Miziaforum's Blog

"jam nie z roli ani soli jeno z tego co mnie boli"

papież franciszek związany MAKABRYCZNĄ PRZYSIĘGĄ

Posted by miziaforum w dniu Marzec 14, 2013


PRZYSIĘGĄ PRZYSIĘGOM

Tajne ślubowanie jezuitów

Prof. Artur Noble

 

Źródło: Europejski Instytut Studiów Protestanckich [European Institute of Protestant Studies]

http://www.ianpaisley.org

 

 

 

[Poniżej podany jest tekst Jesuit Extreme Oath of Induction zapisany w Dziennikach 63 Kongresu USA — Journals of the 62nd Congress, 3rd Session, of the United States Congressional Record (House Calendar No. 397, Report No. 1523, 15 February, 1913, s. 3215-3216), skąd następnie te strony wyrwano. Ślub ten jest także cytowany przez Charlesa Didiera w jego książce Podziemny Rzym (Subterranean Rome, Nowy Jork, 1843), przetłumaczony z francuskiego oryginału. Dr Alberto Rivera, który opuścił szeregi zakonu jezuitów w 1967 r., potwierdził, że ceremonia wprowadzenia oraz tekst przysięgi jezuickiej, którą sam złożył są identyczne z tym, co podajemy poniżej. – A. N.]

 

 

Kiedy jezuita niższej rangi zostaje wyniesiony do rangi dowódcy, prowadzi się go do kaplicy konwentu zakonu, w której są już obecni trzej inni, przy czym Generał bądź przełożony stoi przed ołtarzem. Po obu stronach stoi zakonnik, z których jeden trzyma sztandar żółto-biały (symbol papiestwa), a drugi czarny sztandar ze sztyletem i czerwonym krzyżem ponad czaszką i skrzyżowanymi piszczelami, z napisem INRI, oraz znajdującym się poniżej napisem IUSTUM NECAR REGES IMPIUS co oznacza: Zniszczenie Bezbożnych Władców [jest] Sprawiedliwe.

 

Na posadzce jest czerwony krzyż przed którym klęka postulant (kandydat). Przełożony wręcza mu mały czarny krucyfiks, który tamten bierze do lewej ręki i przykłada do serca, przy czym przełożony wręcza mu jednocześnie sztylet, który kandydat chwyta za ostrze i nakierowuje w swe serce, przełożony zaś wciąż  trzyma sztylet za rękojeść, i mówi do postulanta:

 

(Przełożony:)

Mój synu, dotąd uczono ciebie postępować jako tajny agent: wśród katolików rzymskich być katolikiem rzymskim, i nawet wśród własnych braci być szpiegiem; nie wierzyć nikomu, nie ufać nikomu. Wśród reformowanych być reformowanym; wśród hugenotów być hugenotem; wśród kalwinistów być kalwinistą; wśród innych protestantów być ogólnie protestantem; i zdobywszy ich zaufanie, starać się nawet głosić kazania z ich kazalnic, aby z całej siły w swej naturze oskarżać naszą świętą religię i papieża; a nawet zejść tak nisko, by stać się Żydem wśród Żydów, abyś mógł zebrać wszystkie informacje dla dobra twego zakonu jako wierny żołnierz papieża. Nauczono cię zasadzać skrycie nasienie zazdrości i nienawiści pomiędzy społecznościami, prowincjami, krajami, które żyją w pokoju, i aby podżegać je do krwawych czynów, angażując je w wojny pomiędzy sobą, i do tworzenia  rewolucji i wojen domowych w krajach, które były niezależne  i kwitnące, kultywujące sztuki i nauki i cieszące się błogosławieństwem pokoju; aby wspierać walczących i działać potajemnie wespół z twym bratem jezuitą, który może być zaangażowany w działania strony przeciwnej, zewnętrznie jednak przeciwstawiać się temu, z czym będziesz związany, po to tylko, aby Kościół ostatecznie na tym zyskał na warunkach ustalonych w traktatach pokojowych i że cel uświęca środki. Nauczono cię obowiązków szpiega, by zgromadzać wszelkie statystyki, fakty i  informacje z każdego źródła, do którego dostęp leży w twojej mocy; aby zdobyć zaufanie rodzin z kręgów protestanckich i heretyckich każdej klasy i każdego rodzaju, zarówno kupców, bankierów jak i prawników, wśród szkół i uniwersytetów, w parlamentach i ciałach ustawodawczych, judykaturach i radach krajowych, i być wszystkim dla wszystkich, dla papieża, którego sługami jesteśmy aż do śmierci. Otrzymałeś dotąd wszystkie instrukcje jako nowicjusz, neofita, i służyłeś jako pomocnik, spowiednik i kapłan, jednak nie zostałeś jeszcze wyposażony we wszystko, co jest niezbędne do dowodzenia w armii Loyoli w służbie papieża. Musisz służyć przez odpowiedni okres czasu jako narzędzie i jako wykonawca według wskazań swych przełożonych; gdyż nikt nie może rozkazywać, kto nie uświęcił swego trudu krwią heretyka, albowiem „bez przelania krwi żaden człowiek nie może być zbawiony”. Dlatego też, aby dostosować się to tej pracy i aby zabezpieczyć swe zbawienie, złóż dodatkowy ślub, poza twym poprzednim ślubem posłuszeństwa zakonowi i wierności papieżowi, i powtarzaj za mną:

 

(Tekst ślubu:)

Ja _______, w obecności Wszechmocnego Boga, Przenajświętszej Marii Dziewicy, Świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów, świętego Piotra i św. Pawła, oraz wszystkich świętych, świętego zastępu niebieskiego, oraz twojej, mój duchowy ojcze, generale przełożony Towarzystwa Jezusowego, założonego przez św. Ignacego Loyolę za pontyfikatu Pawła III i istniejącego aż do chwili obecnej, niniejszym wyznaję i przysięgam na łono Dziewicy, Matki Boga, i na laskę Jezusa Chrystusa, że Jego Świątobliwość Papież jest  wice-regentem Chrystusa i że jest prawdziwą i jedyną głową Kościoła katolickiego, czyli powszechnego na całej ziemi; i że władzą kluczy wiązania i rozwiązywania daną Jego Świątobliwości przez mego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, posiada on moc składać z urzędu heretyckich królów, książąt, kraje, wspólnoty i rządy, i mogą być oni bezpiecznie zniszczeni. Dlatego też z całej swojej siły będę bronił tej doktryny, prawa i zwyczaju Jego Świątobliwości przeciwko wszystkim uzurpatorom jakiejkolwiek władzy heretyckiej bądź protestanckiej, szczególnie Luterańskiego Kościoła Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji i Norwegii, i obecnie uzurpowanego autorytetu Kościołów anglikańskiego i szkockiego, oraz ich gałęzi, które ustanowiono w Irlandii i na kontynencie amerykańskim, a także w innych miejscach, wraz ze wszystkimi ich wyznawcami, aby uznano ich za uzurpatorów i heretyków, sprzeciwiających się Przenajświętszej Matce – Kościołowi Rzymskiemu. Przeto odrzucam i wypieram się wszelkiego posłuszeństwa należnego jakiemukolwiek heretyckiemu królowi, księciu bądź krajowi, zwanego protestanckim bądź liberalnym, oraz posłuszeństwa każdemu z ich praw, zarządców bądź urzędników. Wyznaję dalej, iż doktryna Kościołów Anglii i Szkocji, kalwinistów, hugenotów, oraz innych zwanych protestantami bądź masonami jest przeklęta, i przeklęci  są ci, którzy ich nie odrzucą. Wyznaję także, że będę pomagał, wspierał i doradzał każdemu z agentów Jego Świątobliwości, na każdym miejscu w którym będę, w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Irlandii bądź Ameryce, lub w jakimkolwiek innym królestwie lub terytorium do którego się udam, i dołożę wszelkich starań, by zniszczyć heretyckie protestanckie bądź masońskie doktryny i aby zniszczyć wszystkie ich uzurpowane władze, legalnie bądź w inny sposób. Obiecuję także i oświadczam, że  pomimo udzielenia mi dyspensy do przyjęcia dowolnej religii heretyckiej dla propagowania interesów Matki Kościoła, zachowam w tajemnicy i poufności wszystkie rady jej agentów powierzane mi od czasu do czasu, i nie będę rozpowszechniać  bezpośrednio lub pośrednio, słowem, pismem bądź przez dowolne okoliczności; ale obiecuję wykonać wszystko, co będzie proponowane, powierzone  bądź wyjawione mi przez ciebie, mój Ojcze duchowy, bądź kogokolwiek z tego świętego zakonu. Obiecuję dalej, i oświadczam, że nie będę trzymał się własnych opinii ani własnej woli, ani zastrzeżeń w myślach, nawet jako trup (perinde ac cadaver), lecz będę bez wahania posłuszny każdemu rozkazowi, jaki otrzymam od mych przełożonych w milicji papieża i Jezusa Chrystusa; że udam się do dowolnego miejsca na ziemi, dokądkolwiek zostanę posłany, czy to do zamarzniętych rejonów północy, do dżungli Indii, do ośrodków cywilizacji Europy, czy to do dzikich miejsc barbarzyńców Ameryki — bez szemrania i bez uskarżania się, i będę posłuszny we wszystkim, co będzie mi przekazywane. Następnie obiecuję i oświadczam, że kiedy nadarzy się okazja, będę wszczynał i toczył nieustanną wojnę, w ukryciu i jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom, zgodnie z udzielanymi mi wskazówkami, aby usunąć ich całkowicie z powierzchni ziemi; i że nie będę ich oszczędzał nie mając względu na wiek, płeć ani stan, i że powieszę, spalę, wyniszczę, ugotuję, obedrę ze skóry, uduszę i zagrzebię żywcem tych niesławnych heretyków; rozpruję brzuchy i łona ich kobiet i roztrzaskam głowy ich niemowląt o ściany aby zniszczyć ich obrzydliwy ród. Jeśli tego nie będzie można wykonać jawnie, użyję potajemnie kielicha z trucizną, sznura do uduszenia, ostrza sztyletu bądź ołowianego pocisku, bez względu na cześć, rangę, godność czy autorytet tych osób, i bez względu na ich stan i warunki, czy to w życiu publicznym czy prywatnym, zgodnie ze wskazówkami jakie mogę otrzymać w każdej chwili od każdego z agentów Papieża czy Przełożonego Ojca Świętego Towarzystwa Jezusowego. Na potwierdzenie czego niniejszym poświęcam swe życie, swą duszę, oraz wszystkie moce cielesne, i tym sztyletem, który teraz przyjmuję podpiszę me nazwisko krwią na świadectwo; a jeśli okażę się osobą fałszywą, bądź jeśli osłabnę w swym postanowieniu, niech moi bracia i współżołnierze milicji papieża odetną mi ręce i stopy, i moje gardło od ucha do ucha, niech otworzą mój brzuch by zapalić w nim siarkę wraz z wszystkimi innymi karami, jakie można nałożyć na mnie na ziemi, a dusza moja będzie torturowana przez demony na zawsze w piekle. [Obiecuję,] że podczas głosowania będę zawsze przedkładał głosowanie na Rycerza Kolumba przed protestantem, a szczególnie masonem, i że opuszczę swe stronnictwo w tym celu, to uczynić; że jeśli dwóch katolików będzie ubiegać się o ten sam mandat, poprzestanę na tym, który jest większym zwolennikiem Matki Kościoła i będę zgodnie z tym głosować. Że nie będę prowadził spraw z protestantem ani zatrudniał protestanta jeśli w mojej mocy leży prowadzić sprawy z katolikiem bądź zatrudnić katolika. Że umieszczę katolickie dziewczęta w protestanckich rodzinach, aby mieć tygodniowe raporty o wewnętrznych ruchach heretyków. Że zapewnię sobie uzbrojenie i amunicję, aby być w gotowości  na dany znak bądź rozkaz obrony Kościoła zarówno jako jednostka bądź wraz z milicją papieża. Wszystko to ja,___________, na Przenajświętszą Trójcę i przenajświętszy sakrament, który teraz przyjmę, przysięgam wykonać i ze swej strony dotrzymać tego mego ślubu. Na świadectwo czego przyjmuję ten przenajświętszy i błogosławiony sakrament eucharystii i poświadczam własnym imieniem napisanym ostrzem sztyletu, umaczanym w mej własnej krwi i pieczętuję wobec świętego sakramentu.

 

(Przyjmuje opłatek od Przełożonego i wypisuje swe nazwisko ostrzem sztyletu umaczanego w swej krwi, wypływającej [z żyły] nad sercem.)

Odpowiedzi: 23 to “papież franciszek związany MAKABRYCZNĄ PRZYSIĘGĄ”

 1. edgier25 powiedział/a

  CZEŚĆ MIZIU .

  CZY WOBEC POWYŻSZEGO POWINNIŚMY SIĘ CIESZYĆ ….? CZY TEŻ OBAWIAĆ….?

  BO Z TEGO CO WIDZĘ I SŁYSZĘ W TV I RADIU TO TE WSZYSTKIE BARACHŁA BOJĄ SIĘ I TO STRASZNIE. KURWA PEWNIE MAJĄ SIĘ CZEGO BAĆ , A MY ????????

  • miziaforum powiedział/a

   on jest wedle mnie zdecydowany walić w mordę wszystkich po kolei

   JEST WROGIEM PEDRYLI I ZBOCZEŃCÓW – I TO JEST OK ALE JEST JEZUITOM A JEZUICI TO TAKZWANI KOMANDOSI KRK – I PROWADZĄ SWOJA NIEZALEŻNĄ POLITYKĘ – JAKA NIKT TAK NA 100% NIEWIE

   A I JUTRO BENEK XVI MA PRZEKAZAĆ NA SPOTKANIU Z FRANKIEM KOPERTĘ Z SPEC ANEKSEM DO TAJNEGO RAPORTU 3 KARDYNAŁÓW – ANEKS AUTORSTWA BENKA XVI

 2. andzik powiedział/a

  podobno B XVI abdykował bo sąd skazał go na 50 lat wiezienia ale za co to nie wiem, Czy ktoś potwierdzi tę informację?

 3. edgier25 powiedział/a

  CHCIEĆ ,A MÓC TO DWIE RÓŻNE RZECZY . NIKT PRZY ZDROWYM ROZUMIE NIE PODNIESIE RĘKI NA KOŚCIÓŁ . STĄD MAMY DUET W WATYKANIE .
  NAJBARDZIEJ KRNOBRNY KUREWNIK TEGO ŚWIATA ,KTÓRY PODNIESIE ŁAPĘ ZNIKNIE .
  PEWNIE WIELU MOŻE ZGINĄĆ W PRZYPADKOWYCH WYPADKACH .

  • Anonim powiedział/a

   Podziwiam modelowy przykład wojny psychologiczno-informacyjnej. Modelowe odwracanie uwagi od celu zasadniczego, przez wszystkie media. Casting na papieża został wykonany, a Duch Święty miał tyle wspólnego z „natchnieniem” kardynałów, co krowa z ogierem, albo kiedyś wybór Wojtyły. Wojtyłę wybrały tzw. „rynki finansowe”, żeby rozwalił w Polsce socjalizm i otworzył wrota dla zysków międzynarodowych korporacji bankowych, a wybór na papieża osoby z Ameryki Łacińskiej, dziwnie zbiega się ze śmiercią Hugo Chaveza. Nie ma co się dziwić, że jego nacjonalizacja przemysłu wydobywczego ropy naftowej, kopalni węgla, oraz przeznaczanie zysków na wyciąganie kraju z nędzy, rozbudowę infrastruktury opieki medycznej, myślenie, że zyski z ziemi wenezuelskiej, należą się wszystkim Wenezuelczykom, nie znalazły uznania w koncernach Shell, BP, czy innych, bo wyrzucił je wszystkie z Wenezueli. Za jakieś pół roku, znajdzie się jakiś „opozycjonista”, typu Wałęsa, powstanie jakaś ichna „Solidarność”, przy pomocy finansowej papieża i CIA, przejmie władzę, potem się wszystko „sprywatyzuje”, wróci niewolnictwo i będzie, jak teraz w kraju nad Wisłą… :-)

   • marysia powiedział/a

    Opozycji szukac nie musza.Ona tam juz jest i czeka na odpowiednia chwile, ktora ulatwi nowy maciciel w czarnych butach i bialej sutannie.

 4. navajo88 powiedział/a

  A niekturzy to nawet na Pacyfiku mogą zginąć !!!! ,,, hahahahahahahahahahaha
  J.M.H

 5. Marysia powiedział/a

  psychopaci i tyle

 6. [...] kościoła [25] Papieże kontrowersyjni [26] W: Inkwizycja w Polsce [27] Zakon Jezuitów -1-   -2-   -3-  G: Cytaty o Jezuitach [28] W: Pałeczka krwawa – Bakteria cudów religijnych [29] [...]

 7. ma powiedział/a

  Co wy możecie widzieć!!!! Jezuici to jedno z bractw w piramidzie władzy na świecie bractwa są ścisle zesobąpołączone i pracują nad wprowadzenie NWO. Czy wy myślicie, że Oni będą tępić iluminatów??? Nie bo Oni sami nimi są:)) JEZUCI = LUCYFERIANIE

  • marysia powiedział/a

   Duzo ludzi wie, ze taka jest prawda.Wielu manipulatorow wbrew faktom odwraca uwage od niej , sugerujac, ze jakies obce szatanskie sily wkradly sie do Watykanu i czynia ukryty zamach na te instytucje.Watykan jest wielka sila polityczna i nic tam sie nie dzieje przez przypadek, lecz zgodnie z planem przyjetym przez zarzadcow ta planeta.Trzeba patrzec i sluchac, zeby widziec i slyszec.

 8. AQQ powiedział/a

  Wyluzujcie i na deser…
  http://kurier-kolski.pl/2013/01/mieszkanie-57-m-kw-za-okolo-3-918-zl-to-mozliwe/
  5mieszkań za 105tys w Kole.

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

WordPress.com Logo

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Twitter picture

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: