Miziaforum's Blog

papież franciszek związany MAKABRYCZNĄ PRZYSIĘGĄ

Posted by miziaforum w dniu Marzec 14, 2013


PRZYSIĘGĄ PRZYSIĘGOM

Tajne ślubowanie jezuitów

Prof. Artur Noble

 

Źródło: Europejski Instytut Studiów Protestanckich [European Institute of Protestant Studies]

http://www.ianpaisley.org

 

 

 

[Poniżej podany jest tekst Jesuit Extreme Oath of Induction zapisany w Dziennikach 63 Kongresu USA — Journals of the 62nd Congress, 3rd Session, of the United States Congressional Record (House Calendar No. 397, Report No. 1523, 15 February, 1913, s. 3215-3216), skąd następnie te strony wyrwano. Ślub ten jest także cytowany przez Charlesa Didiera w jego książce Podziemny Rzym (Subterranean Rome, Nowy Jork, 1843), przetłumaczony z francuskiego oryginału. Dr Alberto Rivera, który opuścił szeregi zakonu jezuitów w 1967 r., potwierdził, że ceremonia wprowadzenia oraz tekst przysięgi jezuickiej, którą sam złożył są identyczne z tym, co podajemy poniżej. – A. N.]

 

 

Kiedy jezuita niższej rangi zostaje wyniesiony do rangi dowódcy, prowadzi się go do kaplicy konwentu zakonu, w której są już obecni trzej inni, przy czym Generał bądź przełożony stoi przed ołtarzem. Po obu stronach stoi zakonnik, z których jeden trzyma sztandar żółto-biały (symbol papiestwa), a drugi czarny sztandar ze sztyletem i czerwonym krzyżem ponad czaszką i skrzyżowanymi piszczelami, z napisem INRI, oraz znajdującym się poniżej napisem IUSTUM NECAR REGES IMPIUS co oznacza: Zniszczenie Bezbożnych Władców [jest] Sprawiedliwe.

 

Na posadzce jest czerwony krzyż przed którym klęka postulant (kandydat). Przełożony wręcza mu mały czarny krucyfiks, który tamten bierze do lewej ręki i przykłada do serca, przy czym przełożony wręcza mu jednocześnie sztylet, który kandydat chwyta za ostrze i nakierowuje w swe serce, przełożony zaś wciąż  trzyma sztylet za rękojeść, i mówi do postulanta:

 

(Przełożony:)

Mój synu, dotąd uczono ciebie postępować jako tajny agent: wśród katolików rzymskich być katolikiem rzymskim, i nawet wśród własnych braci być szpiegiem; nie wierzyć nikomu, nie ufać nikomu. Wśród reformowanych być reformowanym; wśród hugenotów być hugenotem; wśród kalwinistów być kalwinistą; wśród innych protestantów być ogólnie protestantem; i zdobywszy ich zaufanie, starać się nawet głosić kazania z ich kazalnic, aby z całej siły w swej naturze oskarżać naszą świętą religię i papieża; a nawet zejść tak nisko, by stać się Żydem wśród Żydów, abyś mógł zebrać wszystkie informacje dla dobra twego zakonu jako wierny żołnierz papieża. Nauczono cię zasadzać skrycie nasienie zazdrości i nienawiści pomiędzy społecznościami, prowincjami, krajami, które żyją w pokoju, i aby podżegać je do krwawych czynów, angażując je w wojny pomiędzy sobą, i do tworzenia  rewolucji i wojen domowych w krajach, które były niezależne  i kwitnące, kultywujące sztuki i nauki i cieszące się błogosławieństwem pokoju; aby wspierać walczących i działać potajemnie wespół z twym bratem jezuitą, który może być zaangażowany w działania strony przeciwnej, zewnętrznie jednak przeciwstawiać się temu, z czym będziesz związany, po to tylko, aby Kościół ostatecznie na tym zyskał na warunkach ustalonych w traktatach pokojowych i że cel uświęca środki. Nauczono cię obowiązków szpiega, by zgromadzać wszelkie statystyki, fakty i  informacje z każdego źródła, do którego dostęp leży w twojej mocy; aby zdobyć zaufanie rodzin z kręgów protestanckich i heretyckich każdej klasy i każdego rodzaju, zarówno kupców, bankierów jak i prawników, wśród szkół i uniwersytetów, w parlamentach i ciałach ustawodawczych, judykaturach i radach krajowych, i być wszystkim dla wszystkich, dla papieża, którego sługami jesteśmy aż do śmierci. Otrzymałeś dotąd wszystkie instrukcje jako nowicjusz, neofita, i służyłeś jako pomocnik, spowiednik i kapłan, jednak nie zostałeś jeszcze wyposażony we wszystko, co jest niezbędne do dowodzenia w armii Loyoli w służbie papieża. Musisz służyć przez odpowiedni okres czasu jako narzędzie i jako wykonawca według wskazań swych przełożonych; gdyż nikt nie może rozkazywać, kto nie uświęcił swego trudu krwią heretyka, albowiem „bez przelania krwi żaden człowiek nie może być zbawiony”. Dlatego też, aby dostosować się to tej pracy i aby zabezpieczyć swe zbawienie, złóż dodatkowy ślub, poza twym poprzednim ślubem posłuszeństwa zakonowi i wierności papieżowi, i powtarzaj za mną:

 

(Tekst ślubu:)

Ja _______, w obecności Wszechmocnego Boga, Przenajświętszej Marii Dziewicy, Świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów, świętego Piotra i św. Pawła, oraz wszystkich świętych, świętego zastępu niebieskiego, oraz twojej, mój duchowy ojcze, generale przełożony Towarzystwa Jezusowego, założonego przez św. Ignacego Loyolę za pontyfikatu Pawła III i istniejącego aż do chwili obecnej, niniejszym wyznaję i przysięgam na łono Dziewicy, Matki Boga, i na laskę Jezusa Chrystusa, że Jego Świątobliwość Papież jest  wice-regentem Chrystusa i że jest prawdziwą i jedyną głową Kościoła katolickiego, czyli powszechnego na całej ziemi; i że władzą kluczy wiązania i rozwiązywania daną Jego Świątobliwości przez mego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, posiada on moc składać z urzędu heretyckich królów, książąt, kraje, wspólnoty i rządy, i mogą być oni bezpiecznie zniszczeni. Dlatego też z całej swojej siły będę bronił tej doktryny, prawa i zwyczaju Jego Świątobliwości przeciwko wszystkim uzurpatorom jakiejkolwiek władzy heretyckiej bądź protestanckiej, szczególnie Luterańskiego Kościoła Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji i Norwegii, i obecnie uzurpowanego autorytetu Kościołów anglikańskiego i szkockiego, oraz ich gałęzi, które ustanowiono w Irlandii i na kontynencie amerykańskim, a także w innych miejscach, wraz ze wszystkimi ich wyznawcami, aby uznano ich za uzurpatorów i heretyków, sprzeciwiających się Przenajświętszej Matce – Kościołowi Rzymskiemu. Przeto odrzucam i wypieram się wszelkiego posłuszeństwa należnego jakiemukolwiek heretyckiemu królowi, księciu bądź krajowi, zwanego protestanckim bądź liberalnym, oraz posłuszeństwa każdemu z ich praw, zarządców bądź urzędników. Wyznaję dalej, iż doktryna Kościołów Anglii i Szkocji, kalwinistów, hugenotów, oraz innych zwanych protestantami bądź masonami jest przeklęta, i przeklęci  są ci, którzy ich nie odrzucą. Wyznaję także, że będę pomagał, wspierał i doradzał każdemu z agentów Jego Świątobliwości, na każdym miejscu w którym będę, w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Irlandii bądź Ameryce, lub w jakimkolwiek innym królestwie lub terytorium do którego się udam, i dołożę wszelkich starań, by zniszczyć heretyckie protestanckie bądź masońskie doktryny i aby zniszczyć wszystkie ich uzurpowane władze, legalnie bądź w inny sposób. Obiecuję także i oświadczam, że  pomimo udzielenia mi dyspensy do przyjęcia dowolnej religii heretyckiej dla propagowania interesów Matki Kościoła, zachowam w tajemnicy i poufności wszystkie rady jej agentów powierzane mi od czasu do czasu, i nie będę rozpowszechniać  bezpośrednio lub pośrednio, słowem, pismem bądź przez dowolne okoliczności; ale obiecuję wykonać wszystko, co będzie proponowane, powierzone  bądź wyjawione mi przez ciebie, mój Ojcze duchowy, bądź kogokolwiek z tego świętego zakonu. Obiecuję dalej, i oświadczam, że nie będę trzymał się własnych opinii ani własnej woli, ani zastrzeżeń w myślach, nawet jako trup (perinde ac cadaver), lecz będę bez wahania posłuszny każdemu rozkazowi, jaki otrzymam od mych przełożonych w milicji papieża i Jezusa Chrystusa; że udam się do dowolnego miejsca na ziemi, dokądkolwiek zostanę posłany, czy to do zamarzniętych rejonów północy, do dżungli Indii, do ośrodków cywilizacji Europy, czy to do dzikich miejsc barbarzyńców Ameryki — bez szemrania i bez uskarżania się, i będę posłuszny we wszystkim, co będzie mi przekazywane. Następnie obiecuję i oświadczam, że kiedy nadarzy się okazja, będę wszczynał i toczył nieustanną wojnę, w ukryciu i jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom, zgodnie z udzielanymi mi wskazówkami, aby usunąć ich całkowicie z powierzchni ziemi; i że nie będę ich oszczędzał nie mając względu na wiek, płeć ani stan, i że powieszę, spalę, wyniszczę, ugotuję, obedrę ze skóry, uduszę i zagrzebię żywcem tych niesławnych heretyków; rozpruję brzuchy i łona ich kobiet i roztrzaskam głowy ich niemowląt o ściany aby zniszczyć ich obrzydliwy ród. Jeśli tego nie będzie można wykonać jawnie, użyję potajemnie kielicha z trucizną, sznura do uduszenia, ostrza sztyletu bądź ołowianego pocisku, bez względu na cześć, rangę, godność czy autorytet tych osób, i bez względu na ich stan i warunki, czy to w życiu publicznym czy prywatnym, zgodnie ze wskazówkami jakie mogę otrzymać w każdej chwili od każdego z agentów Papieża czy Przełożonego Ojca Świętego Towarzystwa Jezusowego. Na potwierdzenie czego niniejszym poświęcam swe życie, swą duszę, oraz wszystkie moce cielesne, i tym sztyletem, który teraz przyjmuję podpiszę me nazwisko krwią na świadectwo; a jeśli okażę się osobą fałszywą, bądź jeśli osłabnę w swym postanowieniu, niech moi bracia i współżołnierze milicji papieża odetną mi ręce i stopy, i moje gardło od ucha do ucha, niech otworzą mój brzuch by zapalić w nim siarkę wraz z wszystkimi innymi karami, jakie można nałożyć na mnie na ziemi, a dusza moja będzie torturowana przez demony na zawsze w piekle. [Obiecuję,] że podczas głosowania będę zawsze przedkładał głosowanie na Rycerza Kolumba przed protestantem, a szczególnie masonem, i że opuszczę swe stronnictwo w tym celu, to uczynić; że jeśli dwóch katolików będzie ubiegać się o ten sam mandat, poprzestanę na tym, który jest większym zwolennikiem Matki Kościoła i będę zgodnie z tym głosować. Że nie będę prowadził spraw z protestantem ani zatrudniał protestanta jeśli w mojej mocy leży prowadzić sprawy z katolikiem bądź zatrudnić katolika. Że umieszczę katolickie dziewczęta w protestanckich rodzinach, aby mieć tygodniowe raporty o wewnętrznych ruchach heretyków. Że zapewnię sobie uzbrojenie i amunicję, aby być w gotowości  na dany znak bądź rozkaz obrony Kościoła zarówno jako jednostka bądź wraz z milicją papieża. Wszystko to ja,___________, na Przenajświętszą Trójcę i przenajświętszy sakrament, który teraz przyjmę, przysięgam wykonać i ze swej strony dotrzymać tego mego ślubu. Na świadectwo czego przyjmuję ten przenajświętszy i błogosławiony sakrament eucharystii i poświadczam własnym imieniem napisanym ostrzem sztyletu, umaczanym w mej własnej krwi i pieczętuję wobec świętego sakramentu.

 

(Przyjmuje opłatek od Przełożonego i wypisuje swe nazwisko ostrzem sztyletu umaczanego w swej krwi, wypływającej [z żyły] nad sercem.)

Komentarze 24 to “papież franciszek związany MAKABRYCZNĄ PRZYSIĘGĄ”

 1. edgier25 said

  CZEŚĆ MIZIU .

  CZY WOBEC POWYŻSZEGO POWINNIŚMY SIĘ CIESZYĆ ….? CZY TEŻ OBAWIAĆ….?

  BO Z TEGO CO WIDZĘ I SŁYSZĘ W TV I RADIU TO TE WSZYSTKIE BARACHŁA BOJĄ SIĘ I TO STRASZNIE. KURWA PEWNIE MAJĄ SIĘ CZEGO BAĆ , A MY ????????

  Polubienie

 2. andzik said

  podobno B XVI abdykował bo sąd skazał go na 50 lat wiezienia ale za co to nie wiem, Czy ktoś potwierdzi tę informację?

  Polubienie

 3. edgier25 said

  CHCIEĆ ,A MÓC TO DWIE RÓŻNE RZECZY . NIKT PRZY ZDROWYM ROZUMIE NIE PODNIESIE RĘKI NA KOŚCIÓŁ . STĄD MAMY DUET W WATYKANIE .
  NAJBARDZIEJ KRNOBRNY KUREWNIK TEGO ŚWIATA ,KTÓRY PODNIESIE ŁAPĘ ZNIKNIE .
  PEWNIE WIELU MOŻE ZGINĄĆ W PRZYPADKOWYCH WYPADKACH .

  Polubienie

  • Anonim said

   Podziwiam modelowy przykład wojny psychologiczno-informacyjnej. Modelowe odwracanie uwagi od celu zasadniczego, przez wszystkie media. Casting na papieża został wykonany, a Duch Święty miał tyle wspólnego z „natchnieniem” kardynałów, co krowa z ogierem, albo kiedyś wybór Wojtyły. Wojtyłę wybrały tzw. „rynki finansowe”, żeby rozwalił w Polsce socjalizm i otworzył wrota dla zysków międzynarodowych korporacji bankowych, a wybór na papieża osoby z Ameryki Łacińskiej, dziwnie zbiega się ze śmiercią Hugo Chaveza. Nie ma co się dziwić, że jego nacjonalizacja przemysłu wydobywczego ropy naftowej, kopalni węgla, oraz przeznaczanie zysków na wyciąganie kraju z nędzy, rozbudowę infrastruktury opieki medycznej, myślenie, że zyski z ziemi wenezuelskiej, należą się wszystkim Wenezuelczykom, nie znalazły uznania w koncernach Shell, BP, czy innych, bo wyrzucił je wszystkie z Wenezueli. Za jakieś pół roku, znajdzie się jakiś „opozycjonista”, typu Wałęsa, powstanie jakaś ichna „Solidarność”, przy pomocy finansowej papieża i CIA, przejmie władzę, potem się wszystko „sprywatyzuje”, wróci niewolnictwo i będzie, jak teraz w kraju nad Wisłą… 🙂

   Polubienie

 4. navajo88 said

  A niekturzy to nawet na Pacyfiku mogą zginąć !!!! ,,, hahahahahahahahahahaha
  J.M.H

  Polubienie

 5. Marysia said

  psychopaci i tyle

  Polubienie

 6. […] kościoła [25] Papieże kontrowersyjni [26] W: Inkwizycja w Polsce [27] Zakon Jezuitów -1-   -2-   -3-  G: Cytaty o Jezuitach [28] W: Pałeczka krwawa – Bakteria cudów religijnych [29] […]

  Polubienie

 7. ma said

  Co wy możecie widzieć!!!! Jezuici to jedno z bractw w piramidzie władzy na świecie bractwa są ścisle zesobąpołączone i pracują nad wprowadzenie NWO. Czy wy myślicie, że Oni będą tępić iluminatów??? Nie bo Oni sami nimi są:)) JEZUCI = LUCYFERIANIE

  Polubienie

  • marysia said

   Duzo ludzi wie, ze taka jest prawda.Wielu manipulatorow wbrew faktom odwraca uwage od niej , sugerujac, ze jakies obce szatanskie sily wkradly sie do Watykanu i czynia ukryty zamach na te instytucje.Watykan jest wielka sila polityczna i nic tam sie nie dzieje przez przypadek, lecz zgodnie z planem przyjetym przez zarzadcow ta planeta.Trzeba patrzec i sluchac, zeby widziec i slyszec.

   Polubienie

 8. AQQ said

  Wyluzujcie i na deser…
  http://kurier-kolski.pl/2013/01/mieszkanie-57-m-kw-za-okolo-3-918-zl-to-mozliwe/
  5mieszkań za 105tys w Kole.

  Polubienie

 9. Jolka said

  I co sie dziwić? Cało ZLO pochodzi od nich,czarnej zarazy na która nie ma antidotum. Oni śmieją mówić o Bogu? Przecież to ZLO wcielone ,które od lat jest zwyrodniale! Ta przysięgą to prototyp najstraszniejszych horrorów

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: