SIĘ UDAJEMY TAM I Z SATYSFAKCJĄ ZACIĄGAMY SIĘ „MORSKĄ BRYZĄ ” LUB ZAPACHEM SADU W MAJU ……… PEŁNĄ PIERSIĄ I Z ZADOWOLENIEM Z TEGO ŻE PRACOWNIK DBAJĄCY O CZYSTOŚĆ TEGO MIEJSCA ZADBAŁ O NASZE WRAŻENIA ZAPACHOWE ……….

A TERAZ FAKTY W FORMIE PISANEJ A NA KOŃCU FILM A.V

NA KTÓRYM WYKONAM NA WASZYCH OCZACH POKAZ MOŻLIWOŚCI „ODŚWIEŻACZA” W SKALI MAKRO DZIAŁANIA … NAWET POŚWIĘCĘ CZĘŚĆ MOJEGO ZDROWIA ABY WAM POKAZAĆ CZYM SĄ TE ŚRODKI BO NIE KAŻDEGO PRZEKONUJE SŁOWO PISANE ….

NAJPIERW TO !!

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ZAPISY W TYM DOKUMENCIE … KONKRETNIE TE Z TREŚCIĄ UWAGA !!!! ODDYCHANIE , ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA , SKUTKI UBOCZNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE , OCHRONA ŚRODOWISKA

A MY TO WSZYSTKO WDYCHAMY !! BO JEST TO ODŚWIEŻACZ POWIETRZA !!

aerozol !!! drobiny mikroskopijne unoszące się w powietrzu nawet do 18 h !!! od rozpylenia 

czyli nawet jak pan / pani sprzątaczka użyła aerozolu poprzedniego dnia wieczorem NASZ DZIEŃ PRACY W TYM POMIESZCZENIU MOŻNA PORÓWNAĆ DO PRZEBYWANIA W KOMORZE GAZOWEJ !!!

DOKUMENT I LINK

KONIECZNIE KLIKNIJ W LINK DO ORYGINAŁU 

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA 

KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010)

http://www.ibhp.uj.edu.pl/documents/1028990/e034f756-a9c8-4608-86b5-2101cc726224

KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010) Glade® by Brise® Citrus – odświeżacz powietrza w aerozolu Wersja 2.0. Aktualizacja dnia 29.10.2012 Numer Specyfikacji: 350000007894 SITE FORM Number: 30000000000000006937.002 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade® by Brise® Aerozol Citrus – odświeżacz powietrza w aerozolu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz Zastosowania odradzane : : Odświeżacz powietrza w aerozolu. Nie określono Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa Numer telefonu : +48 22 4458800 Adres e-mail biuro@scj.com Numer telefonu alarmowego : 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) Infolinia: 0-801 11 12 11, koszt połączenia jak za 1 impuls. (poniedziałek-piątek, godz. 8:00-17:00) 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Zagrożenia dla człowieka Zagrożenia dla środowiska Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochem. : F+, R12 Produkt skrajnie łatwopalny Podczas przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Produkt skrajnie łatwopalny. Elementy oznakowania Symbol(e) : Zwrot(y) R : R12 Produkt skrajnie łatwopalny. Zwrot(y) S : S 2 Chronić przed dziećmi. S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Dodatkowe oznakowanie : Uwaga: Używać zgodnie ze sposobem użycia. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50 °C. Nie przekłuwać ani nie spalać – także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym sie materiałem. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Inne zagrożenia : Produkt nie zawiera komponentów, które spełniają kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010) Glade® by Brise® Citrus – odświeżacz powietrza w aerozolu Wersja 2.0. Aktualizacja dnia 29.10.2012 Numer Specyfikacji: 350000007894 SITE FORM Number: 30000000000000006937.002 2/8 REACH. 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna EC No. Reg. No. Nr CAS Symbol(e) Zwrot(y) R Procent wagowy Izobutan 200-857-2 – 75-28-5 F+ R12 >= 1,00 – < 5,00 Substancja NDS Butan 203-448-7 – 106-97-8 F+ R12 >= 5,00 – < 10,00 Propan 200-827-9 – 74-98-6 F+ R12 >= 5,00 – < 10,00 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie : Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku wdychania produktu zasięgnąć pomocy medycznej. Kontakt przez skórę : Przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. Kontakt z oczami : Przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. Połknięcie : Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Kontakt z oczami : Może podrażniać oczy. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów. Kontakt ze skórą : Może powodować podrażnienie skóry. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów. Wdychanie : Niewłaściwe użycie produktu [np. celowe wdychanie zawartości] może być szkodliwe lub śmiertelne. Nadmierne narażenie na rozpyloną ciecz może powodować podrażnienie układu oddechowego. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów. Połknięcie : Może powodować dolegliwości brzuszne. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów. Potencjalne skutki dla środowiska : Preparat nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska wg. Dyrektywy 1999/45/EC, i późniejszych poprawek. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowego postępowania z poszkodowanym. Patrz opis pierwszej pomocy chyba, że określono inaczej. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Środki gaśnicze KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010) Glade® by Brise® Citrus – odświeżacz powietrza w aerozolu Wersja 2.0. Aktualizacja dnia 29.10.2012 Numer Specyfikacji: 350000007894 SITE FORM Number: 30000000000000006937.002 3/8 Odpowiednie : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska. Niewłaściwe : Nie dotyczy. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną : Ogrzanie grozi wybuchem. Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Narażenie na działanie produktów rozkładu może zagrażać zdrowiu. Informacje dla straży pożarnej : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. Należy odwołać się do właściwych przepisów lokalnych. Dalsze informacje : Dla chłodzenia nieotwartych pojemników można użyć sprayu wodnego. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych : Użyć środków ochrony osobistej. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko położonych przestrzeniach. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Unikać zanieczyszczenia środowiska. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia : Jeżeli nastąpi uszkodzenie puszki aerozolowej: Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Wyczyścić pozostałości z wycieku. Unieszkodliwić wyciek. Używać tylko nieiskrzącego sprzętu. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Nie wdychać oparów lub rozpylonej mgły. Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Nie palić. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nie stosować w pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji. Nie przebijać. Stosować wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia się ładunku elektrostatycznego. Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności : Nie palić. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed dziećmi. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50oC. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. Szczególne zastosowanie -a) końcowe : Odświeżacz powietrza. KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010) Glade® by Brise® Citrus – odświeżacz powietrza w aerozolu Wersja 2.0. Aktualizacja dnia 29.10.2012 Numer Specyfikacji: 350000007894 SITE FORM Number: 30000000000000006937.002 4/8 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Parametry dotyczące kontroli Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB butan 1 900 mg/m3 3 000 mg/m3 — — propan 1 800 mg/m3 — — — Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z późn. zm. Zalecane procedury monitoringu Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy – o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166). Kontrola narażenia Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Przed przerwą i po pracy należy dokładnie umyć ręce. Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo zapalenia odzieży na pracowniku — nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu. Ochronę dróg oddechowych : W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania. Ochronę rąk : Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN 374. Przed zdjęciem rękawic umyć je wodą z mydłem. Ochrona oczu : Brak szczególnych wymagań. Ochrona skóry i ciała : Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem. Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd : aerozol Barwa : bezbarwny Zapach : charakterystyczny Próg zapachu : brak dostępnych danych pH : brak dostępnych danych Temperatura : brak dostępnych danych KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010) Glade® by Brise® Citrus – odświeżacz powietrza w aerozolu Wersja 2.0. Aktualizacja dnia 29.10.2012 Numer Specyfikacji: 350000007894 SITE FORM Number: 30000000000000006937.002 5/8 topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia : brak dostępnych danych Temperatura zapłonu : -7 °C Szybkość parowania : brak dostępnych danych Palność (ciała stałego, gazu) : Podtrzymuje palenie Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuch : brak dostępnych danych Prężność par : brak dostępnych danych Gęstość par : brak dostępnych danych Gęstość względna : brak dostępnych danych Rozpuszczalność : częściowo rozpuszczalny Współczynnik podziału: noktanol/woda : brak dostępnych danych Temperatura samozapłonu : brak dostępnych danych Temperatura rozkładu : brak dostępnych danych Lepkość dynamiczna : brak dostępnych danych Lepkość kinematyczna : brak dostępnych danych Właściwości wybuchowe : brak dostępnych danych Właściwości utleniające : brak dostępnych danych 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji : Nieznane. Warunki, których należy unikać : Ciepło, ogień i iskry. Materiały niezgodne : Żaden. Niebezpieczne produkty rozkładu : Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostrą – droga pokarmowa : LD50 oszacowany > 2 g/kg Może powodować dolegliwości brzuszne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Toksyczność ostrą – przez drogi oddechowe : LC50 oszacowany > 5 mg/l Niewłaściwe użycie produktu [np. celowe wdychanie zawartości] może być szkodliwe lub śmiertelne. Nadmierne narażenie na rozpyloną ciecz może powodować podrażnienie układu oddechowego. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Toksyczność ostrą – po naniesieniu na skórę : LD50 oszacowany > 2 g/kg Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010) Glade® by Brise® Citrus – odświeżacz powietrza w aerozolu Wersja 2.0. Aktualizacja dnia 29.10.2012 Numer Specyfikacji: 350000007894 SITE FORM Number: 30000000000000006937.002 6/8 spełnione. Działanie żrące/drażniące na skórę : Może powodować podrażnienie skóry u osób podatnych. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Uszkodzenie/podrażnienie oczu : Może podrażniać oczy. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie uczulające : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Toksyczność dawki powtórzonej : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Rakotwórczość : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Mutagenność : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Szkodliwe działanie na rozrodczość : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Toksyczność : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Trwałość i zdolność do rozkładu : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zdolność do bioakumulacji : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Mobilność w glebie : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Ocena trwałości, zdolności do biokumulacji i toksyczności (PBT) oraz bardzo dużej trwałości i bardzo dużej zdolności do biokumulacji (vPvB) : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Inne szkodliwe skutki działania : Nieznane. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania odpadów : Nie usuwać odpadów do ścieków. Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami. Puste opakowanie poddać recyklingowi. Postępowanie z odpad powinno być zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi. Nie używać ponownie pustych pojemników. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn.zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm. 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Transport lądowy ADR: Numer UN (numer ONZ) 1950 Klasa(-y) zagrożenia 2 Numer etykiety 2.1 Prawidłowa nazwa przewozowa UN AEROZOLE – łatwopalne, 2.1 KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010) Glade® by Brise® Citrus – odświeżacz powietrza w aerozolu Wersja 2.0. Aktualizacja dnia 29.10.2012 Numer Specyfikacji: 350000007894 SITE FORM Number: 30000000000000006937.002 7/8 Wyłączenia Wyłączenie ograniczonych ilości może być zastosowane dla tego produktu- sprawdzić dokumenty transportowe. Transport morski IMDG: Numer UN (numer ONZ) 1950 Klasa(-y) zagrożenia 2 Numer etykiety 2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN AEROZOLE – łatwopalne, 2.1 EmS F-D, S-U Zagrożenia dla środowiska Wyłączenia Wyłączenie ograniczonych ilości może być zastosowane dla tego produktu- sprawdzić dokumenty transportowe. Transport lotniczy ICAO/IATA: Numer UN (numer ONZ) 1950 Klasa(-y) zagrożenia 2.1 Numer etykiety 2.1 Prawidłowa nazwa przewozowa UN AEROZOLE – łatwopalne, 2.1 Wyłączenia Wyłączenie ograniczonych ilości może być zastosowane dla tego produktu- sprawdzić dokumenty transportowe. 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.2012.445). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018). Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm.) Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641). Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zm.). Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z późn. zm.). Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr. 16 , poz. 87). KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010) Glade® by Brise® Citrus – odświeżacz powietrza w aerozolu Wersja 2.0. Aktualizacja dnia 29.10.2012 Numer Specyfikacji: 350000007894 SITE FORM Number: 30000000000000006937.002 8/8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 wraz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1460) 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. 453/2010/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 16. INNE INFORMACJE Aktualizacje są oznaczone poprzez podwójną pogrubioną kreskę II na lewym marginesie. Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 R12 Produkt skrajnie łatwopalny. Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiału i może nie być aktualna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście. Szkolenia przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa). Dodatkowe informacje Data aktualizacji: 29.10.2012r. Wersja: 2.0/PL Zmiany: sekcje 1-16 Karta ta zastępuje i unieważnia wszystkie jej dotychczasowe wersje.

I JAK NIE WDYCHAĆ SKORO TO … ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

A TERAZ FILM EKSPERYMENT PROSTY NIGDY NIGDZIE NIE OPUBLIKOWANY

 

 

co zawiera opakowanie ?  skład … ALE NIE CAŁY ….. BRAK DANYCH DEKLARUJE NAWET PRODUCENT W W/W DOKUMENCIE

Firmy chemiczne nie potrzebują pozwolenia  przed wprowadzeniem odświeżaczy do obrotu handlowego !!!!Przeprowadzone badania odświeżaczy były niepokojące, ponieważ wynik wykazał wysoki poziom ftalanów, które są znane jako szczególnie szkodliwe dla dzieci.  Szkodliwe związki zawarte w tworzywach sztucznych, kosmetykach i środkach czystości, z którymi mamy kontakt każdego dnia, powodują przewlekłe choroby, a nawet zaburzenia hormonalne. Problem dotyczy zwłaszcza małych dzieci, również tych jeszcze nienarodzonych. Ftalany wpływają negatywnie na rozwój płodu: obniżają poziom testosteronu i zakłócają rozwój narządów płciowych. Ftalany są również w odświeżaczach powietrza, które są oznaczone jako „bezzapachowe” i „naturalne”.

1,4-dichlorobenzenu – można znaleźć w większości odświeżaczy powietrza. Uznany jest za rakotwórczy oraz może uszkadzać płuca, prowadzić do astmy. Dichlorobenzen jest głównym składnikiem wykorzystywanym do produkcji pestycydu DDT , DDE i DDD.  Takie związki chloru zakłócają układ hormonalny, niszcząc hormony w całym organizmie, w podobny sposób do BPA ale w znacznie bardziej efektywny sposób. Wdychanie DDT jest bardziej niebezpieczne niż doustne spożycie takiej samej ilości gdyż dostaje się do płuc i krwi bez wcześniejszej filtracji.

Prawie wszystkie odświeżacze powietrza zawierają dwuchlorobenzen, związek chemiczny składający się z chloru i benzenu. Związek jest rakotwórczy.

Chemiczny zapach nie niweluje nieprzyjemnych zapachów z pomieszczenia, a jedynie  powoduje celowe uszkodzenie błony śluzowej. Brak zapachu to tylko iluzja gdyż zapach z odświeżacza intensywnie pobudza zmysły przez pierwsze parę minut, a następnie nos nie wyczuwa już  większości innych substancji zapachowych.

Większość aromatów syntetycznych są drażniące. Mogą powodować podrażnienia płuc, co prowadzi do zwiększonej produkcji śluzu i zwiększa podatność na inne substancje chemiczne.

CO ZATEM ROBIĆ ….. GDY ZOBACZYCIE ŻE W TYCH POMIESZCZENIACH GDZIE PRZEBYWACIE PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY ROBI TO CO NA FOTO ..

POGONIĆ OPIERDOLIĆ ZŁOŻYĆ SKARGĘ U SZEFA JEGO FIRMY I SWOJEJ !!

NA DOWÓD PRZEDSTAWIĆ WYDRUK N.P DOKUMENTU KTÓRY ZAMIEŚCIŁEM LINK JEST W PDF !!

W SZKOŁACH PRZEDSZKOLACH ŻŁOBKACH OŚWIECIĆ DYREKCJĘ DOKUMENTEM WYŻEJ PODANYM …. I WYMUSIĆ ZAKAZ STOSOWANIA TEGO GÓWNA .. BO TRUJĄ WASZE DZIECI I WNUKI !!!

działanie chloru

Badania pokazują jasno, że chlor jako trucizna, podczas długotrwałej ekspozycji powoduje wzbudzanie dużych ilości wolnych rodników.
Wolne rodniki są prekursorami chorób, są kancerogenami oraz powodują niewyobrażalne zniszczenia naszych komórek.

Belgijskie badania, przeprowadzone w 2003 roku, wykazały, że w połączeniu chlorowanej wody oraz jakichkolwiek substancji organicznych (pot, mocz), powstaje drażniąca substancja zwana trójchloranami.

Trójchlorany wg badań odpowiadają za zniszczenie bariery komórkowej otaczających płuca.

Dzieci, które mają styczność z dużymi dawkami chloru mogą potencjalnie cierpieć na ataki astmy.
W badaniach przeprowadzonych na szczurach, szczury, które zostały wystawione na działanie chloramin generowały guzy w nerkach oraz jelitach.

Chlor, choroby serca, rak

„Biorąc pod uwagę badania, jesteśmy całkowicie przekonani, że istnieje powiązanie pomiędzy chlorowaną wodą a rakiem” – Zespół naukowy Medical Collage of Wisconsin.

Wg U.S. Council of Enviromental Quality „Ryzyko zachorowania na raka jest o 93% wyższe u osób, które spożywają chlorowaną wodę, niż u osób, które nie piją wody z chlorem”

W latach 60-tych ubiegłego wieku Dr Joseph Price napisała kontrowersyjną książkę „Choroby serca/Cholesterol/Chlor” („Coronaries/cholesterol/chlorine).
Dr Price stwierdził, że nic nie może negować niezaprzeczalnego faktu, że podstawową przyczyną miażdżycy oraz wynikających z niej ataków serca i wylewów jest właśnie chlor.

 

OBJAWY ZATRUCIA BENZENEM

Po krótkotrwałych objawach zwiastunowych w postaci lekkich zawrotówi bólu głowy oraz euforycznego podniecenia (upojenia) występuje nagłe zamroczenie, czasem z drgawkami lub porażeniami. Pogłębiająca się śpiączka może bardzo szybko zakończyć się zgonem wskutek porażenia układu oddechowego. W zatruciach drogą oddechową przy dużych stężeniach śmierć może być natychmiastowa. Po przebyciu ostrego zatrucia mogą przez dłuższy czas utrzymywać się bóle i kołatania serca,duszność wysiłkowa, stany podgorączkowe, drętwienie i sinica palców,oczopląs, napady padaczkowe.

Komentarze 42 to “A.V PREZENTACJA MORDERCY KTÓREGO MACIE W DOMU ŻRĄCY TRUJĄCY RAKOTWÓRCZY, TO WIADOMO ALE ŻE JEST W TYM … NIKT NIE WIE !!!”

 1. Dag. said

  http://ewinia.nowyekran.pl.neon24.pl/post/136718,ustawa-antysmogowa-do-zaorania

  Polubienie

 2. miziaforum said

  FILM I UZUPEŁNIENIE KOMPLETNE ARTYKUŁU JUŻ NA GÓRZE

  Polubienie

 3. marek said

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/dwoch-polakow-podpalonych-w-hamburgu-policja-szuka-sprawcy/88wkcck

  Polubienie

 4. Konarski said

  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16387970_103442316840362_576781858955175327_n.jpg?oh=305385b8d9fe95b7ed91a8d789f0b34d&oe=5911007C

  Polubienie

 5. miziaforum said

  Polubienie

 6. Eryka said

  A dezodoranty w sprayu?

  Polubienie

 7. marek said

  nauka zycia…https://www.youtube.com/watch?v=gNfUrVortBs

  Polubienie

 8. krab said

  Wszystkie pachnące środki chemiczne powyrzucałam z domu jak byłam po operacji płuca. Reakcja na cokolwiek z tych rzeczy była opłakana. Dotyczy to również świeczek zapachowych, wszelkich kadzidełek, pachnących płynów do sprzątania itp.

  Polubienie

  • miziaforum said

   A INNY TEMAT TE SMIERDZIELE NIE AEROZOLOWE ALE TEŻ DO ….. NAPISAŁEM O TYCH W PSIUKACZU BO WYDAŁO MI SIE TO JAKOŚ BARDZO WAŻNE JAK MOZNA SIĘ SAMEMU ZAGAZOWYWAĆ CHLOREM I BENZENEM ?? to takie najbardziej przemawiające do wyobraźni potem można świeczki i kadzidła opisać ludzie łatwiej przyjmą … zresztą to dopiero preludium prawdziwe niedowiary dopiero pokażę .. na razie testowałem Y.T CZY MNIE NIE ZBLOKUJĄ PODCHODY BYŁY Z GREIFRUTEM Z SREBREM A ZABLOKOWALI PROMOWANIE FILMU O MIEDZI

   Polubienie

   • krab said

    Bo tak naprawdę to człowiek zaczyna się bliżej interesować czymś w momencie jak go temat w jakimś stopniu „zaboli”. Raczej ufnie przyjmujemy, że skoro coś jest sprzedawane, to jest bezpieczne, a to guzik prawda. Producenci wieeelu kosmetyków czy nawet produktów spożywczych oficjalnie trują i bardzo dobrze z tego żyją !

    Polubienie

    • miziaforum said

     JUTRO A NAJDALEJ POJUTRZE URZADZĘ MAŁE TRZESIENIE ZIEMI .. W ZWIĄZKU Z TYM ALE CHYBA PRAWIE NIKT NIE WIE ŻE POMIMO ŻE WIE WSZYSTKO O E 954 , E 950, E951, E421,E952, LUDZIE NAJBARDZIEJ ŚWIADOMI UNIKAJĄ TEGO … A TAK NA PRAWDĘ ŻRĄ NIEŚWIADOMIE …. BO ONI TO UKRYLI TAM DGDZIE NAWET SIE NIKOMU NIE SNIŁO … WŁAŚNIE O TYM BEDZIE FILMIK POKAŻĘ GDZIE I JAK SIE TEGO POZBYĆ SZYBKO W KILKA SEKUND , TO BEDZIE KOPNIAK W BARDZO GRUBY INTERES PORÓWNYWALNY DOCHODOWO TYLKO Z HANDLEM TYTONIEM KTÓRY TO BIZNES KILKUSET PROCENTOWO PRZEBIJA HANDEL NARKOTYKAMI …. CO TEŻ MAŁ KTO WIE

     Polubienie

   • krab said

    Resztę Twoich tematów też będą się starali utrącić lub przynajmniej zdyskredytować w momencie jak się ktoś zorientuje, że „psujesz” mu interes 🙂

    Polubienie

   • krab said

    Wrócę jeszcze do filmu, tam musi być coś bardzo alkalicznego , bo tak zasady działają na skórę, nie robią wżerów tylko wnikają w kolejne warstwy, albo zwykły formaldehyd !

    Polubienie

 9. miziaforum said

  DOKUMENT I LINK

  KONIECZNIE KLIKNIJ W LINK DO ORYGINAŁU

  ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

  KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 oraz 453/2010)

  http://www.ibhp.uj.edu.pl/documents/1028990/e034f756-a9c8-4608-86b5-2101cc726224

  Polubienie

 10. miziaforum said

  PYTANIE NA JUTRZEJSZY TEMAT FILMU CZY JEST MOŻLIWE ABY FAŁSZOWAĆ CUKIER MIESZAJĄC GO Z SOLĄ A LUDZIE SIE NIE ZORIENTOWALI ….. W PROPORCJI CUKIER 60 % 40% SÓL = 1 KILOGRAM 🙂 CUKRU ?

  Polubienie

  • miziaforum said

   Cukier biały kryształ 1 kg DATA 01.02.2017
   Cena średnia*: 3,16
   Cena maksymalna*: 4,45
   Cena minimalna*: 2,68

   PODPOWIEDŹ CENA CUKRU ZA 1 KG PONIZEJ 3,60 GR. ….. NIEMOŻLIWE WYPRODUKOWANIE Z ZYSKIEM … A JEDNAK TAKI CUKIER JEST W SPRZEDAŻY JAK TO MOZLIWE ???????????

   O TYM JUTRO

   Polubienie

  • miziaforum said

   możliwe możliwe bo nie chodzi o taka sól jak pomysleliscie 🙂

   Polubienie

   • krab said

    Ile jest cukru w cukrze ? 🙂 , sera w serkach ? mięsa w szynkach? cukru w wyrobach spożywczych i cukierniczych? …. to słodka tajemnica producentów !!! za którą powinni iść siedzieć !!!

    Polubienie

 11. KrisT said

  chyba wszyscy stosujemy dezodoranty, antyperspiranty itp.
  bardzo lubiłem nivea man silver protect, do dziś……
  nano srebro faktycznie „dezynfekuje” pot ale… jak przeczytałem reszte składu to…. postanowiłem wyp….. ć to świństwo i nigdy nie kupować takiego dziadostwa.
  ALUMINUM CHLOROHYDRATE !!!!!! nano czastki aluminium które sobie aplikujemy pod pachami wchłania sie do wezłów limfatycznych!
  żyłem dlugo w nieswiadomości i czas z tym skonczyć!

  muszę skombinowac sobie sztyft ałunu, jest bezpieczny i działa jeszcze lepiej.
  http://faktydlazdrowia.pl/aluminium-w-kosmetykach-badz-swiadomy-zagrozenia/

  Polubienie

  • krab said

   Już jakiś czas temu udowodniono związek między stosowaniem antyperspirantów i rakiem piersi !

   Polubienie

   • miziaforum said

    napisano setki tekstów i opublikowano setki dowodów tylko ze w formie pisanej A NIESTETY NA SERIO LUDZIE NIE POTRAFIĄ CZYTAĆ ZE ZROCUMIENIEM TEKSTÓW DŁUŻSZYCH NIŻ 10 ZDAŃ A TEKST CZYANY PONAD 3 MINUTY NUŻY CZYTELNIKA SERIO .. PATRZ NA WYSZUKIWARKI NETOWE KTÓRE POLECAJĄ JAKIŚ ART NA KAŻDYM PISZE NA ZAJAWCE CZAS CZYTANIA ……. I WSZYSTKIE SĄ TE AGENCYJNE NIE DŁUŻSZE W CZYTANIU NIZ 3 MINUTY …… PRZYPADEK .. MOGĘ DAĆ SKAN STRONY ….. NIE ONI TO WIEDZĄ A MY MAMY DOWÓD ŻE TAK JEST ….. DLA TEGO ZACZOŁĘM ROBIĆ FILMIKI … NAWET NA Y.T SĄ KOMENTY ŻE NIE WCHODZĄ NA MÓJ BLOG BO ODWYKLI OD CZYTANIA ZARAZ WKLEJE TU

    Polubienie

 12. marek said

  a co powiecie na uczulenie na mydlo…myje sie sama woda…

  Polubienie

 13. Vismaya said

  Chyba Mizia przesadzasz, ludzie leczą się chlorynem sodu … twierdzą, że to cudowny lek, łykają systematycznie kropelki, przeganiają wszystkie choroby … a ty twierdzisz, że samo wąchanie chloru może zaszkodzić? 😉

  Polubienie

  • Vismaya said

   Widzę, że moja ironia została łyknięta za prawdę …. 🙂
   a ty Mizia rób dalej swoje eksperymenty – DOBRE! Otwieraj oczy śpiącym …. z drugiej strony ciężko wszystko przebadać domowymi sposobami …
   bo w większości ludzie sami się potrują przez swoją niewiedzę i ignorancję, jak np „cudownym lekiem” MMS, pochodnym chloru, za co zostałam „żydowskim agentem”, kiedy ja otwierałam oczy ślepcom u Monitora ….tak ze mną walczyli „naturalni uzdrowiciel” nowej ery. 🙂

   Polubienie

 14. PONADSWIETLNY said

  Jest tyle do odkrycia 😉 b3

  Polubienie

  • nieustraszona said

   Temat bardzo kontrowersyjny czyli jak wkute szkolnie brednie są nadal podtrzymywane przez „oświeconych” blogerów, którzy wycinali moje wpisy w tym temacie.Oni są gorsi od moherów. Swiat został podbity właśnie przez flotę wojenną żydowskich diabłów i napewno musieli oni mieć szczegółowe mapy, a ta jest jedną z nich, gdzie wyraźnie Ziemia jest płaska :

   http://www.leventhalmap.org/id/15442

   Zresztą logo tzw. ONZ wskazuje na płaską Ziemię i kto chce niech sobie sam je wyszuka i pomyśli.

   Tu więcej o tych, którzy usiłują sobie Ziemię czynić poddaną :

   Polubienie

 15. nieustraszona said

  Mizia ! Podziwiam za wszechstronną wiedzę odwagę i bezkompromisowość w ujawnianiu tych trucicielskich sztuczek na które większość ciemnego luda daje się łapać, bo nie ma pojęcia o chemii nawet na poziomie podstawówki i co widać na powyższym komentarzu.

  Przyjdzie głupi, co wszystko kupi ! – stara handlowa prawda potwierdzająca się niestety do dzisiaj.

  Tu na czynniki pierwsze rozwalona „pyszna” Nutella jako przykład na to, że te wszystkie korporacyjne gówna tak kolorowo i obrazkowo opakowane oraz szumnie reklamowane są wynalazkami z diabelskiej kuchni żydowskich trucicieli świata :

  Polubienie

 16. Ala said

  Wiele produktów zawiera bardzo niebezpieczny chlor a także jeszcze niebezpieczniejszy sód, który pod wpływem wody zapala się wytwarzając przy tym równie niebezpieczny i żrący ług. Takim środkiem jest NaCl czyli sól kuchenna, tych środków należy bezwzględnie unikać aby nie narazić się na działanie chloru lub sodu.
  A ja się będę żarliwie modliła Panie Boże abyś uwolnił nas od ignorantów.

  Polubienie

  • skubi said

   Owszem szkodliwa jest sól ale ta czyszczona chemicznie i jeszcze ma szkodliwy jod-ja używam sól kłodawską ale nie jodowaną oraz sól himalajską,ta sól nie jest szkodliwa wręcz potrzebna dla organizmu ponieważ zawiera dużo mikroelementów które są potrzebne dla naszego organizmu

   Polubienie

   • nieustraszona said

    Bezskutecznie szukałam w pobliskich sklepach normalnej soli czyli bez dodatków fluoru, antyzbrylaczy z cyjankiem potasu, itp. rozpierdalaczy naszego zdrowia i życia.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: