Miziaforum's Blog

Błękitny węgiel Polski wynalazek Polska mogła by byc jak Kuwejt …. gdyby nie sprzedała Polskich kopalń za grosze

Posted by miziaforum w dniu Styczeń 31, 2016


JAK ZNAM ŻYCIE CZERPAC DOCHODY Z TEGO CO MAMY W POLSCE POD STOPAMI , BEDĄ NIEMCY ..

PYTANIE CZY ROK TEMU TEN REWOLUCYJNY WYNALAZEK BYŁ JUŻ ZNANY ?? TAK BYŁ .. ZATEM RZĄD SPRZEDAŁ ZA GROSZE NASZE ZASOBY „ŚMIERDZĄCEGO ” WTEDY WEGLA JAK O NMI WYPOWIADZLI SIE POLITYCY……. , NIEMCOM
A DZIŚ TA TECHNOLOGIA BEZ NARODOWYCH ZASOBÓW WEGLA JEST DLA POLAKÓW BEZUŻYTECZNA

SKOŃCZY SI JAK ZWYKLE TECHNOLOGIA ZOSTANIE SPRZEDANA TYM KTÓRZY WEGIEL MAJA CZYLI NIEMCOM KTÓRZY SĄ NAJWIEKSZYM WŁASCICIELEM ZASOBÓW WEGLA W POLSCE…

=================
Błękitny węgiel – zabrzański wynalazek do walki ze smogiem!!!
Zabrze ma niewątpliwy zaszczyt być siedzibą Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Nasi naukowcy proponują nowy, odgazowany opał węglowy, który nie będzie się zbytnio różnił ceną od jakościowego węgla i koksu. Cytujemy fragment relacji z bloga Czyste ogrzewanie (www.czysteogrzewanie.pl/2015/02/wszyscy-zgadzaja-sie-ze-soba):
>> Odbyła się coroczna konferencja o tematyce węglowej organizowana przez IChPW w Zabrzu. Mimo że co roku wałkowana jest z grubsza podobna tematyka, to tym razem można było dowiedzieć się co nieco o pracach nad wprowadzeniem norm jakości węgla i najnowszym antysmogowym wyrobie IChPW: „błękitnym węglu”.
Dyrek­tor IChPW zauwa­żył, że zamiast mułu należy wpro­wa­dzić paliwo bez­dymne. Powinno ono być doto­wane przez pań­stwo na podob­nej zasa­dzie jak doto­wano ben­zynę bez­oło­wiową. Więk­sze par­tie takiego paliwa mogłyby np. zama­wiać gminy w celu dys­try­bu­cji wśród naj­uboż­szych. Trudno jed­nak o takie dzia­ła­nia na więk­szą skalę w opar­ciu o gminne budżety, dla­tego bez wspar­cia praw­nego i finan­so­wego ze strony pań­stwa to się nie uda.
W ramach sesji poświę­co­nej pali­wom węglo­wym dr inż. Kata­rzyna Matu­szek z IChPW przed­sta­wiła błę­kitny węgiel – naj­now­sze nisko­emi­syjne paliwo opra­co­wane przez IChPW. Po co kolejne takie paliwo? Ma to być naj­prost­szy i naj­tań­szy spo­sób na szyb­kie obni­że­nie emi­sji zanie­czysz­czeń z pro­stych domo­wych kotłów i pieców.
Czym jest błę­kitny węgiel? Odkry­tym na nowo kok­sem. Tech­nicz­nie rzecz bio­rąc jest to zwy­kły węgiel opa­łowy, który prze­szedł pro­ces nie­mal cał­ko­wi­tego odga­zo­wa­nia. Od koksu jaki dotąd zna­li­śmy różni się dwiema cechami:
– pro­du­ko­wany jest ze zwy­kłego węgla ener­ge­tycz­nego, który jest tań­szy od węgla koksującego;
– ma ok. 5% czę­ści lot­nych, dzięki czemu łatwo się zapala (kla­syczny koks jest ich pozba­wiony, dla­tego trudno go rozpalić). Ten sam pro­dukt wytwa­rza i spala w swoim kotle każdy, kto roz­pala zwy­kły węgiel od góry. Róż­nica jest taka, że w przy­padku błę­kit­nego węgla pro­ces odga­zo­wa­nia zosta­nie prze­pro­wa­dzony w odpo­wied­niej insta­la­cji, a “zbędny” gaz z węgla będzie spa­lony z zacho­wa­niem prze­my­sło­wych (ostrych) stan­dar­dów emi­sji spalin.
Wstępne bada­nia w jed­nej z kamie­nic w Zabrzu wska­zują na obni­że­nie emi­sji pyłów o 40%, smół o 75% oraz benzo-a-pirenu o 90% przy spa­la­niu błę­kit­nego węgla w porów­na­niu do węgla zwykłego.
Sprawa naj­waż­niej­sza: ile będzie ten wyrób kosz­to­wać? Na razie nie wia­domo. Wiele zależy od tego, w jaki spo­sób spo­żyt­ko­wana zosta­nie ener­gia pozy­skana ze spa­le­nia gazów z węgla pod­da­wa­nego obróbce. Przed­sta­wi­ciele IChPW pro­gno­zują jedy­nie, że nie powi­nien być wiele droż­szy od węgla. Tak czy ina­czej klucz do roz­po­wszech­nie­nia tego paliwa jest upa­try­wany we wspar­ciu finan­so­wym państwa.

Komentarzy 27 to “Błękitny węgiel Polski wynalazek Polska mogła by byc jak Kuwejt …. gdyby nie sprzedała Polskich kopalń za grosze”

 1. miziaforum said

  Wynalazek naukowców z Zabrza mógłby pomóc w walce ze smogiem. Na razie nie wiadomo jednak, czy trafi do masowej produkcji – Coś świetnego! Bardzo dobrze się pali i w ogóle go nie czuć – mówi z zadowoleniem pan Krzysztof z osiedla Swoszowice, który wczoraj po raz pierwszy miał okazję przetestować tzw. błękitny węgiel – to paliwo podobne z wyglądu do koksu, ale znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż zwykły węgiel. Jak już informowaliśmy Czytelników, ten węgiel wynaleźli naukowcy z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Jest on produkowany ze zwykłego węgla, ale różni się od niego tym, że ma znacznie mniejszą zawartość części lotnych (tych, które dostają się do powietrza). Wytwarza się go w reaktorach, w temperaturze ok. 450 stopni. Z tak ogrzewanego węgla uwalnia się większość trujących substancji. Błękitne paliwo ma być sposobem na ograniczenie tzw. niskiej emisji z pieców, a tym samym na zmniejszenie smogu. Podczas spalania wydziela ono bowiem znacznie mniej zanieczyszczeń. Z kominów domów ogrzewanych tym węglem praktycznie nie wydobywa się dym. – Emisja ze spalania błękitnego węgla jest dużo mniejsza: podczas badań w laboratorium wyszło nam, że od 5 do 10 razy niższa, a w terenie (czyli już w domach) – jeszcze niższa – podaje dr inż. Katarzyna Matuszek z zabrzańskiego instytutu.

  Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9283031,mieszkancy-swoszowic-juz-testuja-blekitny-wegiel-i-go-chwala,id,t.html

  Polubienie

  • miziaforum said

   NIESTETY NIE BDZIE JEDNAK BO OPŁACALNOSC PRODUKCJI JEST W TEDY GDY JEST TO WEGIEL WŁASNY A NIE KUPOWANY .. JUŻ TAM WŁAŚCICIELE KOPALŃ USTALĄ TAKĄ CENE ŻEBY SIE TO NIE OPŁACAŁO CZYLI KUPIONY .. ZA DROBI DO PRZERÓBKI ……..

   Polubienie

   • miziaforum said

    ALE NIEDŁUGO ZAPEWNE BDZIE DOSTPNY W SPRZEDAŻY JAKO PRODUKT NIEMIECKI … KTÓRY ZAWDZIECZAMY „REWELACYJNYM NIEMIECKIM INŻYNIEROM I NAUKOWCOM !!!”

    CZYLI JAK ZWYKLE ….

    Polubienie

    • miziaforum said

     MOGLIBYŚMY MIE W D… ROSYJSKI GAZ I JESZCZE NIEŹLE ZARABIAC NA EKSPORCIE , DOSŁOWNIE JAK KUWEJT NA ROPIE ..

     Polubienie

     • miziaforum said

      KAŻDA POLSKA KOPALNIA MOGŁA BY SIE Z PIENIEDZY BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z ULG PODATKOWYCH STA ZAKŁADEM PRODUKUJĄCYM WEGIEL BŁEKITNY A GAZ ODPADOWY POSŁUŻYŁ BY DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WŁASNYCH POTRZEB PRODUKCYJNYCH … A NADWYŻKI ODSPRZEDA DO SIECI OGÓLNOKRAJOWEJ …..

      NO ALE DUPA SKORO WEGLA W POLSCE POLACY JUŻ NIE MAJĄ ..

      Polubienie

      • miziaforum said

       A JEŚLI JUŻ JESTEŚMY PRZY TEMACIE ENERGII I PALIW … NIEDŁUGO ZA MAX ROK POLSCE Z PRZED NOSA ZNIKNIE SZANSA NA BYCIE PRAWDZIWYM MOCARSTWEM EUROPEJSKIM W PRODUKCJI BIOPALIW

       RZEPAK + KUKURYDZA – OLEJ + ALKOCHOL + KOMPONENT 🙂 = PALIWO

       OGROMNE ZASOBY ZIEMI LEŻACEJ ODŁOGIEM W PAŃSTWOWEJ AGENCJI REZERW ROLNYCH

       MOGŁY BY BY PRZEZNACZONE NA OBSIANIE RZEPAKIEM I KUKURYDZĄ I PRODUKOWANE PALIWA ,

       ALE NIESTETY ZA JAKIŚ CZAS ZIEMIA IDZIE POD MŁOTEK DLA OBCOKRAJOWCÓW

       Polubienie

       • miziaforum said

        JAK PROSTA JEST TO TECHNOLOGIA , DAJE WAM LINK -PROSTY CHŁOP ZE WSI SAM PRODUKOWAŁ PALIWO … ZNACZY ŻE JEST TO PROSTE … CO NIE ?

        „Ze swojej ziemi, swoimi rękoma zrobiłem paliwo. Wlałem je do ciągnika i on jechał – opowiada Stanisław Komosa. Kiedyś nazywano go nawet szejkiem biodiesla… z Podlasia. W Zabielu koło Jaświł kilka lat temu zaczął produkować własne paliwo z rzepaku, które było wtedy znacznie tańsze, niż to ze stacji i bardzo proste do zrobienia. Kupił z innymi rolnikami sprzęt za 36 tysięcy złotych (twierdzi, że bez tego też się da), złożył dokumenty i czekał na pozwolenie rozpoczęcia produkcji.”

        WIECEJ TU

        http://natemat.pl/126587,smutny-koniec-szejka-biodiesla-rolnik-chce-ale-nie-moze-w-polsce-produkowac-paliwa

        Sami nie mogą, Niemcom pomogą

        Polubienie

     • miziaforum said

      jak bardzo niedostpny jest w Polsce wegiel i jakie gigantyczne są potrzebne pieniądze i jak skomplikowane technologie muszą by użyte aby pozyska w Polsce wegiel ….. W TYM FILMIE ANTRACYT AKURAT

      Antracyt
      Typ skały
      Antracyt – skała organogeniczna stanowiąca odmianę węgla kopalnego. Jest to najsilniej przeobrażona odmiana węgla kamiennego, charakteryzująca się największą zawartością węgla i − co za tym idzie − najwyższą wartością energetyczną ze spalania.

      GORSZE JAKOŚCI WEGLA MOŻNA WYDOBYWAC PRZY UŻYCIU SZPADLA KILOFKA I WIADERKA…

      AUSTRALIJCZYCY BEDĄ WYDOBYWAC I SIE BOGACIC DLA POLAKÓW PRZEWIDZIANO ROLE ROBOLI …

      Polubienie

  • miziaforum said

   Polubienie

   • miziaforum said

    Mariusz Orion Jędrysek

    polski geolog, profesor nauk o Ziemi, nauczyciel akademicki, polityk, od 2005 do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, od 2015 sekretarz stanu w tym resorcie, w latach 2005–2007 i od 2015 główny geolog kraju, poseł na Sejm

    Polubienie

  • AQQ said

   Tak bedą testować, żeby wytransferować do…szuflady w izraelu.

   Polubienie

 2. marek said

  Polubienie

 3. marek said

  ook.com/781146112008459/photos/a.781764261946644.1073741828.781146112008459/831714026951667/?type=3&theater

  Polubienie

 4. szuwaxpl said

  Polubienie

  • miziaforum said

   Jastrzębska Spółka Węglowa jest już warta tylko 1 mld zł. Za tyle by ją można teraz na fali kryzysu kupić. W w zeszłym roku zapłaciła 1,4 mld zł podatków! Czyli więcej niż jest warta. Wydobycie węgla w Polsce jest obciążone 34 rodzajami podatków i opłat obowiązkowych. Przez ostatnie 10 lat zapłaciło ponad 100 mld podatków. warszawa wyssała z niego wszystko. Wcześniej Warszawa w identyczny sposób potraktowała wszystkie inne gałęzie śląskiego przemysłu. Hutnictwo, przemysł maszynowy, chemię, energetykę. Wszystko co Ślązacy w pocie czoła budowali przez setki lat, zostało wyssane i wytransferowane do Warszawy. Warszawa pozuje przy tym na tygrysa gospodarczego. Fałszowana jest statystyka, na papierze to Warszawa i zacofane Mazowsze wytwarzają najwięcej. Za astronomiczną kasę wypompowaną ze Śląska odbudowano to miasto. Potem zaś je rozbudowano. Wybudowano metra, pałace i luksusowe rezydencje. Jednak nie dają one produkcji takiej jak była na Śląsku. W tym rzekomym tygrysie gospodarczym nie stworzono żadnej realnej gospodarki. Największym pracodawcą pozabudżetowym w tym wirtualnym gospodarczym centrum jest warszawskie metro. Do takich absurdów doprowadził centralizm, sowiecki model gospodarczy który w Polsce pokutuje do nadal. W identyczny sposób został potraktowany nie tylko Śląska, ale wszystkie bogatsze regiony. Dziś te regiony nie są już bogate, bogata jest tylko Warszawa. Ale nie dzięki pracy tylko dzięki obowiązkowemu pośrednictwu. Już najwyższy czas zadać sobie pytanie do czego doprowadzi ten system. Majątek narodowy już wyprzedany, przemysł zlikwidowany. Właśnie dogorywa górnictwo. Do tego Polska ma 1000 mld długu publicznego i drugie tyle ukrytego. Emigrację ma większą niż cała Afryka i bliski wschód. Oficjalne statystyki podają że od roku 2004 z Polski wyjechało 2,7 mln obywateli. Nieoficjalnie dużo więcej. Jeśli z tego centralistycznego raju ucieknie jeszcze kilka milionów to na warszawskie metra i pałace nie będzie miał kto po prostu zarobić

   Polubienie

   • Anna said

    Kiedy rok temu strajkowali górnicy to z całej Polski szły słowa poparcia i wsparcia dla nich ale przyszedł jakiś związkowiec i jakaś kopaczka, pouśmiechali się i obiecali coś tam-coś tam, byle do sierpnia. Górnicy poszli do roboty. Minął sierpień, minął rok i jest gorzej niż było rok temu ale już mi nie żal górników i nie poprę ich w niczym bo jak przyjechali na protest do Warszawy to straszyli mieszkańców petardami rzucanymi prawie pod nogi a z rządzącymi się dogadują aż im kicha zwiśnie. Głupi górnicy dostaną to na co zasłużyli, gdzieś mają Polskę to… nawzajem.

    Polubienie

    • KrisT said

     Anno to nie górnicy są winni a rząd i zwiazki zawodowe to oni sie ugadują, wierz mi iz górnicy mają nerwy na zwiazkowców jak diabli ale co ma zrobić zwykły szeregowy pracownik!?
     wyjdziesz przed szereg to cię upupią, na opornych są metody.
     Mało tego górniczy związkowcy z kopaln są pod butem centrali……
     to nie tak iz górnicy mają gdzieś resztę, to iz po raz kolejny zrobiono ich w h….a to wina niestety zwiążkow bo poukładały się i uwierzyły na słowo rządzącym z PO, tusk,kopacz itp.

     Polubienie

    • KrisT said

     widzisz nawet sie nie porusza tematu iz w sumie całe górnictow odprowadziło do budzetu panstwa za 2015r ponad 5 mld zł! pięć miliardów !!!!! każda tona węgla jest obciązona 34 opłatami i podatkami!!!!!
     i takim sposobem 1 tona węgla grubego kosztuje 500zł (plus minus kilkadziesiąt zł) elektrownie za miał płacą od 120-220zł …..

     Polubienie

 5. szuwaxpl said

  Polubienie

 6. szuwaxpl said

  To tak przy siódmym dniu tygodnia na przemyślenie 😀
  Za bardzo się nie śmiejcie, bo pejsy wam odpadną.

  Polubienie

 7. Anna said

  Też kwarc. Polska jest kwarcowa a wiadomo to jest podstawowy surowiec wykorzystywany w urządzeniach elektronicznych!!! czyli we współczesnej cywilizacji – wszędzie, w zegarkach, telefonach, komputerach, palmtopach.
  „Obecnie żadne z krajowych złóż kwarcu żyłowego nie jest eksploatowane. Wydobycie w złożu Krasków wstrzymano w 2007 r., a w złożach Stanisław i Taczalin – w 2005 r.” – żeby za dobrze nam nie było !!! 😦

  Polubienie

 8. […] miziaforum o Błękitny węgiel Polski wynalaz… […]

  Polubienie

 9. […] @ 12:02 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 […]

  Polubienie

 10. polskosc said

  Ta metoda przeróbki węgla na razie niewiele warta. Po podgrzaniu do 400 C tracimy tak wiele energii że cena wzrośnie znacznie. Kopalnie dostają za węgiel około 200 zł/T a koks jest po 700-800 zł T. Przeróbka podobna tylko koks jest żarzony w wyższej temperaturze.

  Problem smogu to problem czysto polityczny. Próbują go wykorzystać politycy by wykończyć najbiedniejszych a przy okazji kopalnie. Prawidłowe rozwiązanie smogu to zmniejszenie podatku VAT na wysokosprawne piece węglowe i zakaz spalania wysoce zasiarczonego węgla w centrach miast.

  Piec by dobrze spalał węgiel musi być dobrze zbudowany. W komorze spalania musi być wysoka temperatura i komora spalania długa. Obecnie wiele osób kupowało małe piece żelazne które tak właśnie źle spalają węgiel wyrzucając pyły. Trzeba uświadomić społeczeństwo że piec zły to strata węgla bo się nie spala do końca. Winnym trucia należy ich zły piec wyrzucić.

  Ja jestem fanem techniki i wynalazczości. Sądzę że ta technologia przerobu węgla musi być jeszcze dopracowana a nie dopłaty bo kto ma dopłacać?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: