Miziaforum's Blog

Gdy islamskie piekło pochłonie Polskę – gwałt rabunek morderstwo stanie się codziennością -OPRACOWANIE NAUKOWE !!! tylko na miziaforum

Posted by miziaforum w dniu Listopad 1, 2015


JAK MÓWI W NAGRANIU TEN NAJEŹDŹCA

IM JEST WSZYSTKO JEDNO KOGO ZGWAŁCĄ  W EUROPIE DZIECKO MĘŻCZYZNĘ CZY KOBIETĘ

PŁEĆ WIEK NIE JEST DLA DZIKUSÓW KRYTERIUM KIERUJĄCYM JEGO INSTYNKTAMI !!

PLUS TO JAKO WPROWADZENIE W PRACĘ NAUKOWĄ ZAMIESZCZONĄ PO NIŻEJ

BRUTALNY GWAŁT NA POLCE W WARSZAWIE SPRAWCA ISLAMSKI UCHODŹCA !!! ZACZĘŁO SIĘ – INFORMACJA POTWIERDZONA LINKIEM INTERII !! 

https://miziaforum.wordpress.com/2015/10/25/brutalny-gwalt-na-polce-w-warszawie-sprawca-islamski-uchodzca-zaczelo-sie/

Tomasz Burdzik

Imigranci kontra prawo –

przestępczość a pochodzenie etniczne/rasowe

I. Wprowadzenie

Przemiany geopolityczne spowodowały otwarcie granic w Europie, z których skwapliwie korzystają nie tylko praworządni obywatele, ale również przestępcy, którzy napływając do krajów europejskich, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, bowiem „ostatnie europejskie badania pozwalają lepiej poznać rozmiar nadreprezentacji przestępczości pośród młodych imigrantów” 1 . Gwałtowne zmiany na arenie międzynarodowej, szczególnie widoczne w krajach Maghrebu, wywołują zrozumiałą troskę o los ludzi znajdujących się w potrzebie, jednakże pomijane jest zagrożenie wynikające ze strony migrantów.
Jak pokazują liczne badania naukowe, dziwnym trafem pomijane w polskich mediach, imigranci odpowiadają za znaczącą liczbę przestępstw w odniesieniu do liczby autochtonów. Przyczyny ukrywania takiego stanu rzeczy mogą być wielorakie: oddziaływanie pewnych kręgów światopoglądowych, czy też sytuacja etniczno-rasowa w Polsce, stanowiącej homogeniczne państwo, jednolite zarówno rasowo, jak również kulturowo.
Tekst zawiera odwołania do badań ukazujących wysoką przestępczość wśród imigrantów, na przekór tezom zachęcającym do niesprecyzowanej otwartości kulturowej, tak często propagowanej w naszych mediach.

II. Teoria
Na początek warto wspomnieć o teorii konfliktu kulturowego Thorstena Sellin’a, którą w skrócie można przedstawić następująco: prawo jest związane z określoną kulturą/epoką, zaś jednostka jest zapoznawana z normami (socjalizowana) w odniesieniu do jednego, określonego układu, czego konsekwencją może być fakt, iż zachowanie nie penalizowane w danej grupie, w której przestępca był socjalizowany, nie jest z jego punktu widzenia odbierane za naruszenie normy oraz z punktu widzenia kultury (podkultury) w której się znajduje, lecz może stanowić przestępstwo wyłącznie z punktu widzenia społeczeństwa, którego kultura jest dominująca, a które to społeczeństwo stara się narzucić swoje wartości i normy 2. Teoria konfliktu kulturowego nie udziela nam odpowiedzi na pytanie, dlaczego duża liczba przestępstw popełnianych przez imigrantów w kraju pobytu występuje również w ich kraju pochodzenia, gdzie zinternalizowane normy i wartości są zgodne ze spojrzeniem imigranta, w przeciwieństwie do odmiennych, obowiązujących w miejscu pobytu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż „(…) zmiana kwalifikacji pewnych reguł dokonuje się ze względu na przynależność do określonego kręgu kulturowego bądź posiadanego statusu3.
Niektóre postawy imigrantów mogą być uwarunkowane kulturowo, a przez to bardzo trudne do ewentualnej modyfikacji w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z oczekiwaniami społeczeństwa, inne zaś mogą być wynikiem oczekiwań danej grupy społecznej, co ukazuje rozbieżność w postrzeganiu norm w obrębie danej zbiorowości ze względu na pełnione role społeczne przez jednostki. Wartości kształtowane przez kulturę odgrywają znaczącą rolę w postrzeganiu prawa, o czym mówi Jacek Wódz: „(…) istnienie (…) wspólnych nam wartości społecznych może być (a jak wskażemy dalej, czasem faktycznie jest) nie tylko źródłem tworzenia się przepisów i norm szczegółowych, lecz i tworzenie się poczucia sprawiedliwości społecznej, stanowiącego podstawę do osądzenia konkretnych ludzkich czynów4 . Zgodnie z teorią tożsamości społecznej Henriego Tajfel’a (ang. Social Identity Theory – SIT), część autodefinicji jednostki pochodzi z członkowstwa w danej grupie społecznej oraz jego związku z wartościami i emocjonalnym znaczeniem nadawanym przez nie, tak więc integracja kulturowa między imigrantami a społeczeństwem stanowi niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania zbiorowości .
Mówiąc o zachowaniu imigrantów, jak również gastarbeiterów, można podnieść kwestięcharakteru narodowego, pojęcia tak rzadko obecnie używanego ze względu na tzw.poprawność polityczną, zbierającą swoje patologiczne żniwo również w naukach społecznych. Charakter narodowy można wielorako definiować: jako osobowość najczęściej występująca u członków społeczeństwa, zbiór postaw podzielane przez nie, mentalność, wspólny rys będący znakiem przynależności kulturowej służącej zachowaniu stałości i ciągłości obecności narodu 6. Można uznać, że charakter narodowy jest kształtowany w procesie historycznym – do istniejącego zasobu zachowań spełnianych przez naród dochodzą kolejne, usystematyzowane „(…) społecznymi, politycznymi i gospodarczymi okolicznościami ich powstania, a nie swoistymi wzorami kulturowymi trwale związanymi z istnieniem zbiorowości narodowej”7. Koncepcje interpretowania charakteru narodowego są różnorodne w zależności od doboru definicji zarówno charakteru, jak i narodu, który może być dualistycznie pojmowany; jako wspólnota polityczna funkcjonująca w ramach umowy miedzy obywatelami a władzą oraz wspólnota kulturowa. Zachowania prezentowane przez grupy etniczne można zawrzeć w koncepcji charakteru narodowego, którego szerzej znaną konkretyzacją jest stereotyp.
W tym kontekście można śmiało przypuszczać, iż Cyganie w Polsce (również „sezonowi” Cyganie z Rumunii/Węgier, napływający w okresie letnim) mogą być nadreprezentowani w niektórych kategoriach przestępstw, o czym świadczą oparte na rzeczywistych doświadczeniach zbiorowości stereotypy, w istocie nie będące wyobrażeniami na temat Cyganów 8. Aby potwierdzić owe sugestie, a nie zdawać się na nieformalne opinie społeczeństwa (czy też przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości), należy stworzyć w oparciu o doświadczenia innych krajów własna bazę danych, uwzględniającą pochodzenie etniczno-rasowe przestępców. Niestety, zauważalny jest w naszym kraju brak statystyk uwzględniających owe kryterium, dzięki którym byłoby widoczne, która grupa etniczna przoduje w niechlubnym rankingu przestępstw. O ile w innych państwach, np. Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, z łatwością można zasięgnąć potrzebnych informacji, u nas jest to dalece utrudnione, o ile w jakikolwiek sposób możliwe.

III. Praktyka

Warto zastanowić się, która grupa etniczna popełnia najwięcej przestępstw, co nie powinno stanowić zaskoczenia, gdyż często w amerykańskich filmach sensacyjnych widać, jakiej rasy jest przestępca. Ogólnie można stwierdzić, iż Murzyni popełniają więcej przestępstw aniżeli inne grupa rasowa. 21 % czarnoskórych chłopców było sądzonych przed sądami dla nieletnich za cięższe przestępstwa w przeciwieństwie do 1% białych chłopców będących w tym samym wieku, również sądzonych za przestępstwa, ale mniejszej wagi9.
Zgoła odmiennie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do Azjatów. Z badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych oraz Europie wynika, iż Azjaci popełniają niewiele przestępstw, co może wynikać z faktu, iż kultury azjatyckie są kulturami kolektywnymi, gdzie naruszenia norm przez jednostkę hańbią rodzinę (społeczność), z której wywodzi się przestępca, zaś w kulturach afrykańskich nie występuje tak rozumiany ostracyzm obyczajowy 10. Nieformalna kontrola społeczna, mimo braku skodyfikowania, w znaczący sposób determinuje zachowanie jednostki z racji rozporządzania sankcjami, zarówno pozytywnymi (szacunek), jak i negatywnymi (ostracyzm społeczny, lekceważenie), przez co może stanowić „(…) jeden z najbardziej wyniszczających środków karania, jakimi rozporządza społeczność ludzka”11 .
Wracając do wątku imigrantów – jak dowodzą badania z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, można zauważyć nadreprezentację dzieci imigrantów podejrzewanych przez policję jako sprawcy przestępstw albo sądzonych przez sądy dla nieletnich. Takie wnioski wypływają z badań prowadzonych w Belgii, Francji, Niemczech, Holandii, Szwecji, Anglii, Italii oraz Szwajcarii 11.
Najbardziej wymownym świadectwem na znaczące zagrożenie wynikające z napływu imigrantów, może stanowić międzynarodowy projekt badawczy ISRD-2 (ang.International Self-Reported Deliquency study) z 2006 roku, który poświadcza, iż migranci w większości krajów europejskich stanowią większość sprawców przestępstw aniżeli autochtoni, w szczególności przestępstw związanych z użyciem przemocy – to jeden z przykładów, o których niestety nie mówi się w naszym kraju13.

IV. Casus Szwajcarii
Ostatnie badania wskazują na zmiany zachodzące na handlu narkotykami ze względu na pochodzenie etniczne dealerów. O ile w lat 80. ubiegłego większość dealerów w krajach europejskich miało pochodzenie tureckie, to od połowy lat 90. Albańczycy zdominowali dystrybucję heroiny w Szwajcarii oraz innych krajach 14. Co godne zauważenia, w 2010r., szwajcarski rynek kokainy był kontrolowany przez afrykańskie grupy przestępcze, na co wskazują badania FEDPOLU15. Wyniki wspomnianych badań uczulają na zagrożenie mające swe źródło w imigrantach, którzy prowadzą swoje działania poza granicami kraju pochodzenia, rozprzestrzeniając patologię na kraj aktualnego pobytu.
W tym kontekście nie powinny dziwić agitacyjne plakaty przedstawiane swego czasu w Szwajcarii, słusznie przestrzegające przed niedostosowanymi społecznie imigrantami, które swego czasu wywołały liczne protesty w Europie. Plakaty były rozpowszechniane przez Szwajcarską Partię Ludową (Schweizerische Volkspartei, SVP), jednakże ich treść można utożsamiać z obawami Szwajcarów, związanych z zagrożeniem wynikającym z odmienności imigrantów – konkretnie groźbą przestępstw, która to obawy są jak najbardziej zasadne, biorąc pod uwagę cytowane uprzednio badania.
Na pierwszej ilustracji widzimy, jak wykopywana jest ze stada białych owiec czarna owca – aluzja jest tutaj doskonale zrozumiała… No i oczywiście „Sicherheit schaffen” – „Pewność bezpieczeństwa„.

Na tym zdjęciu można dostrzec rozwinięcie wcześniejszej koncepcji, z tym, że „czarna owca” zyskała swoją ludzką postać – „Ivana S.”. Wymowne jest pytanie znajdujące się po lewej stronie plakatu: „Ivan S. Violeur et bientôt Suisse?” – „Ivan S. Gwałciciel, a wkrótce Szwajcar?”

V. Wnioski
Wnioski nasuwają się same – z licznych badań wynika, iż imigranci stanowią wysoką liczbę sprawców przestępstw, zaś w odniesieniu do liczby autochtonów, dominują w niektórych kategoriach. Należy zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z szerokiego przepływu osób, bowiem imigranci mogą stanowić niebezpieczeństwo dla społeczeństwa, o czym obecnie głośno mówi holenderska Partia Wolności (Partij voor Vrijheid, PVV)17. Warto iść za przykładem takich krajów, jak Szwajcaria czy też Lichtenstein, które stawiają wysokie wymagania dla uzyskania statusu rezydenta, nie mówiąc już o kwestii naturalizacji, która jest rozłożona na wiele lat. Uwaga oraz kontrola stanowią gwarancję bezpieczeństwa przed zagrożeniem ze strony niedostosowanych społecznie imigrantów, pragnących wykorzystywać system opieki społecznej czy też prowadzić kryminalną aktywność.
Zabezpieczeniem przed wspomnianymi zagrożeniami może być wymóg posiadania przez imigrantów określonej ilości pieniędzy, które stanowiłby gwarancję ich samodzielności, chroniącej państwo przed koniecznością wsparcia finansowego niewydolnych finansowo przybyszy, a w rzeczywistości, oczekujących niemalże darmowego utrzymania. W przypadku nie posiadania wystarczającej ilości środków, takie osoby byłby deportowane, co chroniłoby system opieki społecznej przed obciążeniem. Można również rozważyć możliwość wprowadzenia okresu przejściowego, w ramach którego za popełnienie przestępstw czy wykroczeń, imigrant byłby deportowany z kraju pobytu bez prawa powrotu – osoby przestrzegające prawa nie powinny obawiać się takich działań, w przeciwieństwie do jednostek niedostosowanych społecznie.
Zwolennicy otwartych, wielokulturowych społeczeństw, zamiast obrzucać inwektywami ostrzegających przed imigrantami, niech zapoznają się z badaniami, z nauką, i swoje populistyczne slogany trafiające w serce masowego odbiorcy zastąpią merytoryczną argumentacją. Prof. Killias, prof. Aebi, prof. Kuhn i wielu innych przedstawiają rzeczowe dowody, dlatego w ślad za nimi nie bójmy się gusłom przeciwstawiać fakty, aby żyć w bezpiecznym społeczeństwie, gdyż zbyt wiele przekłamań promowanych w obiegu informacyjnym kształtuje postawy odbiorców, nieświadomych rzeczywistego stanu rzeczy. Kłamstwom trzeba przeciwstawiać prawdę – niech wyniki cytowanych w tekście badań będą przestrogą przed przyjęciem imigrantów, którzy nie chcą asymilować się w docelowym społeczeństwie.


1M. Killias, M. F. Aebi, A. Kuhn, Precis de criminologie, Stämpfli Editions SA, Berne 2012, s. 182.
2Tamże, s. 177. O socjalizacji oraz nastawieniu jednostki do norm również w: T. Burdzik, Socjalizacja prawna – socjologia prawa w służbie kryminologii, w: http://www.kryminalistyka.fr.pl/criminology_socjalizacja.php, dostęp: 23.07.2012r.
3T. Burdzik, Prawo jako narzędzie kontroli społecznej, w: III Forum Socjologów Prawa. Ius et Administratio. Zeszyt specjalny, Rzeszów 2010, s. 67.
4J. Wódz, Patologia społeczna w życiu codziennym miasta, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1988, s. 12.
5H. Tajfel, Social Psychology of Intergroup Relations, w: „Annual Review of Psychology” 1982, vol. 33, ss. 1-39.
6H. Duijker, N. Frijda, National Character and National Stereotypes. A trend report prepared for the international Union of Scientific Psychology, Amsterdam 1960, za: E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych , Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2008, s. 17-18.
7Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, red. A. Kubikowska, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005, s. 108.
http://wyborcza.pl/1,76842,6302063,Czy_to_tylko_Cyganie_okradaja_Wegrow_.html, dostęp: 23.07.2012 r. – „Węgierskie doświadczenia” z Cyganami; nie tak dawno Słowacy również odczuli działania Cyganów: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/romskie-dzieci-zaproszyly-ogien-slowacy-chca-kary,203695.html dostęp: 23.07.2012 r.
8M. Killias, M. F. Aebi, A. Kuhn, Précis…, s. 182.; Kwestia etniczności, jak również kulturowego tła przestępstwa została omówiona również w: M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner, The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, New York 2007.
9L. Zhang, S. F. Messner, Family Deviance and Deliquency in China, w: „Criminology” 1995, 33/3, ss. 359-387; R. J. Sampson, J. L. Lauritsen, Racial and Ethnic Disparities in Crime and Criminal Justice in United States, w: „Crime and Justice” 1997, nr 21, ss. 311-374.
10P. Berger, Zaproszenie do socjologii, tłum. Janusz Stawiński, PWN, Warszawa 1995, s. 74.
11M. Killias, M. F. Aebi, A. Kuhn, Précis…, s. 181.
12Tamże, s. 182. Pierwsza edycja projektu ISRD została zrealizowana w 1992 r. w 13 krajach. Druga edycja (ISRD-2) została powtórzona w 2006 r., w 31 krajach. Więcej: J. Junger-Tas , H. I. Marshall, D. Enzmann, M. Killias, M. Stetkee, B. Gruszczynska, Juvenile Deliquency in Europe and Beyond: Results of the Second International Self-Reported Deliquency Study, Springer, Berlin, New York 2010.
13J. C. Nett, Repression und Verhaltensanpassung in lokalen Drogenmärkten. Eine Untersuchung der Transaktionsbeziehungen und der Koperation in illegalen Märkten, Universität Basel, Basel 2000, s. 141.
14FEDPOL – Office Fédéral de la Police, Lutte contre les résaux africains de traffic de cocaine, Komunikat prasowy z 08.09.2010 r., za: M. Killias, M. F. Aebi, A. Kuhn, Précis…, s. 176.
15http://www.eda.admin.ch/eda/pl/home/reps/eur/vpol/embwar.html., dostęp: 10.08.2012 r.
16Partia Wolności ostrzega przed przybyszami z Europy Wschodniej, którzy nie przestrzegają reguł kulturowych holenderskiego społeczeństwa. Trudno się nie zgodzić z jej zastrzeżeniami, skoro imigrantami są osoby liczące na szybki zarobek i powrót do macierzystego kraju, nie zasymilowane zarówno obyczajowo, jak również językowo oraz często wykorzystujące system pomocy społecznej. Niestety, zachowanie polskich gastarbeiterów znalazło swoje odzwierciedlenie w parodiującej holenderskiej piosence Vlemix&Roos „Een Bussie Vol Met Polen” (http://www.youtube.com/watch?v=5qvQ_2nsVtk&noredirect=1, dostęp: 23.07.2012 r.), jak również w norweskim filmie (http://www.youtube.com/watch?v=o7E9OMouEmM, dostęp: 23.07.2012 r.), co wzmacnia negatywny wizerunek Polaków na Zachodzie.
17Ryciny pochodzą z http://chihiro.blox.pl/2011/06/Ksenofobia-i-islamofobia-na-europejskich.html, dostęp: 23.07.2012 r.

Tomasz Burdzik – student IV r. Kolegium MISHUS UŚ (prawo, socjologia, resocjalizacja, filozofia) . Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, stypendysta JM Rektora UŚ. Interesuje się kryminologią oraz socjologią prawa.

Komentarzy 8 to “Gdy islamskie piekło pochłonie Polskę – gwałt rabunek morderstwo stanie się codziennością -OPRACOWANIE NAUKOWE !!! tylko na miziaforum”

 1. miziaforum said

  proszę rozpowszechniać niedowiarkom którzy nie wierzą mizi , to może praca naukowa ich przekona

  Polubienie

 2. miziaforum said

  myślicie że to przypadek , że w Polsce teraz akurat chcą osiedlać arabów ???
  NIE PRZYPOMNĘ WAM Z PRZED ROKU MÓJ ARTYKUŁ

  A WY PRZYPOMNIJCIE SOBIE ILE TO W TEDY NAGLE POJAWIŁO SIĘ KANDYDATÓW ARABSKICH NA STANOWISKA WÓJTÓW BURMISTRZÓW I RADNYCH W POLSCE !!!

  PRZYPADEK ? NIE BO WCZEŚNIEJSZE WYBORY W SAMORZADACH W INNYCH LATACH NIE NOTOWAŁY TAKIEJ ILOŚCI KANDYDATÓW OBCYCH – SZCZEGÓLNIE ISLAMSKICH

  COŚ WAM TEŻ PRZYPOMNĘ – PISAŁEM WAM ŻE – WYBORY DO SAMOŻĄDU SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZE WSZYSTKICH

  I ONI TO WIEDZĄ

  PRZYPADEK 1 ROK TEMU CHCIELI BYĆ BURMISTRZAMI DZIŚ IDZIE FALA – POTOP UCHODŹCÓW

  TAK TAK TO BYŁO UKARTOWANE GDYBY WIELU SIĘ POWIODŁO WEJŚCIE DO RATUSZA MIELI BY GOTOWYCH PATRONÓW W POLSKICH WŁADZACH MIEJSKICH

  I PYTANIE W KAMPANII 2014 ROKU DO SAMORZĄDÓW ILU ZOSTAŁO RADNYMI ??

  A TERAZ ART. Z PRZED ROKU

  TO BARDZO NIEBEZPIECZNA SYTUACJA , BIORĄC POD UWAGĘ IŻ MAMY CAŁE TABUNY IDIOTÓW POSIADAJĄCYCH PRAWA WYBORCZE !!!!!!

  MOŻE DOJŚĆ DO TRAGEDII – JAK WIDZICIE ICH MARSZ NA WSCHÓD JEST PRZYŚPIESZONY IDĄ NA SKRÓTY NIE POPRZEZ INSTALOWANIE SIĘ TYLKO KEBABÓW ALE WALA JUŻ W PROST PO POSADY POLITYCZNE !!!
  ABY WAM ZAPROJEKTOWAĆ I PRZEORGANIZOWAĆ KRAJOBRAZ NA MULTI KULTI !!

  BOJĘ SIĘ DECYZJI „NOWOCZESNYCH” „MODNYCH ” NASZYCH MŁODYCH WYKSZTAŁCONYCH Z WIELKICH MIAST .…. A NUŻ ZECHCĄ BYĆ JAK FRANCUZI I TEŻ MIEĆ ABDULLACHA W RATUSZU -jakie to europejskie …… BY BYŁO !!

  wybory

  SWÓJ WE WŁADZACH O WIELE SZYBCIEJ UŁATWIA KOLONIZACJE (prawa , socjale ulgi dla przybyszów ..) możecie wierzyć lub nie PO TO POWYŻSZY MA TAM BYĆ ZAINSTALOWANY … 

  W ŚLAD ZA KAŻDYM JEDNYM PRZYBĘDZIE JEGO RODZINA ŚREDNIO 50 OSÓB to nie żart oni są rodzinni i utrzymują strukturę rodziny wielopokoleniowej…WIĘCEJ link .

  https://miziaforum.wordpress.com/2014/10/16/isis-cel-watykan-art-prasowy-isis/

  po jakimś niedługim czasie będzie tak jak po niżej

  HPIM3164

  POTEM JEGO KOMITET POPARCIA BĘDZIE RÓSŁ W SIŁĘ -na rynku pod ratuszem Polaka nie uświadczysz gdy bedą domagać się ulg , socjali i praw religijnych..

  POKOJOWI DEMONSTRANCI PARYŻ

  JEŚLI GDZIEŚ NIEOPATRZNIE POJAWI SIĘ TAM BIAŁA TWARZ DOSTANIE W….. OD OCHRONY DEMONSTRACJI zawsze taka posiadają

  POTEM JUŻ OFICJALNIE TAK !!!!

  A NA KONIEC TAK … ofiary – Polacy powracający z mszy lub z zakupów …?? im jest wszystko jedno później BIAŁY = WRÓG !!

  MYŚLICIE ŻE POLAKÓW TO OMINIE ???? A NIBY DLA CZEGO SKORO USTAWA DO ZASIEDLANIA POLSKI JUŻ HULA

  rząd P.O już otworzył furtkę dla szarańczy !!!!

  https://miziaforum.wordpress.com/2014/05/03/rusza-polski-program-multikulti-miliony-na-promocje-i-zachete-do-osiedlania-sie-w-polsce/

  pytanie czy Polacy chcą i muszą przerabiać błędy państw zachodnich w polityce imigracyjnej ????

  CZY MOŻE POTRAFILI BY WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI Z CUDZYCH BŁĘDÓW ???

  CZY MUSIMY DOPROWADZIĆ DO TAKIEJ SYTUACJI JAK TU W LINKU GDZIE GOSPODARZE KRAJU MUSZĄ JUŻ WALCZYĆ NA ULICACH O PRAWO DO ŚWIĘTEGO TYLKO SPOKOJU ???

  https://miziaforum.wordpress.com/2014/10/31/wazne-tego-wam-w-mediach-nie-pokaza-niemiecki-kontr-atak-w-obronie-rdzennych-europejczykow-trwa/

  tak niemcy chcą tylko aby nie zaczepiano ich na ulicach nie bito kobiet i dzieci DO TEGO JUŻ DOSZŁO

  I KTO STAJE W OBRONIE NIEMCÓW W NIEMCZECH .. POLICJA ??? NIE !!! KIBICE PRAWICOWCY …

  CZAS NA OPÓR BO POLACY SOBIE NIE PORADZĄ Z RADYKALNYM EKSTREMALNYM ISLAMEM .. TU W POLSCE

  DLA TEGO NA WYBORY MARSZ CHOĆBY SIĘ WALIŁO PALIŁO 

  TU LINK DODATKOWY KTO CHCE WAM WYRWAĆ PRAWO DO SAMOSTANOWIENIA WE WŁASNYM MIEŚCIE !!!

  https://miziaforum.wordpress.com/2014/09/07/uwaga-nie-przespac-przechwycenie-wladzy-w-polsce-juz-trwaja-przygotowania-banderowcy-niemcy-i-rodzimi-zdrajcy-wybory-samorzadowe/

  ======================

  POWIEM WAM WIĘCEJ CZAS NA OBRONĘ PRZED NIMI JUŻ TERAZ ZANIM TU ZACZNĄ WAM STANOWIĆ PRAWA I OBOWIĄZKI !!

  JEST TU TEŻ DUŻA ROLA DO ODEGRANIA DLA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO , MOŻE ZNAJDZIE SIE JAKIEŚ GRONO KSIĘŻY ZNUDZONYCH ABY ZAJĄĆ SIĘ TYM PROBLEMEM JUŻ DZIŚ …

  Templariusz

  Polubienie

  • miziaforum said

   DZIŚ WIDZICIE TO O CZYM PISAŁEM WAM ROK TEMU ……… ZMATERIALIZOWAŁ SIĘ NAJWIĘKSZY KOSZMAR I NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE DLA POLSKIEGO NARODU

   NIE PRAWDAŻ

   ROK TEMU PISANO MI POD TYM ARTYKÓŁEM ZE JESTEM NIENORMALNY – BO TO NIEMOŻLIWE

   ANO I SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM …..

   Polubienie

  • Anna said

   Coraz więcej widzę „opalonych” w mojej okolicy. Są tak jakby oprowadzani przez białych, blond dziewczyny, osoby towarzyszące. To małe, spokojne ulice, gdzie prawie każdy przechodzień zna się z widzenia ale tuż obok są banki, hotel, może jeszcze ważne strategicznie punkty – stacja benzynowa, jakaś stacja przekaźnikowa. To nie jest miejsce do zwiedzania dla turystów, to nie Starówka czy Wilanów.
   Po co oni tutaj zaglądaj? podobnie jest w pobliżu dworców.

   Polubienie

  • Anna said

   PIS chce zarządzić przedterminowe wybory samorządowe. Wiadomo nam, że ostatnie takie wybory zaskoczyły nas wynikiem, mocno in plus dla psl. Powiedziano nam, że zostały sfałszowane a teraz pis ma okazję je wyprostować ale czy to będzie zysk tylko dla pis bo nie będą mieli oponentów w województwach czy także dla obywateli bo będzie to nasz wybór?
   Polityka to bardzo grząski temat i nigdy nie znajdziemy wspólnego języka my ludzie i politycy. Oni myślą innymi kategoriami i zapominają o nas.

   Polubienie

 3. miziaforum said

  I EKSTRA DODATEK BRUKSELSKI AGENT KORWIN MIKKE

  OSTATNIO WYPOWIEDZIAŁ SIĘ TAK NA POMYSŁ 500 ZŁ DLA POLSKICH RODZICÓW

  TO BĘDĄ DZIECI MENELI !!! KTÓRE ZAŚMIECĄ NARÓD POLSKI LUDZKIM ŚMIECIEM !!

  KORWIN MIKKE WSPÓŁPRACUJE Z SZEFOWĄ FUNDACJI SPROWADZAJĄCEJ DO POLSKI SYRYJCZYKÓW
  https://miziaforum.wordpress.com/2015/10/15/korwin-mikke-wspolpracuje-z-szefowa-fundacji-sprowadzajacej-do-polski-syryjczykow/

  ZA TO NIE PRZESZKADZA MU WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ POWIĘZANĄ Z G.W SZECHTERA KTÓREJ CELEM JEST SPROWADZANIE DO POLSKI ISLAMISTÓW POD PRZYKRYCIEM LEGENDY CHRZEŚCIJANIE Z SYRII

  ZGROZA !!

  DOBRZE ŻE TEMU CHUJOWI NIE UDAŁO SIĘ ZAINSTALOWAĆ W SEJMIE

  Janusz Korwin-Mikke był gościem czwartkowego programu „Tak czy Nie”. Polityk dyskutował z Wincentym Elsnerem ze Zjednoczonej Lewicy na temat pomysłu PiS, by wpłacać najbiedniejszym rodzinom 500 zł miesięcznie za dziecko. – To zaśmieci naród polski śmieciem ludzkim – mówił Korwin-Mikke.

  Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar budować politykę prorodzinną poprzez wspieranie rodzin dodatkowymi pieniędzmi. Najbiedniejsi mieliby otrzymywać 500 złotych/miesięcznie za każde dziecko. Bardziej zamożne rodziny otrzymałyby dopłatę za urodzenie drugiego i kolejnego dziecka. Ten pomysł bardzo nie podoba się Januszowi Korwin-Mikke. – Albo te 500 zł nie zadziała albo spowoduje, że z powodu 500 zł człowiek urodzi dziecko – uważa polityk.

  – To w jakich rodzinach te dzieci się urodzą? W rodzinach meneli

  https://miziaforum.wordpress.com/2015/10/31/wpis-adresowany-personalnie-do-ponizszego-janusz-korwin-mikke-naczelny-cham-i-zero

  KORWIN MIKKE ŻYD NA USŁUGACH BRUKSELSKICH EUROFEDERASTÓW I PAŃSTWA ISIS !!

  CIEKAWE ILE DOSTAŁ ZA TAKI KARKOŁOMNY WAŁEK

  Polubienie

  • miziaforum said

   NO JAK SIĘ WAM ZESTAWI INFORMACJE POROZRZUCANE WTEDY WIDZICIE

   DLA KORWINA MIKKE POLSKIE DZIECI TO ŚMIECI

   ZA TO SPROWADZANE Z AFRYKI PRZEZ PANIĄ JEDYNKĘ NA LISCIE WARSZAWSKIEJ SZEFOWĄ FIRMY IMPORTOWEJ ARABÓW

   SĄ O.K …. A CO NAJMNIEJ MILCZY

   NO TOCHYBA ZAPAŁ DO POPIERANIA TEGO STAREGO ZGREDA WYGASA U LUDZI NORMALNYCH

   Polubienie

  • miziaforum said

   A SKORO ŻYD WSPÓŁPRACUJĄCY Z ISIS Z NIEGO TO MOŻE POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ NIM MOSSAD -a szczególnie ta część od zagranicznych operacji

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: