Miziaforum's Blog

Zdrajcy , kanalie , szumowiny , Porada dla PiS , od Marszałka J. Piłsudskiego , w rocznicę śmierci !

Posted by miziaforum w dniu Maj 12, 2016


NO I JAK WYKAŻĘ MARSZAŁEK Z ZA GROBU ŚWIECI PRZYKŁADEM JAK Z BYDLAKAMI ROBIĆ NALEŻY !!

Działo się to na inauguracyjnym posiedzeniu po pierwszych wyborach po zamachu majowym

Kiedy Marszałek zamierzał przystąpić do odczytania orędzia prezydenta Ignacego Mościckiego, posłowie komunistyczni zaczęli wznosić okrzyki: „Precz z faszystowskim rządem Piłsudskiego!”, „Żądamy amnestii dla więźniów politycznych!”. I nie przestawali mimo trzykrotnego wezwania, by umilkli. Piłsudski milczał, a przygotowany na taką ewentualność minister Składkowski wbiegł do sali posiedzeń w otoczeniu policjantów, czemu straż marszałkowska przyglądała się obojętnie i nie stanęła w obronie posłów. W swoich wspomnieniach Składkowski tak opisał ten incydent: W tej chwili jednak Sejm zaczyna krzyczeć i ruszać się z miejsc. Posłowie z PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej] ruszają tłumem ku mnie, wołając: – Co pan robi?! Jeden z nich wyciąga z kieszeni pistolet, ale na szczęście chowa z powrotem do kieszeni. Moi policjanci chwytają krzyczących komunistów, by ich wyprowadzić z sali, ale posłowie socjalistyczni i chłopscy dopadli już do ostatnich rzędów foteli i uczepili się komunistów, nie dając ich wyprowadzić. Grożą przy tym policjantom i rzucają się na nich.

– Chłopcy, wyprowadzić ich, wypełnić obowiązek – ryczałem przez ten czas, odgradzając posłów od policjantów.

TAK SIĘ TO ROBI , A CO POTEM ? TEŻ NALEŻY WZIĄĆ PRZYKŁAD Z II R.P

Ustawa
z dnia 18 marca 1921 roku
o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez
urzędników.

Art 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniemi z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:
1. kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże(art.51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k. k. z r.1671), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczon (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego: Z oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, §5 austr. u. k. z r.1852, §§ 47-49 niem. k.k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządzili innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcenia lub ukrywania prawdziwych , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 2. Urzędnik winny:
1. przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia -obowiązków urzędowychlub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej ;
2.innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zyskui z pogwałceniem, obowiązków urzędowych lub służbowych w b.dzielnicach rosyjskiej pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia(domu karnego) od lat 4 do 15.

Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art.2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 do15 lat; kto zaś dopuszcza się udziału w tych przestępstwach zawodowo,będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 -art. 2 niniejszej ustawy-będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 – do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo-będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wpadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sąd wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ,ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1- 4 i cz. 1 art. 5niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5, za występek.Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem. Karom za udział, przewidzianym w Art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub – wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa(art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).
Art. 9.Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903 § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k.k. z r. 1871)

Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób,’ które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz.2 art. 5 ustawy niniejszej.

Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosuje sie do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków . przewidzianych w art. 151 cz. 3 k. k. ros. z r. 1903 i w § 9 austr. u. k z r. 1852

Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) albo w inny sposób wynagrodził szkodę , zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, – wolny będzie od kary.

Art. 13. Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej,o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co go winy i kary, we wszystkich instancjach przez sąd karny w składzie3 sędziów państwowych
W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sądu pierwszej instancji we wszystkich- sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji. Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczy€ oskarżonemu
obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru W b. dzielnicy austriackiej stosuje sie odpowiednio przepis § 341 proc. kar.

Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.

Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować€ ustawą z dn.1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. No 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z 1921 r. No 2, poz. 4). Przepisy ustawy niniejszej stosują sie odpowiednio i w wypadkach,gdy. przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5, dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sądownictwu wojskowemu.

Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić€ moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swoim działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.

Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust No 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust No€ 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na niem rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust No 18, poz. 101)

Art.18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości,
a w b. dzielnicy pruskiej – do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

UAKTUALNIĆ DOPASOWAĆ DO DZISIEJSZYCH REALIÓW ALE W SENSIE BRZMIENIA GŁÓWNEGO POZOSTAWIĆ 

WDROŻYĆ W ŻYCIE I STOSOWAĆ W STOSUNKU DO TUSKÓW, KOMOROWSKICH PAWLAKÓW I CAŁEJ RESZTY SZAJKI BEZ PARDONU !!

 

Komentarzy 13 to “Zdrajcy , kanalie , szumowiny , Porada dla PiS , od Marszałka J. Piłsudskiego , w rocznicę śmierci !”

 1. greg said

  zamach majowy = zamach smolenski robota zydow cia mossadu false flag soros

  Polubienie

  • miziaforum said

   Jezusie Nzareński …. co ma zamach majowy sprzątanie ścierwa złodziejskiego i innych sukinsynów współczesnych marszałkowi do zamachu , na zlecenie polskich ścierw nam współczesnych ???????/

   ludzie jak czegoś nie wiecie to nie błaźnijcie się …

   Polubienie

 2. marek said

  http://niewygodne.info.pl/artykul7/03011–Dlaczego-komunisci-zrobili-w-III-RP-medialne-kariery.htm
  http://niewygodne.info.pl/artykul7/03014-Palermo-Floryda-Paryz–Czyli-ZUS-Travel.htm

  Polubienie

 3. marek said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/niemcy-organizuja-kursy-dla-muzulmanow-ktore-ulatwia-im-podrywanie-lokalnych-kobiet

  Polubienie

 4. marek said

  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/520468,masz-drzewa-na-dzialce-panstwo-moze-ja-przejac-ustawa-paralizuje-rynek-nieruchomosci.html

  Polubienie

 5. marek said

  http://www.polishexpress.co.uk/szwecja-imigrant-napastowal-10-latke-bo-chcial-sie-odwdzieczyc/

  Polubienie

 6. miziaforum said

  Sienkiewicz: Służby za czasów PO wydały Rosjanom człowieka ws. 10/04? „Takich rzeczy nie wolno mówić!
  Takich rzeczy nie wolno mówić, bo nikt nie będzie współpracował z polskim wywiadem!

  — w ten sposób Bartłomiej Sienkiewicz zareagował (na antenie TOK FM) na ujawnione przez Mariusza Kamińskiego informacje dotyczące reakcji polskiego wywiadu na zgłoszenie się osoby, która miała posiadać informacje w sprawie katastrofy smoleńskiej.

  Polubienie

  • Pelagia said

   nikt, czyli nawet nato nas oleje

   Polubienie

   • miziaforum said

    a co ma to olewanie do słów sienkiewicza … Polskę olewają wszyscy w koło a NATO szczególnie , my nie mamy nic do zaoferowania poza usłużną postawą frajerów którzy chcąc się poczuć pottzebnymi robią absolutnie wszystko co im się podsunie pod nos , za poklepanie po plecach

    Polubienie

   • miziaforum said

    ten ciul noszący nazwisko Sienkiewicz powinien siedzieć w pierdlu !! WYOBRAŹCIE SOBIE SYTUACJE ZAMACH NA REGANA !! ZGŁASZA SIĘ DO CIA FACET CHCĄCY ZŁOŻYĆ ZEZNANIA A CIA NIE PRZESŁUCHUJE GO ALE WYDAJE W RĘCE KGB !!

    NO !! PRAWDA ŻE WIDAĆ IŻ TO NIEMOŻLIWE …

    A W POLSCE MOŻLIWE , KURWA TEN KRAJ JEST PRZEPEŁNIONY LUDŹMI GŁUPIMI , ZDRAJCAMI …. PO TEJ INFORMACJI WIĘKSZE WEJŚCIA MA PROGNOZA POGODY …….. ZATEM CO TO ZA NARÓD ???

    Polubienie

 7. miziaforum said

  DZISIAJ JEST DOBRE !!!

  Polubienie

  • uCHACHCAH said

   Ja pierdziu ale ten pastor ma obsesje co by się nie stało co się powie nie tak na forum u nich wrzask pastora ruska agentura zgniły jabłka w piwnicy wina ruskich szpionów .. 🙂 ciekawe czy jak mu w nocy nie wyjdzie to też za tym stoi ruska agentura 🙂

   Polubienie

 8. gujhg said

  albo „mają w posiadaniu informacje” albo udają że mają. Jeżeli uważają że ich posiadane informacje to tylko ” pusta kartka” i chcą ją zobaczyć to jest coś nie tak. „Zdrowy” człowiek nawet tym by się nie przejął. Dlatego zaciekle chcą dociec tych informacji ponieważ „chcą się upewnić, czy ich życie się nakłada na przedstawiane informacje”

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: