Miziaforum's Blog

Archive for Listopad 2016

Nowy podatek dla nie wypłacalnych którym umorzono dług 18 % kwoty umorzonej

Posted by miziaforum w dniu Listopad 30, 2016


Nowy pomysł PiS-u budzi sprzeczne uczucia. Szukając pieniędzy na zasilenie budżetu, rząd nałożył podatek na najbardziej potrzebujących. 

Obywatele, którym władze miasta umorzyły długi, teraz będą musieli zapłacić od nich podatek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego wprowadzenie opłaty jest słuszne, ponieważ osoby te wzbogaciły się.

– Dłużnik zaoszczędził na wydatku, który musiałby zostać przez niego poniesiony, gdyby nie został mu umorzony dług. W wyniku takiego świadczenia w majątku dłużnika nie pojawił się wprawdzie realny dochód, ale zaoszczędzenie wydatków musi być traktowane na równi z przyrostem majątku – tłumaczy swoją decyzję ministerstwo.

Tylko w Warszawie władze miasta umorzyły w ubiegłym roku długi 30 tysiącom osób. Łącznie jest to 12 milionów złotych. Pieniądze pochodzą między innymi z nieopłaconych czynszy w lokalach komunalnych oraz mandatów za jazdę bez biletu. Od przyszłego roku, te osoby będą musiały zapłacić 18 procentowy podatek dochodowy. W ten sposób, z samej Warszawy ma wpłynąć do budżetu 2,1 mln zł.

Zdaniem wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego, decyzja uderzy w najbardziej potrzebujących. Problem polega na tym, że długi umorzono w wielu miastach Polski. W związku z tym, tysiące osób w trudnej sytuacji finansowej, będzie musiało zapłacić podatek z ostatnich pieniędzy.

na podstawie PAP

CZYLI PO STAREMU SKURWYSYNY , U KORYTA TRZYMAJĄ SIĘ STARYCH SPRAWDZONYCH METOD …. OBŁUPIĆ BIEDAKA !!

p.s nie wspomnę już o tym że prawo w stecz nie działa …. ALE KTÓRY Z TYCH BANKRUTÓW MA NA DORADCĘ PODATKOWEGO ALBO ADWOKATA ?

ŻADEN WIĘC ICH OBŁUPIĄ …… JAK ZNAM ŻYCIE W POLSCE TO OPIERDOLĄ ICH RĘKAMI POBORCÓW SKARBOWYCH ….. JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA

===============================================

W ZWIĄZKU Z TYM CO POWYŻEJ PRZYTACZAM WAM ART. W KTÓRYM NA PODSTAWIE TEGO SAMEGO PRZEPISU SKARBOWEGO KRADNIE SIĘ POLSKIE DZIECI I ZROZPACZONYM RODZICOM KARZE POD PRZYMUSEM KOMORNICZYM LUB SKARBOWYM – POBORCA SKARBOWY ……… PŁACIĆ PODATEK DOCHODOWY !!!

ODBIORĄ CI DZIECKO bo za mało zarabiasz – zapłacisz podatek OD WZBOGACENIA !! to nie żart to nowy przepis prawa polskiego

Posted by miziaforum w dniu Marzec 3, 2013

 27 Votes

PŁACENIE REALNYCH PIENIĘDZY OD WIRTUALNYCH PRZYCHODÓW

STAŁO SIĘ FAKTEM !!!!

Zabiorą ci dziecko – zapłacisz podatek

Pazerność fiskusa nie zna granic. Szuka pieniędzy wszędzie, gdzie się tylko da. Teraz sięga do kieszeni rodziców, których dzieci zostały przekazane rodzinie zastępczej. Muszą płacić za ich utrzymanie. Jeśli tego nie zrobią – zapłacą podatek.
To, co robi fiskus, i to w majestacie prawa, zakrawa na kpinę. O co chodzi? Już wyjaśniamy.

Rodzicom, którzy mają poważne kłopoty finansowe, odbiera się dziecko i umieszcza u opiekunów zastępczych. Jednak zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 193 ust. 1) matka i ojciec powinni co miesiąc przekazywać pieniądze na utrzymanie swojego potomka.

Gdy takiej opłaty wnieść nie mogą, samorządy – w większości przypadków – zwalniają ich z tego obowiązku. Ale uwaga! Według organów fiskusa jeśli rodzice nie mogą zapłacić za opiekę nad swoim dzieckiem, to jest to dla nich przychód z tzw. innych źródeł, bo w kieszeni zostaje im więcej pieniędzy. A od tego trzeba zapłacić podatek.

Takie stanowisko potwierdził w interpretacji podatkowej (numer IPPB4/415-892/12-2/JK3) dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. (Pełny tekst interpretacji możesz przeczytać TUTAJ).

Można to zrozumieć w ten sposób, że rodzic, któremu z powodu ubóstwa dziecko zostało zabrane i umieszczone w rodzinie zastępczej i który nadal na to dziecko nie może płacić, odnosi z tego powodu korzyść majątkową. Musi więc zapłacić podatek z pieniędzy, których na oczy nie widział. W ten sposób, nie dość, że karze się go zabierając potomka, to jeszcze trwale uniemożliwia się mu wyjście z nędzy. czyt.dalej.

http://podatki.wp.pl/kat,70474,title,Zabiora-ci-dziecko-zaplacisz-podatek,wid,15367660,wiadomosc.html

pełny tekst przepisu

PPB4/415-892/12-2/JK3
2012.12.20
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2012 r. (data wpływu 22.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawiania druków PIT – 8C w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawiania druków PIT – 8C w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego obowiązku wystawiania druków PIT w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Podstawą prawną do umarzania opłaty wraz z odsetkami są przepisy art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz uchwały Rady miasta z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Podstawą umarzania ww. opłat są szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalana jest w kwocie przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka albo w kwocie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Wydatki wskazane w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast w art. 81 ustawy wskazane są dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania przysługujący na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na dziecko umieszczone na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwota umorzonych opłat stanowi przychód z innych źródeł skutkujący obowiązkiem wystawienia informacji o jego osiągnięciu na druku PIT – 8C…

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro otrzymywane świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1 art. 81, art. 83 ust. l i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt l i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej są zwolnione opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, to umorzenie opłat od rodziców ustalanych na podstawie tych świadczeń, dokonywane na podstawie szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych, nie powinno stanowić przychodu i rodzić obowiązku podatkowego u osób, którym te świadczenia umorzono, a tym samym obowiązku wystawiania PIT-u przez płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”. Z tego też względu pojęcie „świadczenia” należy rozpatrywać z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. na tle art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93 ze zm.), zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2).

Zatem pojęcie „nieodpłatne świadczenie” w prawie podatkowym ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie kosztem majątku innego podmiotu, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z wniosku wynika, iż podstawą prawną do umarzania opłaty wraz z odsetkami są przepisy art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz uchwały Rady m. W. z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Podstawą umarzania ww. opłat są szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalana jest w kwocie przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka albo w kwocie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Wskazać należy, iż z dniem 01 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:
przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie (art. 193 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 193 ust. 6 pow. ustawy opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W myśl art. 194 ust. 2 cyt. ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Stosownie do art. 194 ust. 3 ww. ustawy starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż umorzenie zobowiązania osoby fizycznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy (która to osoba, na mocy stosownej decyzji była wcześniej zobowiązana do poniesienia takiej opłaty) jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na jej rzecz nieodpłatnego świadczenia. Należy bowiem zauważyć, iż w wyniku umorzenia należności z ww. tytułu osoba ta odnosi rzeczywistą korzyść, nie wydatkując środków, które byłaby zobowiązana wydatkować płacąc za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W efekcie zwolnienia osoby z ponoszenia ww. opłat następuje u niej trwały przyrost majątku.

Świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie korzystają ze zwolnienia, gdyż nie są to świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o pomocy społecznej a ponadto, jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu zwolnień zawartych w tym przepisie mieszczą się ściśle określone świadczenia otrzymane na podstawie wskazanej ustawy; wśród nich brak jest świadczeń będących przedmiotem analizy w niniejszej interpretacji.

Reasumując należy stwierdzić, iż umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

http://finanse.wp.pl/kat,98674,page,2,title,Zabiora-ci-dziecko-zaplacisz-podatek,wid,15367660,wiadomosc.html#interpretacja

PODSUMOWANIE 

NIE MIELI PIENIĘDZY NA UTRZYMANIE DZIECKA WIĘC ODEBRANO DZIECKO NAŁOŻONO OBOWIĄZEK PŁACENIA NA UTRZYMANIE DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ A W TEJ CHWILI JEST TO USTALONA KWOTA NA 1 DZIECKO 1500 ZŁ 

NIE ZAPŁACĄ BO WŁAŚNIE DLATEGO ZE NIE MIELI PIENIĘDZY ZABRANO DZIECKO

A JEŚLI NIE ZAPŁACĄ TO FISKUS UZNAJE ŻE ZOSTAŁO IM W PORTFELU 1500 ZŁ A WIĘC DOCHÓD 

OD KTÓREGO NALEŻY SIĘ PODATEK DOCHODOWY 

A JEŚLI GO NIE ZAPŁACĄ TO

Środki egzekucyjne

Ustawodawca określa, jakimi środkami egzekucyjnymi może posługiwać się organ egzekucyjny w celu dochodzenia należności. Środki te zostały zróżnicowane w zależności od tego, czy egzekwowane należności mają charakter pieniężny czy niepieniężny.

W postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych stosuje się egzekucję:

● z pieniędzy,

● z wynagrodzenia za pracę (egzekucja należności podatkowych z wynagrodzenia za pracę może objąć maksymalnie połowę otrzymywanego wynagrodzenia, po uprzednim odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych),

● ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,

● z rachunków bankowych,

● z innych wierzytelności pieniężnych,

● z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,

● z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,

● z weksla,

● z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,

● z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

● z pozostałych praw majątkowych,

● z ruchomości,

● z nieruchomości.

RODZICE BIEDNI BO O TAKICH MOWA W ART. BĘDĄ OBDZIERANI 

JEDYNIE Z TYCH NA CZERWONO 

KONIEC KOŃCÓW NIGDY NIE ODZYSKAJĄ DZIECI BO ICH DOCHODY KTÓRE NIE BYŁY ZAJĘTE KOMORNICZO BYŁY JUŻ ZBYT MAŁE ABY MOGLI MIEĆ DZIECI

A W EFEKCIE ZAJĘCIA DOCHODU BĘDĄ JESZCZE MNIEJSZE 

================

Posted in Uncategorized | 52 Komentarze »

SYBERYJSKIE MROZY NAD POLSKĄ ? OSTRZEGA JUŻ DZIŚ PORTAL TWOJA POGODA

Posted by miziaforum w dniu Listopad 29, 2016


Polska zmieni się w Syberię? Będzie minus 30 stopni?

Na Syberii zima rozpoczęła się największym mrozem od 114 lat. Termometry pokazują nawet minus 45 stopni. Fala tęgich mrozów płynie w kierunku Europy. Czy grożą nam paraliżujące temperatury i duże śniegi? A może sroga zima znów „przejdzie bokiem”?

W ostatnich tygodniach prąd strumieniowy zaczął mocno meandrować, czego efektem były rekordowo wysokie temperatury w Arktyce oraz wyjątkowe mrozy na Syberii. W rejonie bieguna północnego średnia temperatura dobowa przekraczała normę nawet o 20 stopni. Z kolei w środkowej Rosji noce i poranki przynosiły nawet minus 45 stopni, a więc największy mróz o tej porze roku od 1902 roku.

Fala mrozów zaczęła przesuwać się w kierunku Europy, ale do Polski nie dotarła, ponieważ obroniły nas przed nią mokre atlantyckie niże. Mróz i śnieg skierowały się najpierw na Bałkany, a potem nad republiki byłego ZSRR w południowo-zachodniej Azji i wreszcie nad Bliski Wschód. Śnieg poprószył właśnie na wyżej położonych obszarach Arabii Saudyjskiej.

Jednak zapowiada się kolejna wędrówka syberyjskich mrozów. Czy i tym razem atlantyckie niże nas obronią przed prawdziwą zimą? Prognozy nie są jeszcze ustabilizowane względem tego, co zdarzy się po pierwszym tygodniu grudnia. To właśnie wtedy zdecyduje się, czy zima pozostanie z nami na dłużej, czy też w dalszym ciągu będziemy balansować na pograniczu zimy i jesieni.

Prognoza sezonowa na grudzień nie uległa zmianom, nadal wskazuje na łagodny przebieg aury w tym miesiącu, co oznaczałoby lekką zimę. Warto jednak pogdybać, co stałoby się, gdyby jednak układy niżowe okazały się zbyt słabe, a fala syberyjskiego mrozu rozlała się po Europie.

Najpierw mielibyśmy intensywne opady śniegu, które słabłyby wraz z postępującymi rozpogodzeniami. Wreszcie nocami i porankach temperatura spadałaby do minus 20-25 stopni, a lokalnie nawet do minus 30 stopni. W najcieplejszym momencie dnia byłoby minus 10-15 stopni. Z pewnością byłyby to jedne z najniższych temperatur od wielu lat.

Jednak nie do końca, bo z potężnym mrozem mieliśmy już do czynienia w 2010 roku, a wcześniej w 2006 roku. 10 lat temu w Toruniu i Sulejowie temperatura spadła do minus 32 stopni. Jednak do rekordów byłoby jeszcze daleko.

Te pochodzą głównie z lat 50., 60. i 80. Wówczas temperatury spadały w większości regionów naszego kraju do około minus 30 stopni. Najniższą temperaturę w mieście wojewódzkim odnotowano w Białymstoku, gdzie w styczniu 1950 roku było aż minus 38 stopni.

Zdarzały się jednak jeszcze większe mrozy. Najprawdopodobniej najniższe temperatury na tle ostatniego stulecia zmierzono w lutym 1929 roku. Na terenach podgórskich południowej Polski mogło być nawet około minus 40 stopni.

Jeszcze wcześniej, podczas tzw. Małej Epoki Lodowej, a więc w osiemnastym i dziewiętnastym wieku, w Bieszczadach, na Podhalu czy Żywiecczyźnie termometry mogły pokazywać prawie minus 50 stopni. Nie sposób tego potwierdzić oficjalnymi pomiarami, jednak niektóre źródła pisane wspominają o tak niskich temperaturach.

Syberyjskie mrozy potrafią być jednak znacznie silniejsze. Tam, gdzie jest ich źródło, a więc we wschodniej części Syberii, nazywanej Jakucją, temperatury spadające do minus 60 stopni zdarzają się prawie każdej zimy.

Absolutne rekordy odnotowano w 1892 i 1933 roku w rejonie Ojmiakonu i Wierchojańska, niewielkich miasteczek zamieszkiwanych w sumie przez 1,5 tysiąca ludzi. Temperatura spadła tam do minus 68 stopni i jest to oficjalnie potwierdzone przez Światową Organizację Meteorologiczną.

Jednakże z dawnych zapisków wynika, że mogło bywać nawet minus 70 stopni. Wydaje się to być ekstremum temperatury, jak dla tamtych obszarów. Trzeba podkreślić, że najzimniejsze obszary Rosji położone są w górskich kotlinach, gdzie zimne powietrze opada i zalega przez dłuższy czas, jednocześnie dalej się ochładzając.

Ostatnie trzy z rzędu łagodne zimy były okresem zwycięstw atlantyckich niżów nad rosyjskimi wyżami. W efekcie zimne powietrze zamiast wdzierać się do Europy, spływało znacznie bardziej na południe niż powinno. Kilkukrotnie zdarzały się opady śniegu na Półwyspie Arabskim i w Egipcie.

Wcześniej śnieg widziano tam nie częściej niż raz na kilka lat. Sypało oczywiście jedynie na wyżej położonych terenach, gdzie temperatura była dużo niższa od tej panującej na nizinach.

Jeśli podobny scenariusz zrealizuje się także tej zimy, to kłopoty ze śniegiem i przeszywającym chłodem znów będą mieć Arabowie, a u nas zima będzie łagodna. Oczywiście trend ten kiedyś się odwróci, bo w nieskończoność ciepłych zim mieć nie będziemy.

Źródło:

http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/116522,polska-zmieni-sie-w-syberie-bedzie-minus-30-stopni

P.S JAK WIDZICIE POMAŁU POMAŁU „WRÓZĄ” MIĘKNĄ JUŻ RURY …… SKORO DOPUSZCZAJĄ W/W SCENARIUSZ

A JA PRZYPOMNĘ MOJĄ PROGNOZĘ Z PRZED 3 TYGODNI GDY WSZYSCY PIALI Z ZACHWYTU NAD NADCHODZĄCYM LETEM TEJ ZIMY W POLSCE ……

3 TYGODNIE … ZOSTAŁO W POLSCE DO ATAKU WORTEX POLAR .. ZIMA STULECIA TO PEWNE ALBO … ??

Posted by miziaforum w dniu Listopad 14, 2016

https://miziaforum.wordpress.com/2016/11/14/3-tygodnie-zostalo-w-polsce-do-ataku-wortex-polar-zima-stulecia-to-pewne-albo/

P.S W PIĄTEK LUB EWENTUALNIE NAJPÓŹNIEJ W NIEDZIELĘ NAJBLIŻSZĄ 

ZAMIESZCZĘ BARDZO SZCZEGÓŁOWĄ I STARANNIE DOPRACOWANĄ PROGNOZĘ NA ŚRODKOWĄ CZĘŚĆ GRUDNIA W POLSCE …

(!) ……….. !

Posted in Uncategorized | 39 Komentarzy »

Nie bywałe !!! KIELECKIE 28 .11. 2016 40 OSOBOWY „ODDZIAŁ PARTYZANCKI” SKAZANY ZA POSIADANIE BRONI PALNEJ !!! APEL DO PREZYDENTA DUDY O UŁASKAWIENIE !!!

Posted by miziaforum w dniu Listopad 28, 2016


POLECAM MATERIAŁ AV  , JAKO SPRAWĘ CHYBA JEDYNĄ W SWOIM RODZAJU GDZIE SKAZUJE SIĘ POTOMKÓW PARTYZANTÓW POLSKICH NA KARY WIĘZIENIA I GRZYWNY!

Posted in Uncategorized | 37 Komentarzy »

Mini cud ? 29. 11.2016 Syberyjski mega mróz zatrzyma się na polskiej granicy i cofnie !! unikalne zjawisko

Posted by miziaforum w dniu Listopad 28, 2016


Witam miałem na razie nie dawać nic nowego o pogodzie ale !! pierwszy raz coś takiego na własne oczy widzę w modelu pogodowym ..

UWAGA TO MA SIĘ STAĆ DOPIERO JUTRO !!!

KOLEJNO ZAMIESZCZĘ JAK PRZESUWA SIĘ MEGA MRÓZ NA ANIMACJI WIDAĆ JAK PO PROSTU PĘDZI NA WPROST Z PRĘDKOŚCIĄ BLISKĄ 100 KM NA GODZINĘ !!!! W NASZĄ STRONĘ I CO DZIEJE SIĘ GDY IDEALNIE OSIĄGA GRANICE PAŃSTWOWĄ WSCHODNIĄ ……??

ZATRZYMUJE SIĘ DOSŁOWNIE W MIEJSCU WIDAĆ ŻE NAPIERA NA KOLEJNYCH SEKWENCJACH GRAFICZNYCH NACISKA ROZWIJA SIĘ DOKŁADNIE WZDŁUŻ POLSKIEJ GRANICY PO 3 GODZINACH WYRAŹNEGO NAPORU I NIE PRZEJŚCIE JUŻ NAWET  500 M  ODCHODZI TAK SAMO SZYBKO JAK PRZYSZEDŁ

ZACHOWANIE DOSŁOWNIE JAK ŻYWEJ MYŚLĄCEJ , PRÓBUJĄCEJ SIĘ WŁAMAĆ NAPIERAJĄC NA DRZWI ISTOTY  !!????

daty i godziny są podane w górnym prawym rogu …

GRAFIKA N.R 1 

28-11-16

GRAFIKA  N.R 2

29-11-16

GRAFIKA N.R 3

29-11-16-00-00

GRAFIKA N.R 4

29-11-16-21-00

GRAFIKA N.R 5

30-11-16-03-00

GRAFIKA N.R 6

30-11-16-09-00

CO JESZCZE DZIWNE PUNKTUALNIE O GODZINIE 24 .00 – 00.00 CZASU POLSKIEGO

POTĘŻNA ŚCIANA MROZU ZACZĘŁA SIĘ ODDALAĆ W GŁĄB ROSJI

NAPÓR NA GRANICĘ TRWAŁ OD GODZINY 18 .00 DO SAMEJ PÓŁNOCY

dałem to jako nadzwyczajną ciekawostkę … w zasadzie nie wytłumaczalną … BO ZATRZYMANIE NASTĄPI DOKŁADNIE NA GRANICY POLITYCZNEJ PAŃSTWA POLSKIEGO NA WSCHODZIE !!!

CO JESZCZE CIEKAWE I CO WIDAĆ WYRAŹNIE TO TYLKO GRANICA POLSKI ZATRZYMA TEN GIGANTYCZNY MRÓZ POLARNY

ŻECZ BIORĄC DOSŁOWNIE JUTRO OD GODZINY 18.00 DO 24.00 BĘDZIE MOŻNA NA WŁASNE OCZY TO ZOBACZYĆ STOJĄC W POBLIŻU GRANICY PAŃSTWOWEJ

NIE WIARYGODNE ALE PRAWDZIWE ……

Posted in Uncategorized | 83 Komentarze »

Macierewicz Polakom , a nawet Polakom patriotom !! „Gówniarze smarkacze” i musicie dorosnąć !!

Posted by miziaforum w dniu Listopad 28, 2016


I ten facet chce budować Uwaga !!! WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ !!

RAZ ZE TO JEGO TWORZENIE SKOŃCZYŁO SIĘ I ZACZĘŁO NA RDZENIU SZKOLENIA W SZKÓŁKACH NIEDZIELNYCH

TO JESZCZE FORMACJI OCHOTNICZEJ JAKĄ JEST OBRONA TERYTORIALNA ODMAWIA SIĘ POSIADANIA PRYWATNEJ BRONI !! KTÓRĄ TO BRONIĄ NA STRZELNICACH MOGLI BY SIĘ SZKOLIĆ POZA TYMI 2 DNIAMI W MIESIĄCU JAKIE ANTEK ZAPEWNIŁ ……

Antoni Macierewicz, szef MON, podczas promocji książki pt. „Harcerską drogą do niepodległości” autorstwa Justyny Błażejowskiego, która odbywała się w ramach Targów Książki Historycznej w Warszawie, zabrał głos ws. powszechnego dostępu do broni.

Podczas spotkania, publiczność miała możliwość zadawania ministrowi pytań. Jedno z nich dotyczyło prawa do posiadania broni, a precyzując: przywrócenia go zdrowym psychicznie i praworządnym Polakom, tak jak to miało miejsce w okresie II Rzeczypospolitej. Macierewicz zabrał głos i zapewnił, że „przyjdzie taki czas, kiedy będzie można w dużo większym stopniu otworzyć dostęp do broni”. Dodał jednak, że dzisiejsze społeczeństwo jest inne od tego, które żyło w okresie II RP, w związku z czym musi przejść kolejne etapy dorastania „do posługiwania się i posiadania broni”.

Minister obrony narodowej podkreślił, że posiadanie broni jest wielką odpowiedzialnością, której trzeba się nauczyć.

Onet.pl

Jak widzicie Antka należy olać z jego pomysłami , ale kto chce ten może mieć to !!

artykuł Specjalny – Polaku kupuj legalną bezpozwoleniową broń PALNĄ OSTRĄ !!

Posted in Uncategorized | 11 Komentarzy »

Judah Cohen jeden z najbardziej uznawanych klimatologów na świecie .. POTWIERDZA PROGNOZĘ MIZIAFORUM BARDZO CIĘŻKA ZIMA 2016 .. ale coś jest nie tak …….

Posted by miziaforum w dniu Listopad 26, 2016


Judah Cohen to jedna z najbardziej prominentnych postaci światowej klimatologii w ostatnich latach. Główną zasługą amerykańskiego naukowca jest wypracowanie szczególnego modelu, który potrafi przewidywać, jaka będzie zima w Europie oraz Ameryce Północnej. W jaki sposób? Cohen był pierwszym, który zauważył oraz wyjaśnił korelację pomiędzy stanem pokrywy śnieżnej na Syberii jesienią a wirem polarnym zimą na półkuli północnej.

Amerykański klimatolog ogłosił właśnie, że ze względu na bardzo dużą pokrywę śnieżną na Syberii, która zaskakująco wcześnie rozprzestrzeniła się na inne części Eurazji, syberyjski wyż może być nadzwyczaj silny w najbliższych miesiącach. Niesie to bardzo poważne konsekwencje dla pogody w Polsce.

– Pokrywa śnieżna Eurazji stopniowo zwiększała się przez pierwsze trzy tygodnie października. Poziom pokrywy śnieżnej przewyższa normę, a prognozowane warunki atmosferyczne zakładają jej dalszy szybki przyrost aż do końca miesiąca. Z tego względu można być przekonanym, że październikowa pokrywa śnieżna w 2016 roku zapisze się jako mocno ponadprzeciętna – pisze Cohen w swoim artykule opublikowanym na stronie instytutu AER (Atmospheric and Environmental Research, pol. Badania Atmosferyczne i Środowiskowe).
– Ponadprzeciętna pokrywa śnieżna sprzyja silniejszemu wyżowi syberyjskiemu oraz osłabionemu wirowi polarnemu, a także negatywnemu AO w czasie najbliższej zimy. Oznacza to wysokie prawdopodobieństwo niskich temperatur na kontynentach półkuli północnej – dodaje amerykański uczony.
Cohen przewidywał, że ze względu na duży zasięg pokrywy śnieżnej na Syberii zima w Europie może być mroźna. – Jest za wcześnie by wyrokować, ale właśnie tak sądzę – tak odpisał nam na wysłane pytanie. Obecnie możemy mieć pewność, że naukowiec z Massachusetts jest pewny chłodnej zimy w Europie oraz, co interesuje nas zapewne znacznie mniej, w Ameryce Północnej.
Wzmocniony wyż syberyjski zimą niesie dla Polski poważny skutek. Mowa o ogromnej masie zimnego i suchego zalegającego nad północną Azją. To właśnie z jego powodu temperatury na Syberii sięgają zimą kilkudziesięciu stopni na minusie, a rekordowe mrozy w historii pomiarów w Polsce są jego wynikiem. Prognoza Cohena oznacza, że masy wyżowe z Syberii będą miały uprzywilejowaną pozycję wobec drugiej najczęściej występującej w Polsce zimą masy – czyli ciepłego i wilgotnego powietrza polarno-morskiego. Jeżeli Amerykanin ma rację, zimą czekają nas długie okresy bardzo silnych mrozów.

NOAA innego zdania ??????

Choć w ostatnich latach prognozy Judaha Cohena zwykle sprawdzały się znakomicie, nadzieję pozostawia nam prognoza sezonowa modelu CFSv2 emitowanego przez amerykańską państwową agencję meteorologiczną NOAA, z którą, co można uznać za swoisty paradoks, Cohen współpracuje. NOAA sądzi bowiem, że od grudnia do marca nad Europą Wschodnią zalegać będą masy bardzo ciepłego powietrza, a aura częściej będzie przypominać wiosnę niż zimę. Nie mielibyśmy zapewne nic przeciwko, gdyby to agencja miała rację, a nie słynny klimatolog.

ŹRÓDŁO

AER (Atmospheric and Environmental Research, pol. Badania Atmosferyczne i Środowiskowe).November 21, 2016

https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation

tu moja prog.

https://miziaforum.wordpress.com/2016/11/25/zima-stulecia-201617-a-jak-to-w-polsce-dawniej-bywalo-czyli-jak-aura-polakom-pomagala-i-ostro-w-d-dawala/

MIAŁEM WAM TEGO W OGÓLE NIE ZAMIESZCZAĆ

ALE DAM WAM DO MYŚLENIA ??

PYTANIE DLA CZEGO PROGNOZA NAJBARDZIEJ UZNAWANEGO KLIMATOLOGA NA ŚWIECIE JEST NEGOWANA ABSOLUTNIE W CAŁOŚCI !!! I TO PRZEZ INSTYTUT NAUKOWY DLA KTÓREGO ON WŁAŚNIE ROBI PROGNOZY I BADANIA ???

INSTYTUT TEN TO AMERYKAŃSKA RZĄDOWA AGENCJA METEOROLOGICZNA ……..

A MOŻE RZĄD USA … COŚ WIE ? I NIE CHCE PO PROSTU MÓWIĆ

SYTUACJA Z TYM AUTORYTETEM JEST CO NAJMNIEJ KURIOZALNA I NIE ZROZUMIAŁA A NAWET KOMICZNA ICH GŁÓWNY AUTORYTET I WSPÓŁPRACOWNIK !!! KTÓREMU PŁACĄ PENSJE …….. JEST Z MOŻNA POWIEDZIEĆ … Z BUTA TRAKTOWANY JAK JAKIŚ STUDENCINA NA STAŻU

CO WY NA TO

O CO CHODZI ŚWIATOWEJ SŁAWY AUTORYTET METEOROLOGICZNY TWIERDZI ŻE TA RÓŻOWA PLAMA JEST !!!

NATOMIAST AGENCJA RZĄDOWA NOAA RZĄDU USA ……… UTRZYMUJE ŻE JEJ NIE MA ??

DLA CZEGO ROBIĄ WARIATA Z W/W FACHOWCA I DLA CZEGO ROBIĄ Z LUDZI IDIOTÓW WMAWIAJĄC IM ŻE TEJ PLAMY NIEMA !!

Jeśli spojrzymy na mapy anomalii temperatury z ostatniego tygodnia, to zobaczymy zaburzenia w wielu regionach świata. Przede wszystkim widoczna jest fioletowo-różowa plama potwornych mrozów rozciągająca się między południową Syberią a północnym Kazachstanem. Średnia temperatura była tam niższa od normy nawet o 22 stopnie.

 

DOBRA ……… NAPISZĘ WAM …. O CO CHODZI KIEDY OBAMA WYDAŁ NOWE PLANY DLA INSTYTUCJI W USA W CZASIE ………. KRYZYSÓW I NADZWYCZAJNYCH SYTUACJI

NO !!! POSZUKAĆ POCZYTAĆ I …………….

 

Posted in Uncategorized | 70 Komentarzy »

Brytyjski reportaż Polacy ukazani jako brudni bezdomni śmierdziele .. brytole są na pewno Polskimi sojusznikami i przyjaciółmi ?? WOLĘ ROSJAN !!

Posted by miziaforum w dniu Listopad 26, 2016


Ben Judah, dziennikarz międzynarodowego portalu informacyjnego „Vice”, postanowił w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pokazać Brytyjczykom jak wygląda naprawdę życie imigrantów z Europy Wschodniej na Wyspach.

Ogólny przekaz reportażu jest taki, że imigranci z Ukrainy, Rumunii, Białorusi itd, którym się nie powiodło i zostali bez dachu nad głową spędzają czas na szukaniu albo pracy, albo po prostu jedzenia.

Inaczej ma się sprawa – a przynajmniej inaczej ją ukazano w reportażu – jeśli chodzi o imigrantów z Polski. Przekaz o polakach jest taki, że większość czasu spędzają na narzekaniu na brytyjskie władze, piciu, braniu narkotyków i mieszkaniu w typowo „polskich melinach”.

Potem kamera dziennikarza przechodzi na kolejnych „typowych polskich imigrantów” tj. zarośniętych, brudnych i śmierdzących, pobitych i pijanych obdartusów nie znających ani słowa po angielsku.

Natomiast miedzy innymi imigranci arabscy , śą ukazani jako zadbani przystojni młodzi ludzie którym koniecznie trzeba pomóc….

 

A MOŻE JUZ CZAS NAKRĘCIĆ FILM OPUBLIKOWAĆ ZDJĘCIA JAK ANGOLE SRAJĄ NA RYNKU KRAKOWSKIM RZYGAJĄ LEŻĄ NAĆPANI W W ZASZCZANYCH SPODNIACH

DLA CZEGO NIKT TEGO NIE ZROBI , MATERIAŁÓW JEST W INTERNECIE POD DOSTATKIEM

A PO ZA TYM TO PRAWDA ….. WIĘKSZYCH ŚMIERDZIELI I BRUDASÓW ZAWSZONYCH W ŻYCIU NIE WIDZIAŁEM

ŚMIAŁO PANOWIE Y.T -BUBERZY

Posted in Uncategorized | 17 Komentarzy »

10..12 .2016 Czy polskie służb dadzą radę ?

Posted by miziaforum w dniu Listopad 26, 2016


„Śnieżna apokalipsa”, jak określają gwałtowne opady białego puchu, rozpoczęła się w czwartek wieczorem i trwała całą noc. Do sieci trafiło wiele nagrań, które pokazują, jak mieszkańcy walczą ze śniegiem.
Jak informuje portal zakon.kz, średnia grubość pokrywy śnieżnej w mieście to w tej chwili 60 cm, jednak w niektórych miejscach zaspy sięgają nawet 2 metrów. Na tak intensywne opady nie były przygotowane służby, skutkiem czego po piątkowej nocy większość ulic przysypana była kilkudziesięciocentymetrową warstwą śniegu.

Wideo relacja RADZĘ SOBIE TO ZOBACZYĆ I SPOJRZEĆ NA MAPKĘ DOSTĘPNĄ GDZIE ZNAJDUJE SIĘ TO COŚ FIOLETOWO RÓŻOWE I GDZIE BEDZIE ZA KILKA DNI

 

A TO GŁÓWNY WINOWAJCA …

za kilkanaście dni w Polsce na całym obszarze ..

o czym pisałem juz tu

https://miziaforum.wordpress.com/2016/11/25/zima-stulecia-201617-a-jak-to-w-polsce-dawniej-bywalo-czyli-jak-aura-polakom-pomagala-i-ostro-w-d-dawala/

 

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA KTÓRE JEST TYTUŁEM TEGO WPISU

MYŚLĘ ŻE SŁUŻBY SĄ GOTOWE JAK CO ROK ……… CO ROK BYŁO: NAM NIE TRZEBA BUNDESCHWERY NAZ ZAŁATWIA MINUS CZTERY …. i kiblowali Polacy w pociągach bo było 3 dni z rzedu  – 8  🙂

W TYM ROKU BĘDZIE CIUT INACZEJ

 

Posted in Uncategorized | 20 Komentarzy »

Zima stulecia 2016/17 ?? A jak to w Polsce dawniej bywało czyli jak aura Polakom pomagała i ostro w d…. dawała

Posted by miziaforum w dniu Listopad 25, 2016


sytuacja prognozowana

3 TYGODNIE … ZOSTAŁO W POLSCE DO ATAKU WORTEX POLAR .. ZIMA STULECIA TO PEWNE ALBO … ??

A TU CO JEST TEGO PRZYCZYNĄ , PROSTE NIE SKOMPLIKOWANE WYŁOŻENIE W LINKU

w raz z ilustracjami ułatwiającymi zrozumienie sytuacji zbliżającej się

zawiera kontrowersyjne skróty myślowe i słownictwo nie parlamentarne 🙂

https://miziaforum.wordpress.com/2016/11/25/ostrzezenie-zostalo-jeszcze-3-dni-na/#comment-291597

I :

Katalog zjawisk klimatycznych zachodzących na ziemiach polskich między X a XIII wiekiem

Mimo rozwoju nauk przyrodniczych, średniowieczne źródła pisane wciąż są kluczowym materiałem, dzięki któremu możemy czerpać wiadomości o występowaniu w tym okresie osobliwych zjawisk atmosferycznych. Wyniki badań z zakresu historii klimatu dowodzą, że temperatury i sumy opadów w X wieku były porównywalne z tymi, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach12. Nie rozważając nazbyt tematu proweniencji źródeł, można stwierdzić, że pierwsze – choć bardzo lakoniczne – informacje meteo-hydrologiczne zawarte w Roczniku kapitulnym krakowskim (940 rok)13oraz w Roczniku wielkopolskim (941 rok)14, pochodzą ze źródeł niemieckich (między innymi Fulda, Kolonia, Moguncja) i tylko pośrednio mogą dotyczyć obszarów dzisiejszej Polski15. Dowiadujemy się z nich o gwałtownej zimie, ukazaniu się komety i związanym z tym padaniu bydła roboczego, nie mamy jednak pewności, czy owa kometa rzeczywiście była widzialna dla – w cudzysłowie jeszcze – „polskiego” obserwatora, a tym bardziej, czy masowe ginięcie zwierząt było spowodowane surowością zimy, czy też przypisywane było złowróżbnej mocy komety, co wskazywałoby na zarazę. Przyjmuje się jednak, że surowa zima w Europie Zachodniej oznacza na ogół równie surową – a nawet jeszcze sroższą – zimę na jej północnych, centralnych i wschodnich krańcach.

Za najwcześniejsze wzmianki o zjawiskach pogodowym, które miały być w sposób bezpośredni obserwowane na terytorium piastowskiej Polski, należy uznać te zawarte w Długoszowskich rocznikach. Tak oto według jednego z zapisków zima w roku 974 była „[…] ciężka, nadzwyczaj obfitym śniegiem brzemienna, pościnawszy morza wszystkie, stawy, jeziora i błota, trwała od pierwszego listopada, aż do wiosennego zrównania dnia z nocą [21 marca], wywołując podziw i cudowność wielką u wszystkich, jako w owym wieku bezprzykładna”16. Kolejny taki opis dotyczy roku 988, w którym to miały miejsce „[…] liczne i długo trwające wód wylewy, po których nastąpiło lato skwarne i dla wielu płodów przyrodzonych szkodliwe; skąd urodzaje nie wszędy jednakie, w znacznej części chybiły. Nadto susza z wiosny zbyteczna przeszkodziła zasiewom jarzyn [zbóż jarych], a na domiar złego spadł śnieg obfity, po którym ciągłe znowu nastały deszcze, nie dopuszczające siewów ozimych; co wszystko głód sprawiło”17.

Ze zrozumiałych przyczyn polskie źródła historyczne są ubogie w wiadomości o anormalnych zjawiskach pogodowych zaistniałych na początku pierwszego tysiąclecia po Chrystusie. Pierwsza taka wzmianka dotyczy dopiero roku 1057, kiedy to „Doznały w tamtym czasie kraje Niemieckie wielorakich nieszczęść, mianowicie moru i głodu; w wielu miejscach padały z gradem zmieszane kamienie ogromnej wielkości; wiele też ludzi zginęło od piorunów”18. Kolejna notatka mówi o wysokim poziomie Sanu na wiosnę 1071 roku, prawdopodobnie wywołanym przez gwałtowne ulewy na obszarze dzisiejszych Czech i Słowacji. Utrudniało to Bolesławowi II przeprawę przez rzekę w okolicach Przemyśla celem zaatakowania broniących miasta Rusinów19. Natomiast rok 1081, prócz wielu kłopotów trapiących Królestwo Polskie, wyróżnił się także „[…] nadzwyczajnymi upałami, wskutek których wiele pozapalało się lasów i miejsc bagnistych żarem słońca wysuszonych”20. Z kolei 4 października 1097 roku miała ukazać się kometa, a w konsekwencji „Nadzwyczajne powodzie przeszkodziły zasiewom jesiennym, skąd powszechny nastąpił nieurodzaj”21.

Zapiski z wieku XII – podobnie jak i z następnych stuleci – dostarczają nam głównie wiadomości o hydrologicznych klęskach żywiołowych. Już pod rokiem 1118Małopolski rocznik Traski zawiera lakoniczną notkę o wrześniowej powodzi, jaka miała objąć cały ówcześnie znany świat22. Szerzej opisuje to zdarzenie Długosz:

Bolesław książę Polski gotował nową wyprawę przeciw Pomorzanom, […] ale stanęły mu na przeszkodzie ustawiczne deszcze i słoty, które począwszy się z wiosną przez całe lato nie ustawały. Te ciągłe ulewy i powodzie nie tylko w Polsce ale i w okolicznych krajach wielkie poczyniły szkody, zatopiwszy całą niemal ziemię, a stąd przeszkodziwszy zasiewom i zbiorom. Najwięcej jednak ucierpiały okolice leżące nad większymi rzekami, które nadzwyczaj powzbierały i z brzegów powystępowały. Tego także roku zdarzyło się, że całe niebo przez trzy godziny krwawą czerwieniało łuną, tak iż zdawało się, jakby ogniem i płomieniem gorzało: które to zjawisko, u wielu za cud poczytane, miało być wróżbą jakiegoś wielkiego wydarzenia. Wkrótce potem takie spadły ulewy i nawałnice, a z nich tak gwałtownie powstały wód wylewy, że niektórzy lękać się zaczęli powtórnego potopu23.

Podobnie Franciszkański rocznik krakowski zawiera wzmiankę o ogólnoświatowej (czyt. europejskiej) powodzi, która miała miejsce w 1125 roku24. Następnie zima z przełomu tegoż roku „[…] nadzwyczaj ostra była i ciężka. Wiele z przeziębienia upadło bydła i wyginęło ludzi. Wymarzły zasiewy, skąd potem nastąpił głód w krajach polskich”25. Wcześniej jednak, bo w 1119 roku, „[…] mimo burz gwałtownych, które i tego lata [analogicznie jak i w roku ubiegłym] wichrzyć poczęły”26, odbyła się wyprawa księcia polskiego Bolesława na Pomorzan. Wspomniane burze były na tyle silne, że „[…] w wielu miejscach zrywały i wywracały domy”27, jednak nieprzejęty tym książę brnął ku Pomorzu, „[…] gdzie rozkazał zburzyć albo zniszczyć pożogą cokolwiek jeszcze ocalało, lub co było naprawione”28.

Książę polski ruszył następnie na Świętopełka, a „Obległszy twierdzę i miasto Nakło, w którym zamknął [księcia], dobywał go począwszy od święta Narodzenia N. Maryi [8 września], aż do świąt Narodzenia Pańskiego [25 grudnia], mimo dokuczających wojsku mrozów i śniegów”29. Dwa lata później, to jest w roku 1121, według Długoszowskiej Chorografii „Nadzwyczajne susze i upały przez trzy miesiące, to jest marzec, kwiecień i maj trwające, tak spiekły ziemię, że nie tylko jare zasiewy ale i oziminy przypalone zniszczały; przeto ciężki był ten rok dla Polaków z przyczyny nieurodzaju i drożyzny. Sąsiedzkie także ziemie i okolice podobną posuchą i nieurodzajem dotknięte cierpiały przez czas niejaki głód i niedostatek”30. Pośród zapisek dotyczących XII wieku wspomniane zostało jeszcze wezbranie wody na Odrze w 1149 roku31, natomiast druga połowa tego wieku najwyraźniej upłynęła bez większych ekstremów pogodowych, skoro źródła polskie nie odnotowują tego typu zdarzeń.

Średniowieczne optimum klimatyczne charakteryzowało się nie tyle wyższymi niż obecnie temperaturami, co przede wszystkim większą wilgotnością powietrza związaną ze znaczniejszym wpływem cyrkulacji atlantyckiej. Tym samym klimat ziem polskich w XIII wieku – szczególnie w miesiącach letnich – był bardzo zbliżony do tego, jaki panował w Europie Zachodniej. Innymi słowy amplitudy temperatur w skrajnych miesiącach były mniejsze, aniżeli notowane obecnie, co za tym idzie pogoda była stabilniejsza, a letnie upały oraz zimowe tęgie mrozy należały do rzadkości. Dlatego tylko wyjątkowo odnajdujemy opisy letnich posuch, jak na przykład z roku 1205, kiedy książę ruski Roman Halicki łatwo przeprawił się przez Wisłę pod Zawichostem, gdyż rzeka ta była możliwa do przejścia w bród „[…] bowiem w czasie posuszy letniej [jej] wody znacznie opadły”32.

Częściej panowały wówczas zgoła odmienne warunki atmosferyczne, związane z napływającymi z zachodu atlantyckimi masami powietrza. W szczególności wzrosła częstotliwość i ilość opadów atmosferycznych. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu są lata 1221–1223. Zgodnie z zapiskami roczników polskich okresy letnie były wówczas wyjątkowo słotne i stały pod znakiem ciągłych ulew i wylewów powodziowych. Następstwem tego były trzy lata powszechnego głodu w Polsce, który przyprawił o śmierć rzesze istnień33. Tak oto przedstawił ten czas Jan Długosz:

Po uspokojeniu zewnętrznych wojen i zaburzeń, nowa na Polskę spadła klęska, czy to z dopuszczenia gniewu Bożego, czy z ślepego losów zrządzenia. Od świąt bowiem Wielkanocnych, aż do jesieni ciągle panujące deszcze i słoty takie sprawiły rzek wylewy, że od nadzwyczajnego wód wezbrania lękano się w kraju powszechnego prawie potopu. Ta straszliwa i niezwykła powódź wiele wsi w nizinach leżących całkiem niemal zniszczyła i zalała, przeszkodziła siewom wiosennym, a co w jesieni posiano, to zniweczyła do szczętu; nie wiele tylko miejsc, kędy pola na wzgórkach i znacznych wyżynach były położone, od tej plagi ocalało. Zniszczone przeto takimi zalewami zboża wielką klęską dotknęły nie tylko Polskę, ale i wszystkie kraje okoliczne, gdzie podobne panowały powodzie. Bo gdy bydlętom domowym zabrakło paszy, upadły naprzód obory, a potem nastał głód ciężki, który przez trzy lata nie ustając, siłę ludzi, a zwłaszcza wieśniaków, wskutek braku żywności wymorzył, i tak dalece wytępił, że wiele wsi i miasteczek z ludności ogołoconych stało się prawie pustkami. Klęskę tę, sprawioną zbytecznymi słotami, powiększyła jeszcze sroga i niezwykłej ostrości zima, która po tych deszczach nastąpiła. Był nadto ciężki pomór na bydło i trzody34.

Ten sam autor potwierdza inne zapiski rocznikarskie o wielomiesięcznej klęsce głodowej, stwierdzając, że w 1223 roku głód „[…] już drugi rok trapił Polskę, po zniszczeniu zasiewów przez ulewy deszczowe i powodzie”35. Niepotwierdzone przez Długosza informacje o srogiej zimie trwającej od 1 listopada 1230 roku do paschy [23 marca] roku następnego na pomorskich Prusach podaje cysterski rocznik kołbacki36.

Ciężko było Polakom przetrwać lata nieurodzajów, głodów i epidemii, gdyż co rusz nawiedzały ich ziemie kolejne klęski żywiołowe przeplatane z trudną sytuacją wewnętrzną kraju. Tak było i w roku 1235 „Gdy bowiem zasiewy tak wiosenne jak i jesienne, już to z przyczyny zbyt tęgiej zimy, już słot ustawicznych i zalewów poprzepadały, nastał głód wielki, który całej Polsce przez czas długi dokuczał, a nie łatwo było zaradzić takiej klęsce przy wichrzącej w kraju wojnie domowej”37.

Z opisu inwazji tatarskiej na Polskę z 1241 roku dowiadujemy się, że chan tatarski złupił miasto Sandomierz „[…] dokąd mu rzeki Bug i Wisła wtedy zamarzłe nie broniły po lodzie wstępu”38. Za sprawą nadmiaru ilości opadów rok 1253 zapisał się w historii polski nie tylko kanonizacją św. Stanisława Męczennika, ale również wielkimi ulewami, które wywołały straszną powódź „[…] jakiej nigdy jeszcze w Polsce nie widziano”39. Dziejopisy informują, że „[…] od świąt Wielkiejnocy [20 kwietnia], aż do dnia dwudziestego piątego lipca we wszystkich krajach Polski ciągle dniem i nocą deszcz padał; z tej więc ustawicznej słoty takie powstały wód wylewy, że po wszystkich płaszczyznach i nizinach, albo gdzie w bliskości były strugi, powódź poznosiła zboża, a po polach i niwach pływać można było statkami jakby po rzekach; szukano miejsc wzgórzystych do składania zebranego zboża. Przez tę także powódź i napaści Litwinów ziemia Wizka zamieniona została w step dziki i pustynię”40.

Nie trzeba było długo czekać, aby obok silnego trzęsienia ziemi na przełomie stycznia i lutego 1257 roku, południowe skrawki ziem polskich, choć głównie Morawy, ponownie nawiedziła niemała powódź, która w nocy na św. Małgorzatę Dziewicę [20 lipca] pochłonęła wiele ofiar41. Podobnie jak w zimie 1241 roku, tak też i w roku 1259 „Tatarska dzicz po wodzą Nogaja i Telebuga wraz z Rusinami i Litwinami zaraz po uroczystości św. Jędrzeja [30 listopada] twardą zimową porą po skutych lodem rzekach, a w tym i Wiśle wdzierają się do Sandomierza”42. Z innego Długoszowskiego opisu dowiadujemy się, że w święto Oczyszczenia św. Maryi [2 lutego] 1261 roku pruskie rzeki, jeziora i bagniska były skute lodem, co uczyniło łatwiejszym wejście rycerzy chrześcijańskich na te pogańskie tereny43.

Według powszechnych podówczas przekonań, przypisujących zjawiskom astronomicznym złowróżbną moc, to właśnie zaćmienie słońca zaobserwowane w dzień św. Dominika [5 sierpnia] 1263 roku „[…] wiele smutnych sprowadziło w niektórych krajach następstw, a zwłaszcza w Czechach, gdzie z przyczyny gradobicia i posuszy taki był niedostatek zboża, że wiele ludzi obojga płci z głodu wymarło”44.

W lecie 1270 roku zdarzyła się powódź, która zebrała straszliwie żniwo ofiar i na wiele lat odcisnęła piętno na życiu jej świadków. Roczniki polskie dość obszernie opisują ten rok, który zgodnie ze stwierdzeniem Długosza „[…] z niepogód nadzwyczajnych i powodzi stał się pamiętny u Polaków”45. Od początku lata [22 czerwca] aż do połowy sierpnia nieprzerwanie dniem i nocą padały deszcze, tak że wezbrane rzeki powystępowały ze swych brzegów i tak niezwykle wylały, „[…] że nie tylko zboża, łąki, niwy i polne obszary, ale nawet wsie z domostwami pozatapiały”46. W Krakowie poziom Wisły wzrósł do takiej wysokości „[…] że cała przestrzeń między Górą Lasotą a kościołem Św. Stanisława na Skałce została zalana, [rzeka] swym porywistym prądem bardzo wiele ludzi i domów, bydła, trzody, koni i drobnego dobytku porwała, pozrywała młyny, zaś pola i lasy zamieniła w pustynie”47. Rocznik małopolski dodaje, że „[…] około święta Marii Magdaleny [21 lipca] przez zbytnią powódź na Wiśle, miasta, pola i łąki oraz młyny zostały zalane wraz z całą przestrzenią od mostu św. Stanisława, aż do mostu św. Benedykta, topiąc mnóstwo ludzi”48. Powódź ta „[…] jakiej nigdy wcześniej nie zaobserwowano”49, trwała przez 15 dni i wystąpiła we wszystkich prowincjach kraju, podobnie było też na Rabie i Dunajcu50. Z kolei trzydniowy wylew powodziowy na Odrze we Wrocławiu spowodował, że woda nabrała jasnozielonej barwy, by po kolejnych trzech dniach przybrać kolor czerwony51. Fakt niezwyczajnej powodzi na wymienionych rzekach zdaje się potwierdzać również Rocznik kapitulny krakowski, wskazując, iż wskutek tegoż nieszczęścia po obydwu stronach rzek zniknęły pola i wioski, zaś ludzie i zwierzęta pociągowe w znacznej części utonęli52.

O roku 1276 na ziemiach polskich Długosz powiada, iż: „W końcu września w okolicy krakowskiej nastało niesłychane i bezprzykładne zimno, a potem dnia szóstego października spadły śniegi w takiej obfitości na Alpach Sarmackich, które Polskę przedzielają od Węgier, tudzież innych Tatrami zwanych, a około Kiesmarku położonych, że sprawiwszy zimno niezwykłe, ziemię w całej okolicy grubą warstwą pokryły, i zamiast jesieni mroźną sprawiły zimę”53. Ów incydent pogodowy i wczesne nadejście zimy potwierdzone jest także przez Rocznik Traski, który informuje o wielkiej ilości śniegu jaki spadł na Kraków podczas oktawy św. Michała [6 października]54. Niemalże identycznie wzmiankuje o tym zdarzeniu Rocznik małopolski55, który jako sroższą niż zwykle wyróżnia też zimę 1278 roku56. Podobnie nasz największy dziejopis zanotował, że „[…] w tym roku zima nieco była twardszą […]”57. Przynajmniej w pewnej części mroźna musiała być też zima z roku 1280, w czasie której „Lew książę Ruski, wkracza po skutej lodem Wiśle do ziemi Sandomierskiej”58. W wielu źródłach zachodnioeuropejskich59 – a po części również w źródłach polskich60 – rok 1281 zapisał się klęską powodziową i głodową. Zgodnie z treścią Rocznika Traski były wówczas „[…] wylewy wód prawie na całym świecie”61. Jest to zarazem ostatnia XIII-wieczna polska zapiska pogodowa wywodząca się z krajowego źródła.

Posted in Uncategorized | 50 Komentarzy »

Turcja Erdogan się wściekł !! macie 1 tydzień czasu aby nam ustąpić , jeśli nie 3,500 000 imigrantów wkroczy do Europy !

Posted by miziaforum w dniu Listopad 25, 2016


Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że jeśli Unia Europejska nadal będzie grozić Ankarze, Turcja otworzy granice i zezwoli na przejazd migrantów do UE. W czwartek Parlament Europejski wezwał do zamrożenia negocjacji akcesyjnych z Turcją. – Jeśli pójdziecie dalej, te granice zostaną otwarte, wbijcie to sobie do głowy  macie tydzień na podjecie decyzji– ostrzegał Erdogan, zwracając się do UE w przemówieniu w Stambule.

– Tylko my żywimy 3-3,5 mln uchodźców (którzy przebywają) w tym kraju. Nie spełniliście swoich obietnic – mówił Erdogan.

Posted in Uncategorized | 11 Komentarzy »

 
%d blogerów lubi to: