Miziaforum's Blog

Nowy podatek dla nie wypłacalnych którym umorzono dług 18 % kwoty umorzonej

Posted by miziaforum w dniu Listopad 30, 2016


Nowy pomysł PiS-u budzi sprzeczne uczucia. Szukając pieniędzy na zasilenie budżetu, rząd nałożył podatek na najbardziej potrzebujących. 

Obywatele, którym władze miasta umorzyły długi, teraz będą musieli zapłacić od nich podatek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego wprowadzenie opłaty jest słuszne, ponieważ osoby te wzbogaciły się.

– Dłużnik zaoszczędził na wydatku, który musiałby zostać przez niego poniesiony, gdyby nie został mu umorzony dług. W wyniku takiego świadczenia w majątku dłużnika nie pojawił się wprawdzie realny dochód, ale zaoszczędzenie wydatków musi być traktowane na równi z przyrostem majątku – tłumaczy swoją decyzję ministerstwo.

Tylko w Warszawie władze miasta umorzyły w ubiegłym roku długi 30 tysiącom osób. Łącznie jest to 12 milionów złotych. Pieniądze pochodzą między innymi z nieopłaconych czynszy w lokalach komunalnych oraz mandatów za jazdę bez biletu. Od przyszłego roku, te osoby będą musiały zapłacić 18 procentowy podatek dochodowy. W ten sposób, z samej Warszawy ma wpłynąć do budżetu 2,1 mln zł.

Zdaniem wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego, decyzja uderzy w najbardziej potrzebujących. Problem polega na tym, że długi umorzono w wielu miastach Polski. W związku z tym, tysiące osób w trudnej sytuacji finansowej, będzie musiało zapłacić podatek z ostatnich pieniędzy.

na podstawie PAP

CZYLI PO STAREMU SKURWYSYNY , U KORYTA TRZYMAJĄ SIĘ STARYCH SPRAWDZONYCH METOD …. OBŁUPIĆ BIEDAKA !!

p.s nie wspomnę już o tym że prawo w stecz nie działa …. ALE KTÓRY Z TYCH BANKRUTÓW MA NA DORADCĘ PODATKOWEGO ALBO ADWOKATA ?

ŻADEN WIĘC ICH OBŁUPIĄ …… JAK ZNAM ŻYCIE W POLSCE TO OPIERDOLĄ ICH RĘKAMI POBORCÓW SKARBOWYCH ….. JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA

===============================================

W ZWIĄZKU Z TYM CO POWYŻEJ PRZYTACZAM WAM ART. W KTÓRYM NA PODSTAWIE TEGO SAMEGO PRZEPISU SKARBOWEGO KRADNIE SIĘ POLSKIE DZIECI I ZROZPACZONYM RODZICOM KARZE POD PRZYMUSEM KOMORNICZYM LUB SKARBOWYM – POBORCA SKARBOWY ……… PŁACIĆ PODATEK DOCHODOWY !!!

ODBIORĄ CI DZIECKO bo za mało zarabiasz – zapłacisz podatek OD WZBOGACENIA !! to nie żart to nowy przepis prawa polskiego

Posted by miziaforum w dniu Marzec 3, 2013

 27 Votes

PŁACENIE REALNYCH PIENIĘDZY OD WIRTUALNYCH PRZYCHODÓW

STAŁO SIĘ FAKTEM !!!!

Zabiorą ci dziecko – zapłacisz podatek

Pazerność fiskusa nie zna granic. Szuka pieniędzy wszędzie, gdzie się tylko da. Teraz sięga do kieszeni rodziców, których dzieci zostały przekazane rodzinie zastępczej. Muszą płacić za ich utrzymanie. Jeśli tego nie zrobią – zapłacą podatek.
To, co robi fiskus, i to w majestacie prawa, zakrawa na kpinę. O co chodzi? Już wyjaśniamy.

Rodzicom, którzy mają poważne kłopoty finansowe, odbiera się dziecko i umieszcza u opiekunów zastępczych. Jednak zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 193 ust. 1) matka i ojciec powinni co miesiąc przekazywać pieniądze na utrzymanie swojego potomka.

Gdy takiej opłaty wnieść nie mogą, samorządy – w większości przypadków – zwalniają ich z tego obowiązku. Ale uwaga! Według organów fiskusa jeśli rodzice nie mogą zapłacić za opiekę nad swoim dzieckiem, to jest to dla nich przychód z tzw. innych źródeł, bo w kieszeni zostaje im więcej pieniędzy. A od tego trzeba zapłacić podatek.

Takie stanowisko potwierdził w interpretacji podatkowej (numer IPPB4/415-892/12-2/JK3) dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. (Pełny tekst interpretacji możesz przeczytać TUTAJ).

Można to zrozumieć w ten sposób, że rodzic, któremu z powodu ubóstwa dziecko zostało zabrane i umieszczone w rodzinie zastępczej i który nadal na to dziecko nie może płacić, odnosi z tego powodu korzyść majątkową. Musi więc zapłacić podatek z pieniędzy, których na oczy nie widział. W ten sposób, nie dość, że karze się go zabierając potomka, to jeszcze trwale uniemożliwia się mu wyjście z nędzy. czyt.dalej.

http://podatki.wp.pl/kat,70474,title,Zabiora-ci-dziecko-zaplacisz-podatek,wid,15367660,wiadomosc.html

pełny tekst przepisu

PPB4/415-892/12-2/JK3
2012.12.20
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2012 r. (data wpływu 22.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawiania druków PIT – 8C w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawiania druków PIT – 8C w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego obowiązku wystawiania druków PIT w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Podstawą prawną do umarzania opłaty wraz z odsetkami są przepisy art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz uchwały Rady miasta z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Podstawą umarzania ww. opłat są szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalana jest w kwocie przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka albo w kwocie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Wydatki wskazane w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast w art. 81 ustawy wskazane są dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania przysługujący na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na dziecko umieszczone na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwota umorzonych opłat stanowi przychód z innych źródeł skutkujący obowiązkiem wystawienia informacji o jego osiągnięciu na druku PIT – 8C…

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro otrzymywane świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1 art. 81, art. 83 ust. l i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt l i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej są zwolnione opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, to umorzenie opłat od rodziców ustalanych na podstawie tych świadczeń, dokonywane na podstawie szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych, nie powinno stanowić przychodu i rodzić obowiązku podatkowego u osób, którym te świadczenia umorzono, a tym samym obowiązku wystawiania PIT-u przez płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”. Z tego też względu pojęcie „świadczenia” należy rozpatrywać z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. na tle art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93 ze zm.), zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2).

Zatem pojęcie „nieodpłatne świadczenie” w prawie podatkowym ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie kosztem majątku innego podmiotu, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z wniosku wynika, iż podstawą prawną do umarzania opłaty wraz z odsetkami są przepisy art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz uchwały Rady m. W. z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Podstawą umarzania ww. opłat są szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalana jest w kwocie przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka albo w kwocie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Wskazać należy, iż z dniem 01 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:
przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie (art. 193 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 193 ust. 6 pow. ustawy opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W myśl art. 194 ust. 2 cyt. ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Stosownie do art. 194 ust. 3 ww. ustawy starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż umorzenie zobowiązania osoby fizycznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy (która to osoba, na mocy stosownej decyzji była wcześniej zobowiązana do poniesienia takiej opłaty) jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na jej rzecz nieodpłatnego świadczenia. Należy bowiem zauważyć, iż w wyniku umorzenia należności z ww. tytułu osoba ta odnosi rzeczywistą korzyść, nie wydatkując środków, które byłaby zobowiązana wydatkować płacąc za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W efekcie zwolnienia osoby z ponoszenia ww. opłat następuje u niej trwały przyrost majątku.

Świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie korzystają ze zwolnienia, gdyż nie są to świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o pomocy społecznej a ponadto, jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu zwolnień zawartych w tym przepisie mieszczą się ściśle określone świadczenia otrzymane na podstawie wskazanej ustawy; wśród nich brak jest świadczeń będących przedmiotem analizy w niniejszej interpretacji.

Reasumując należy stwierdzić, iż umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

http://finanse.wp.pl/kat,98674,page,2,title,Zabiora-ci-dziecko-zaplacisz-podatek,wid,15367660,wiadomosc.html#interpretacja

PODSUMOWANIE 

NIE MIELI PIENIĘDZY NA UTRZYMANIE DZIECKA WIĘC ODEBRANO DZIECKO NAŁOŻONO OBOWIĄZEK PŁACENIA NA UTRZYMANIE DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ A W TEJ CHWILI JEST TO USTALONA KWOTA NA 1 DZIECKO 1500 ZŁ 

NIE ZAPŁACĄ BO WŁAŚNIE DLATEGO ZE NIE MIELI PIENIĘDZY ZABRANO DZIECKO

A JEŚLI NIE ZAPŁACĄ TO FISKUS UZNAJE ŻE ZOSTAŁO IM W PORTFELU 1500 ZŁ A WIĘC DOCHÓD 

OD KTÓREGO NALEŻY SIĘ PODATEK DOCHODOWY 

A JEŚLI GO NIE ZAPŁACĄ TO

Środki egzekucyjne

Ustawodawca określa, jakimi środkami egzekucyjnymi może posługiwać się organ egzekucyjny w celu dochodzenia należności. Środki te zostały zróżnicowane w zależności od tego, czy egzekwowane należności mają charakter pieniężny czy niepieniężny.

W postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych stosuje się egzekucję:

● z pieniędzy,

● z wynagrodzenia za pracę (egzekucja należności podatkowych z wynagrodzenia za pracę może objąć maksymalnie połowę otrzymywanego wynagrodzenia, po uprzednim odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych),

● ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,

● z rachunków bankowych,

● z innych wierzytelności pieniężnych,

● z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,

● z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,

● z weksla,

● z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,

● z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

● z pozostałych praw majątkowych,

● z ruchomości,

● z nieruchomości.

RODZICE BIEDNI BO O TAKICH MOWA W ART. BĘDĄ OBDZIERANI 

JEDYNIE Z TYCH NA CZERWONO 

KONIEC KOŃCÓW NIGDY NIE ODZYSKAJĄ DZIECI BO ICH DOCHODY KTÓRE NIE BYŁY ZAJĘTE KOMORNICZO BYŁY JUŻ ZBYT MAŁE ABY MOGLI MIEĆ DZIECI

A W EFEKCIE ZAJĘCIA DOCHODU BĘDĄ JESZCZE MNIEJSZE 

================

Komentarze 52 to “Nowy podatek dla nie wypłacalnych którym umorzono dług 18 % kwoty umorzonej”

 1. tteis77 said

  „– Dłużnik zaoszczędził na wydatku, który musiałby zostać przez niego poniesiony, gdyby nie został mu umorzony dług. W wyniku takiego świadczenia w majątku dłużnika nie pojawił się wprawdzie realny dochód, ale zaoszczędzenie wydatków musi być traktowane na równi z przyrostem majątku” TU MACIE PRAWDĘ, CZYM JESTEŚCIE DLA WŁADZY. NIEWOLNIKAMI!! MUSISZ ZARABIAĆ I TO CO ZAROBIŁEŚ MUSISZ WSZYSTKO WYDAĆ!

  Polubienie

 2. miziaforum said

  NO ART UZUPEŁNIONY …. I CO FAJNA MA MORDĘ WREDNEGO HUJA TA III R.P …….

  TYLKO MI NIE MÓWCIE ZE NIE WIEDZIELIŚĆIE MACIE 🙂 LINK A NAWET 2 A NAWET PRZEPIS PRAWA SKARBOWEGO !! KTÓRE SIE STOSUJE NADAL

  GDZIE NA ZIEMI KTÓRE PAŃSTWO MA TAKI PRZEPIS ?????????/

  Polubienie

  • abecadło said

   To pejsaci jada po bandzi, usmiercenie gojów w pełni trwa, gdzie Duda pobozny ? albo scislej , co z poboznościa Dudy ? jak bogu spojrzy w oczy, co sie dzieje w Polsce.
   Dobrze, ze mamy Króla , wierze, że złapie metalowego bata na te zakute łby wykonujace holokaust polaków.

   Polubienie

  • KrisT said

   to było do przewidzenia, choć chyba nikt nie pomyslał iz Maciorka będzie wpadać na tak głupie pomysły…a finansować je musimy MY!!!!
   miliardy na modernizację armii i powstanie tworu armiopodobnego, więc rząd potrzebuje kasy!

   Polubienie

 3. krab said

  Pokaż mi jedno sensowne prawo, które jest po stronie zwykłego człowieka. Chyba ciężko byłoby znaleźć, bo jeżeli nawet jest zapis to ma tyle wykładni ilu interpretatorów! wszędzie są zostawione boczne furtki, którymi można człowieka przytrzasnąć! Podzielony głupi naród wszystko przyjmie !

  Polubienie

  • miziaforum said

   AD FURTEK Z WCZORAJ

   warto wspomnieć o zaakceptowanym właśnie przez Radę Ministrów projekcie zmian do ustawy o GMO. Zgodnie z przyjętymi propozycjami Polska ma być „krajem wolnym od upraw genetycznie modyfikowanych”. Problem w tym, że do projektu dodano również art. 49a ust. 2, zgodnie z którym na terytorium RP możliwe będzie „tworzenie stref do prowadzenia upraw GMO”
   Źródło: Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Legislacja.rcl.gov.pl)
   Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (legislacja.rcl.gov.pl)

   Polubienie

   • krab said

    Własnie przed chwilą czytałam, że grupa europosłów chciała oddać do konsultacji prawniczych pewne zapisy ceta, głównie dotyczące sądów arbitrażowych , ale nie tylko, poddali projekt pod głosowanie … i nie przeszedł. Nasi , za wyjątkiem 2 osób zagłosowali za oddaleniem wniosku !

    Polubienie

   • KrisT said

    a w rosji (podobno pod jurysdykcją pejsatych) calkowicie zakazano GMO! czy u nas nie mozna tak samo?

    Polubienie

  • abecadło said

   my nie jestesmy głupi, tylko pejsaci robia z nas głupków i traktuja nas jak idiotów, a to zauważ różnica, poza tym i tak intelektualnie ich przerastamy nawet nie kilka krotnie ale tysiąc krotnie !!!!

   Polubienie

   • krab said

    Może i mamy potencjał, ale jesteśmy głupim, skłóconym, wyćwiczonym w poddaństwie narodem, którego niewiele interesuje kto go ze skóry obdziera, ważne że sąsiada obdarto boleśniej !

    Polubienie

   • KrisT said

    i tu sie zgodzę! mało tego nie piszmy MY tylko słowianie! bo to tyczy się całej grupy słowian ktorych czosnkowi nienawidzą! i dążą do jej unicestwienia, ogłupienia!
    grono najwiekszych odkryć i dokonań , dokonali słowianie!
    takie ciekawostki- gdzie odnaleziono najstarszy bumerang na swiecie?
    gdzie wykopano najstarszą ceramike przedstawiającą wykorzystanie koła w zaprzęgu w tury?
    no i gdzie wykopano najstarsza naczynia do wyrobu sera?
    kto władał 2/3 europy (i nie tylko)?
    kogo macedonczyk wielki nie dał rady sobie podporządkować?
    kto dobił upadające cesarstwo rzymskie?
    to tylko mikron dokonań czy wynalazków słowian… warto je sobie poczytać!

    Polubienie

 4. krab said

  A wszystko to świadczy, że nie jesteśmy suwerenem… jesteśmy niewolniczą masą podporządkowaną innej nacji !, która ustanawia dla nas wielkość klatki i kagańca!

  Polubienie

 5. tteis77 said

  tu trzeba „wojny światowej”, końca świata żeby to się skończyło, i wymarcia „żeby żaden taki sku**wiel nie przeżył”

  Polubienie

 6. krab said

  Taka Słowenia wprowadziła zakaz prywatyzowania ujęć wody pitnej, bo te są dobrem społecznym, a u nas??? my witamy chlebem i solą nowych właścicieli i cieszymy się z przyciągnięcia obcego kapitału !

  Polubienie

  • abecadło said

   Pan Jezus musi ziąć sprawy w swoje ręce, nie ma innej rady, co Bóg sam stworzył i dał to za darmo człowiekowi, to nie pozwoli to zagarnąć i tym terroryzowac ludzi. Woda jest tak potrzebna do zycia jak słońce i powietrze, Bóg łapy spali ludzi, którzy bezprawnie zagarniaja wode !

   Polubienie

   • tteis77 said

    Jestem złym człowiekiem, chociaż jeszcze zostanę osądzony. nie twierdze że pójdę do nieba. Za nim zaczęły dziać się te wszystkie dziwne katastrofy, kilka lat temu prosiłem nie wiem kogo ale tak bardzo tego chciałem. Żeby planetę trawiły kataklizmy, ludzie cierpieli bo w cierpieniu się zjednoczymy.

    Polubienie

   • KrisT said

    nie pozwoli? sorry ale nie ma nic do gadania! mało kto zdaje sobie sprawę jakim problemem jest zdobycie wody pitnej na świecie! kilka lat temu bardzo póznym wieczorem lecial reportarz właśnie o dostepie do wody, powiem jedno to tragizm i sk……stwo do potęgi ntej! ludzie mieszkają na rurociagach z wodą a musza pic skażoną bo podłączenie do sieci kosztowało 280dol co bylo całym ich rocznym zarobkiem!
    wiecie jaka firma z jakiego kraju trzymała na tym łapę? francuska….
    sytuacja na swiecie stale w tej kwestii sie pogarsza, i jedno jest pewne jeśli ktos liczy na Jezusa ze cos z tym zrobi to zyczę cierpliwości…

    Polubienie

 7. zagrypiona said

  No to kolejny bedzie w rodzaju – okradziono cie, pracodawca nie dal ci wyplaty – podatek od wzbogacenia bo nie zuzywasz portfela, a zatem zyskujesz bo nie musisz kupowac nowego – 10% z ukradzionej sumy dla panstwa.

  Polubienie

 8. marek said

  Opublikowany 29.11.2016
  Po raz kolejny Dr Jaśkowski przytacza fakty związane z historią Polski i historią medycyny, jednocześnie ucząc, że każdy powinien sam dbać o wiedzę i dążenie do prawdy w przeciwnym razie staniemy się tylko narzędziem w rękach manipulatorów.

  Polubienie

  • abecadło said

   Jak dla mnie to mędrzec z doktora Jaśkowiaka, słuchajmy madrych ludzi, pogonmy idiotów i debili !

   Polubienie

  • krab said

   Już jesteśmy bezwolnym stadem w rękach manipulatorów, robią co chcą, a my zamiast im, sobie nawzajem do oczu skaczemy ! Ktoś kiedyś trafnie powiedział ” Sprawy małe da się ukryć, wielkich nie da się ukryć…. trzeba je ośmieszyć w oczach mas” .

   Polubienie

 9. Anna said

  Nie nerwujcie się. Nieżyciowe prawo to martwe prawo, umrze śmiercią naturalną. Olać takie, oszczać, wyśmiać i żyć po swojemu, nie poddawać się takiemu prawu. Nie jesteśmy niewolnikami i nie dajmy zrobić z siebie niewolników. Nikt nas nie kupił bo nikt nie ma prawa nas sprzedać.

  Polubienie

  • szuwaxpl said

   Takie myślenia usypia czujność.
   Ze zrozumieniem trzeba to oglądać, u nas jest ‚prawie’ identycznie.

   „Tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie trzymane są w sekrecie dzięki niedowierzaniu opinii publicznej”
   Marshall McLuhan

   Polubienie

 10. marek said

  jak sie „buduje” Polske…

  genialny Polak…

  Polubienie

 11. Elsa said

  kombinacje wyższych lotów
  http://niewygodne.info.pl/artykul7/03452-Lepiej-zlikwidowac-PIT-niz-majstrowac-przy-kwocie-wolnej.htm
  myślenie jest jednak bolesnym procesem
  czy tam w ogóle ktoś myśli ? Dlaczego w ten sposób się kombinuje przy podatkach? Nie lepiej zlikwidować? W innych krajach się to sprawdza……

  Polubienie

 12. KrisT said

  jaka bedzie pogoda? mapki pogodowe z wyprzedzeniem : http://mapy.meteo.pl/
  z elewej tabelki wybieramy co nas interesuje, opady,cisnienie, temp, wiatr itd…na dolnej załączamy animację, bądz ręcznie wybieramy dzień i godzinę.

  Polubienie

 13. tteis77 said

  wy się dziwicie. To samo jest w bankach. „ZRÓB ZAKUPY ZA 100ZL A NIE POLICZĄ OPŁAT ZA COŚ TAM” PŁACICIE PRZEZ POŚREDNIKA „BANK” A ON ZBIERA INFORMACJE O WAS JAK „FEJS”.” ROBICIE ZAKUPY? JEDZENIE, I TE INFORMACJE TRAFIĄ DO RĄK TRZECICH. I TAK WIEDZĄ JAK WAM WCISNĄĆ GMO”

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: